Καλώς ήρθατε στην ιστοσελίδα της εργαλειοθήκης SELFIE PTK

Εργαλειοθήκη SELFIE PTK

H εργαλειοθήκη SELFIE PTK είναι ένα περιεκτικό πακέτο που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να βοηθήσει τα σχολεία να αναπτύξουν ένα Σχέδιο Δράσης στη βάση του SELFIE για αποτελεσματική μάθηση στην ψηφιακή εποχή. Η εργαλειοθήκη SELFIE PTK παρέχει κατευθυντήριες γραμμές που καθοδηγούν τα σχολεία βήμα προς βήμα για την ανάλυση των αποτελεσμάτων του SELFIE, τον καθορισμό προτεραιοτήτων και στόχων, την ανάπτυξη ενός Σχεδίου Δράσης στη βάση του SELFIE και την υλοποίηση και αξιολόγηση του εν λόγω Σχεδίου.

Μια "πρώτη ματιά" στην εργαλειοθήκη SELFIE PTK (Βίντεο)

Από την αυτοαξιολόγηση της ψηφιακής ικανότητας των σχολείων στην ανάπτυξη και υλοποίηση ενός Σχεδίου Δράσης στη βάση του SELFIE.

"Μέσω της χρήσης του SELFIE τα σχολεία λαμβάνουν μια πλούσια συλλογή δεδομένων. Αυτό που χρειάζονται είναι βοήθεια για την ερμηνεία και χρήση των αποτελεσμάτων του SELFIE ώστε να αναπτύξουν συγκεκριμένες δράσεις για την περαιτέρω ενίσχυση της ψηφιακής τους ικανότητα. Εδώ είναι που μπορεί να βοηθήσει η εργαλειοθήκη SELFIE Pedagogical Innovation Assistant Toolkit ή, σε συντομία, SELFIE PTK!!!"

Download SELFIE PTK

Besides this web-based environment, SELFIE PTK is also available for schools to download in a pdf format with link to resources (button “Download Guide”). You can also download both the guidelines and all the supporting material (button “Download Toolkit”).

Ενημερωτικό φυλλάδιο για την εργαλειοθήκη SELFIE PTK

Ενημερωτικό φυλλάδιο με τα βασικά στοιχεία της εργαλειοθήκης SELFIE PTK για σκοπούς διάδοσης των πληροφοριών.

Πιλοτική Εφαρμογή

Η εργαλειοθήκη SELFIE PTK θα εφαρμοστεί πιλοτικά στις χώρες των εταίρων του Ευρωπαϊκού έργου SHERPA: Κύπρο, Εσθονία, Φινλανδία, Ελλάδα και Ιταλία. Τα σχολεία που συμμετέχουν σε αυτή τη δοκιμαστική φάση που θα διεξαχθεί την περίοδο μεταξύ Νοεμβρίου και Δεκεμβρίου του 2021, θα χρησιμοποιήσουν τοπικά προσασρμοσμένες, στο κάθε συγκείμενο, εκδοχές της εργαλειοθήκης SELFIE PTK. 

From Reflection To Innovation -
The SELFIE PTK MOOC

Το Ευρωπαϊκό έργο SHERPA έχει αναπτύξει ένα MOOC (Massively Open Online Course) με τίτλο "Empowering your school’s digital capacity: from reflection to innovation action plans" για να βοηθήσει τα σχολεία να ενισχύσουν την ψηφιακή τους ικανότητα μέσω του SELFIE.

Εταίροι του έργου SHERPA

Η εργαλειοθήκη SELFIE PTK έχει δημιουργηθεί από το Παιδαγαγικό Ινστιτούτο Κύπρου  και το  Εθνικό Συμβούλιο Έρευνας της Ιταλίας στο πλαίσιο του έργου SHERPA- SELFIE HElpeR & Pedagogical innovation Assistant (Erasmus+ Project Card)

Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος, Εργαστήριο AETMA (Ελλάδα)

Συντονιστής έργου

Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου
(Κύπρος)

Εταίρος

National Research Council Of Italy – Institute For Educational Technology (Ιταλία)​

Εταίρος

Tallinn University – Centre for Educational Technology (Εσθονία)

Εταίρος

Finnish Institute For Educational Research – University Of Jyväskylä (Φινλανδία)

Εταίρος

Οργανισμός Ανοιχτών Τεχνολογιών -GFOSS
(Ελλάδα)

Συνδεδεμένη Οντότητα του Εργαστηρίου AETMA

Scroll to Top