Πώς λειτουργεί η εργαλειοθήκη SELFIE PTK;

Πώς λειτουργεί η εργαλειοθήκη SELFIE PTK;

Στο παρόν στάδιο, η εργαλειοθήκη SELFIE PTK είναι διαθέσιμη σε πέντε γλώσσες (Αγγλικά, Ελληνικά, Εσθονικά, Ιταλικά και Φινλανδικά) και μπορεί κάποιος να την αξιοποιήσει είτε διαδικτυακά στην πλατφόρμα SELFIE PTK, είτε μέσω μιας σειράς εγγράφων τα οποία είναι διαθέσιμα, τόσο σε έντυπη όσο και σε ηλεκτρονική μορφή, στην πλατφόρμα SELFIE PTK. Μέσω των επιλογών αυτών, κάθε σχολείο μπορεί να αξιοποιήσει την εργαλειοθήκη με όποιον τρόπο ανταποκρίνεται καλύτερα στους σκοπούς και τις ανάγκες του. Σε κάθε περίπτωση, η εργαλειοθήκη SELFIE PTK αποτελεί ένα ευέλικτο σύστημα το οποίο προσφέρει στο σχολείο σας στήριξη, κατευθυντήριες γραμμές και άλλους πόρους που θα σας βοηθήσουν να αξιοποιήσετε ορθά τα αποτελέσματα που θα λάβετε από τη διαδικασία αυτοαξιολόγησης με το SELFIE. Βασιζόμενο στις αρχικές εισηγήσεις για την αξιοποίηση των αποτελεσμάτων του SELFIE που περιγράφονται στην πύλη για το SELFIE της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η εργαλειοθήκη SELFIE PTK σας παρέχει υποστήριξη για(α) ερμηνεία των δεδομένων που λαμβάνετε από την έκθεση αναφοράς SELFIE του σχολείου σας, (β) ανάδειξη των κρίσιμων πτυχών της ψηφιακής εκπαίδευσης, στις οποίες χρειάζεται να επικεντρωθεί το σχολείο σας, καθορίζοντας τη σειρά προτεραιότητάς τους, και (γ) οργάνωση της πορείας δράσης για την αντιμετώπιση των ιεραρχημένων αναγκών.

Για να αποκτήσετε σαφέστερη αντίληψη της εργαλειοθήκης SELFIE PTK και του πώς μπορείτε να την αξιοποιήσετε, είναι σημαντικό να δείτε πώς είναι δομημένη. Ουσιαστικά, αποτελείται από τρία επίπεδα :

  • μια κεντρική διαδικασία γενικών φάσεων
  • βασικά βήματα στο πλαίσιο των γενικών φάσεων
  • κατευθυντήριες γραμμές και υποστηρικτικό υλικό που στηρίζουν ολόκληρη τη διαδικασία.
Στο πιο πάνω σχήμα απεικονίζονται τα τρία επίπεδα της εργαλειοθήκης SELFIE PTK και τα μέρη από τα οποία συγκροτούνται, χωρίς ωστόσο να γίνεται εισήγηση ενός άκαμπτου πλαισίου. Η εργαλειοθήκη αποτελείται από ένα ευέλικτο σύνολο στοιχείων, τα οποία μπορούν να μελετηθούν, να προσαρμοστούν και να χρησιμοποιηθούν σύμφωνα με τη δική σας κρίση και τις ανάγκες του σχολείου σας, έτσι ώστε να συμβάλουν στην ανάπτυξη, την υλοποίηση και την αξιολόγηση του δικού σας Σχεδίου Δράσης στη βάση του SELFIE (βλ. ενότητα "Τι είναι το Σχέδιο Δράσης στη βάση του SELFIE;) για βελτίωση των πρακτικών χρήσης των ψηφιακών τεχνολογιών στη διδασκαλία και τη μάθηση.

ΚΥΡΙΕΣ ΦΑΣΕΙΣ

Η εργαλειοθήκη SELFIE PTK στηρίζεται σε τρεις κύριες φάσεις οι οποίες περιλαμβάνουν τη λήψη αποφάσεων και ανάληψη δράσεων από το σχολείο σας. Κατά τη διάρκεια των φάσεων αυτών το σχολείο καλείται να αναπτύξει, να υλοποιήσει και να αξιολογήσει το δικό του Σχέδιο Δράσης στη βάση του SELFIE. Πιο συγκεκριμένα, η υλοποίηση των φάσεων περιστρέφεται γύρω από τη Συντονιστική Ομάδα του σχολείου σας η οποία καλείται να ερμηνεύσει με σιγουριά τα αποτελέσματα της Έκθεσης αναφοράς SELFIE του σχολείου, να θέσει τους κατάλληλους στόχους για τη ψηφιακή εκπαίδευση, να καθορίσει στρατηγικές και να σχεδιάσει δράσεις για να πετύχει τους στόχους που έχει θέσει, να παρακολουθεί την υλοποίηση και να αξιολογεί την επιτυχία των δράσεων, ώστε τελικά η όλη προσπάθεια να συμβάλει στην καλύτερη αξιοποίηση των ψηφιακών τεχνολογιών στη διδασκαλία και τη μάθηση. Η εργαλειοθήκη SELFIE PTK μπορεί να παρέχει υποστήριξη σε κάθε βήμα (βλ. τις πιο κάτω ενότητες).

Συνήθως, όταν ένα σχολείο ξεκινά να σχεδιάζει ένα ψηφιακό σχέδιο δράσης, η διαδικασία αρχίζει με μια βασική ομάδα από το σχολείο να καθορίζει ένα κοινό όραμα και να εντοπίζει από το μηδέν τις ανάγκες του σχολείου, ίσως μέσω πρακτικών καταιγισμού ιδεών. Με την εργαλειοθήκη SELFIE PTK εισάγεται μια διαφορετική προσέγγιση, εφόσον οι βασικές φάσεις του SELFIE PTK επικεντρώνονται στον αναστοχασμό όλης της σχολικής μονάδας, μέσω της χρήσης του SELFIE και την ανάλυση της έκθεσης αναφοράς που προκύπτει. Έτσι, ολόκληρη η διαδικασία στηρίζεται στα τεκμήρια, τα οποία συλλέγονται από τη συμμετοχή της σχολικής κοινότητας (επικεφαλής του σχολείου, εκπαιδευτικοί, και μαθητές) στο SELFIE, και διευκολύνεται καθ’ όλη την πορεία της, όπως περιγράφεται πιο κάτω. Εκτός από την αφετηρία για την κατάρτιση του Σχεδίου Δράσης στη βάση του SELFIE, ο αναστοχασμός όλου του σχολείου μπορεί να αξιοποιηθεί και για την ανασκόπηση των αποτελεσμάτων του Σχεδίου, ως προς τον βαθμό επιτυχίας και αντικτύπου που έχει, οδηγώντας στην ολοκλήρωση του κύκλου της διαδικασίας αλλά και στη δημιουργία καινούριων.

Υπάρχουν τρεις κύριες φάσεις:

  • Φάση 1: Ανάλυση και ιεράρχηση των αποτελεσμάτων του SELFIE του σχολείου.
  • Φάση 2: Ανάπτυξη του Σχεδίου Δράσης στη βάση του SELFIE.
  • Φάση 3: Εφαρμογή και αξιολόγηση του Σχεδίου Δράσης κατά την εξέλιξή του.

Σημειώνεται ότι οι σχετικές φάσεις δε χρειάζεται απαραίτητα να πραγματοποιηθούν τηρώντας αυστηρή σειρά. Για παράδειγμα, κατά τη διάρκεια παρακολούθησης του Σχεδίου δράσης στη Φάση 3, μπορεί να διαπιστωθεί ότι οι δράσεις που σχεδιάστηκαν στη Φάση 2 χρειάζονται αναπροσαρμογή, και έτσι να γίνουν γρήγορες και άμεσες παρεμβάσεις στο σχέδιο κατά την εφαρμογή τους. Αυτή η κυκλική διαδικασία (από τον σχεδιασμό, στην υλοποίηση, στην αξιολόγηση, στον επανασχεδιασμό κ.ο.κ.) αποτελεί ένδειξη μιας υγιούς πρακτικής που ενθαρρύνει την κριτική προσέγγιση του σχεδίου δράσης καθ’ όλη την διάρκεια υλοποίησης του και συμβάλλει στην αποτελεσματικότητά του.

ΒΑΣΙΚΑ ΒΗΜΑΤΑ

Υπάρχουν επτά βήματα, τα οποία καθορίζουν τον τρόπο με τον οποίο, τυπικά, εκτυλίσσονται οι τρεις κύριες φάσεις. Ωστόσο, όπως αναφέρθηκε, τα βήματα αυτά δεν είναι αμετάβλητα, ούτε ως προς τη μορφή, ούτε ως προς την αλληλουχία τους και το σχολείο έχει τη δυνατότητα να τα προσαρμόσει ή να τα αναδιατάξει όπως θεωρεί κατάλληλο ή σκόπιμο. Η δυνατότητα εξατομίκευσης της διαδικασίας για την κάλυψη των ιδιαίτερων συνθηκών και αναγκών του σχολείου αποτελεί χαρακτηριστικό της εργαλειοθήκης SELFIE PTK.

Η Φάση 1 καλύπτει τα Βήματα 1 μέχρι 3. Τα 3 αυτά βήματα της εργαλειοθήκης SELFIE ΡΤΚ βοηθούν στην προσεκτική ανάλυση των αποτελεσμάτων της έκθεσης αναφοράς SELFIE, έτσι ώστε να μπορέσει το σχολείο να καθορίσει ένα σύνολο προτεραιοτήτων οι οποίες κρίνονται απαραίτητες για αυτό. Η Φάση 2 έχει δύο βήματα (Βήματα 4 και 5) που περιλαμβάνουν τον σχεδιασμό και την ανάπτυξη του Σχεδίου Δράσης στη βάση του SELFIE, καθώς επίσης και την οργάνωση της διαδικασίας αξιολόγησης κατά την εφαρμογή του. Τέλος, τα Βήματα 6 και 7 στη Φάση 3 περιλαμβάνουν την υλοποίηση και αξιολόγηση του Σχεδίου Δράσης στη βάση του SELFIE. Σε όλες αυτές τις περιπτώσεις, το σχολείο μπορεί να στραφεί στην εργαλειοθήκη SELFIE ΡΤΚ για κατευθυντήριες γραμμές και υποστηρικτικό υλικό (περιγράφεται στο τμήμα « Κατευθυντήριες Γραμμές και Υποστηρικτικό Υλικό» πιο κάτω).

Φάση Βήμα Ενέργειες Σχολείου
ΦΑΣΗ 1
Ανάλυση αποτελεσμάτων έκθεσης SELFIE & καθορισμός προτεραιοτήτων
Step 1: Review SELFIE Report results Προσεκτική μελέτη της έκθεσης αναφοράς SELFIE, ώστε το σχολείο να αποκτήσει συνολική εικόνα των αποτελεσμάτων, εντοπισμός σημαντικών πληροφοριών, σύγκριση αποτελεσμάτων ανάμεσα στις περιοχές SELFIE και επιλογή 2-3 θεματικών SELFIE ως υπό έμφαση στο Σχέδιο Δράσης.
Βήμα 2: Διερεύνηση επιλεγμένων θεματικών SELFIE Προσπάθεια κατανόησης καλύτερα και σε βάθος των θεματικών SELFIE που έχει επιλέξει το σχολείο καθώς και των σχετικών πτυχών που αφορούν την κάθε θεματική.
Βήμα 3: Καθορισμός προτεραιοτήτων και στόχων Ιεράρχηση των περιοχών/θεματικών SELFIE που θεωρεί το σχολείο σημαντικές και ότι χρήζουν δράσης. Καθορισμός στόχων για επίτευξη βελτιώσεων που να ευθυγραμμίζονται με τις προτεραιότητες που έχει θέσει το σχολείο.
ΦΑΣΗ 2
Ανάπτυξη Σχεδίου Δράσης στη βάση του SELFIE
Βήμα 4: Συνοπτική περιγραφή δράσεων Σχεδιασμός μίας ή περισσότερων δράσεων, για κάθε στόχο, στηριζόμενοι στο μοντέλο “S.M.A.R.T.”, ώστε η κάθε δράση να είναι συγκεκριμένη, μετρήσιμη (ως προς τα αποτελέσματα), εφικτή, σχετική και χρονικά προσδιορισμένη.
Βήμα 5: Αναλυτικός σχεδιασμός δράσεων Ανάλυση των δράσεων προσθέτοντας επιπλέον στοιχεία, όπως χρονοδιάγραμμα, ρόλους/ ευθύνες, πόρους, κριτήρια επιτυχίας, μέσα παρακολούθησης και αξιολόγησης δραστηριοτήτων.
ΦΑΣΗ 3
Υλοποίηση & Αξιολόγηση Σχεδίου Δράσης
Βήμα 6: Οργάνωση & Υλοποίηση Σχεδίου Δράσης Ενεργοποίηση των συμμετεχόντων, δημιουργία «ομάδων υλοποίησης», οργάνωση, συλλογή υλικού, διατήρηση της ενεργούς εμπλοκής όλων, και έναρξη της υλοποίησης του σχεδίου δράσης σας.
Βήμα 7: Παρακολούθηση & αξιολόγηση Παρακολούθηση της προόδου υλοποίησης του Σχεδίου δράσης ως προς την επίτευξη των στόχων που έχει θέσει το σχολείο στη βάση των κριτηρίων επιτυχίας που έχει καθορίσει. Διενέργεια αλλαγών στο σχέδιο δράσης, όπου χρειάζεται, για την επιτυχή ολοκλήρωσή του. Καταγραφή των αποτελεσμάτων των δράσεων σχετικά με τους στόχους, την ανταπόκριση των συμμετεχόντων, τα δυνατά σημεία και τις αδυναμίες, καθώς και ενδεχόμενες μελλοντικές βελτιώσεις.

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ

Για κάθε βήμα, η εργαλειοθήκη SELFIE PTK παρέχει στο σχολείο ένα σύνολο κατευθυντήριων γραμμών καθώς και άλλο υποστηρικτικό υλικό (μεταφρασμένο στη γλώσσα της χώρας του) τα οποία συμφωνούν με τις δικές του τοπικές, περιφερειακές ή εθνικές συνθήκες. Εκτός από τις κατευθυντήριες γραμμές για την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων του SELFIE, καθώς και τον σχεδιασμό, την υλοποίηση και την παρακολούθηση της πορείας του Σχεδίου Δράσης στη βάση του SELFIE, το κάθε σχολείο λαμβάνει επιπλέον στήριξη (υποβοηθούμενη μάθηση-scaffolding), η οποία μπορεί να περιλαμβάνει ευκαιρίες για: Συνεχιζόμενη Επαγγελματική Ανάπτυξη, ενεργή καθοδήγηση, μαζικά ανοικτά διαδικτυακά μαθήματα (massive open online courses - MOOC), επαγγελματική μάθηση μεταξύ συναδέλφων του σχολείου, επαγγελματική δικτύωση, πρόσβαση σε υλικό, ανταλλαγή ορθών πρακτικών κ.ο.κ.

Είναι γεγονός ότι, η εργαλειοθήκη SELFIE PTK έχει τη δυνατότητα προσαρμογής και διεύρυνσης των κατευθυντήριων γραμμών και του υποστηρικτικού υλικού που παρέχει, έτσι ώστε να μπορεί: (α) να ευθυγραμμίζεται με τις προϋποθέσεις πολιτικής, τις οργανωτικές απαιτήσεις του σχολείου, τις τρέχουσες πρωτοβουλίες για Συνεχή Επαγγελματική Ανάπτυξη (ΣΕΑ) κ.λπ., και (β) να παρέχει αποτελεσματική στήριξη κατά την διαδικασία ανάπτυξης και την υλοποίησης του Σχεδίου Δράσης του σχολείου στη βάση του SELFIE. Η ευελιξία αυτή δίνει στην εργαλειοθήκη SELFIE ΡΤΚ την δυνατότητα να υιοθετείται σε ευρεία κλίμακα και να είναι αποτελεσματική σε διαφορετικά εκπαιδευτικά συγκείμενα και συστήματα.

 

Scroll to Top