Υποστηρικτικό Υλικό

#SELFIEPTKMOOC | Video

#SELFIEPTKMOOC YOUTUBE CHANNEL

Here you can find all #SELFIEPTKMOOC videos.
Complete Package | Document

SELFIE PTK (complete package)

Here you can find the complete SELFIE PTK package in a downloadable format. This includes the SELFIE PTK guidelines (in pdf format), along with all supporting materials for each step (in pdf, word, ppt accordingly).
English
English SELFIE PTK package in downloadable format (zip)
Italian
Italian SELFIE PTK package in downloadable format (zip)
Greek
Greek SELFIE PTK package in downloadable format (zip)
Finnish
Finnish SELFIE PTK package in downloadable format (zip)
Portuguese
Pacote PTK SELFIE em Português, para descarregar (zip)
Document
Εργαλείο 1.1

Πρότυπο για το βήμα 1 της εργαλειοθήκης SELFIE PTK

Πρότυπο που σας βοηθά να κατανοήσετε καλύτερα τα αποτελέσματα της έκθεσης αναφοράς SELFIE του σχολείου σας. Το αρχείο διατίθεται σε μορφή MS WORD και PDF και οποιοδήποτε σχολείο μπορεί να το κατεβάσει και να το χρησιμοποιήσει.
English
Review of SELFIE Report results (MS WORD)
English
Review of SELFIE Report results (PDF)
Greek
Ανάλυση αποτελεσμάτων από την Έκθεση SELFIE (MS WORD)
Greek
Ανάλυση αποτελεσμάτων από την Έκθεση SELFIE (PDF)
Italian
Revisione dei risultati del rapporto SELFIE (MS WORD)
Italian
Revisione dei risultati del rapporto SELFIE (PDF)
Finnish
SELFIE-Raportin Tarkastelu (MS WORD)
Finnish
SELFIE-Raportin Tarkastelu (PDF)
Portuguese
Análise dos Resultados obtidos através do Relatório SELFIE (MS WORD)
Portuguese
Análise dos Resultados obtidos através do Relatório SELFIE (PDF)
Document
Εργαλείο 2.1

Πρότυπο για το βήμα 2 της εργαλειοθήκης SELFIE PTK

Ένα πρότυπο για να σας καθοδηγήσει στην περαιτέρω διερεύνηση των περιοχών/θεματικών SELFIE που επιλέξατε. Το αρχείο διατίθεται σε μορφή MS Word και PDF και μπορεί οποιοδήποτε σχολείο να το κατεβάσει και να το χρησιμοποιήσει.
English
Template for SELFIE PTK Step 2 (MS WORD)
English
Template for SELFIE PTK Step 2 (PDF)
Greek
Διερεύνηση επιλεγμένων θεματικών SELFIE (PDF)
Greek
Διερεύνηση επιλεγμένων θεματικών SELFIE (MS WORD)
Italian
Indaga sugli elementi SELFIE (MS WORD)
Italian
Indaga sugli elementi SELFIE (PDF)
Finnish
Malli Lisäselvitysten Tekemiseksi Valituista SELFIE-Alueista/Aiheista (MS WORD)
Finnish
Malli Lisäselvitysten Tekemiseksi Valituista SELFIE-Alueista/Aiheista (PDF)
Estonian
Template for SELFIE PTK Step 2 (MS WORD)
Estonian
Template for SELFIE PTK Step 2 (PDF)
Portuguese
Modelo para investigar mais as áreas/itens SELFIE seleccionados (MS WORD)
Portuguese
Modelo para investigar mais as áreas/itens SELFIE seleccionados (PDF)
Document
Εργαλείο 3.1

Πρότυπο για το βήμα 3 της εργαλειοθήκης SELFIE PTK

Πρότυπο για την καταγραφή των προτεραιοτήτων και των στόχων του σχεδίου δράσης που έχετε θέσει.
English
Template for setting priorities and action plan goals (MS WORD)
English
Template for setting priorities and action plan goals (PDF)
Greek
Προσδιορισμός προτεραιοτήτων και στόχων Σχεδίου δράσης (PDF)
Greek
Προσδιορισμός προτεραιοτήτων και στόχων Σχεδίου δράσης (MS WORD)
Italian
Stabilire le priorità e gli obiettivi del piano (MS WORD)
Italian
Stabilire le priorità e gli obiettivi del piano (PDF)
Finnish
Malli Toimenpidesuunnitelman Tavoitteiden Ja Prioriteettien Määrittelyyn (MS WORD)
Finnish
Malli Toimenpidesuunnitelman Tavoitteiden Ja Prioriteettien Määrittelyyn (PDF)
Estonian
Mall prioriteetide ja tegevuskava eesmärkide seadmiseks (MS WORD)
Estonian
Mall prioriteetide ja tegevuskava eesmärkide seadmiseks (PDF)
Portuguese
Modelo para establecer as prioridades e os objetivos do PADDE (MS WORD)
Portuguese
Modelo para establecer as prioridades e os objetivos do PADDE (PDF)
smartphone, finger, touch-831054.jpg
Document
Εργαλείο 4.1-5.2-7.2

Πρότυπο για το Σχέδιο Δράσης στη βάση του SELFIE

Πρότυπο που μπορείτε να το χρησιμοποιήσετε για οργάνωση, υλοποίηση και αξιολόγηση δραστηριοτήτων. Το πρότυπο διατίθεται σε εκτυπώσιμη και διαδικτυακή μορφή. Εκτυπώσιμη μορφή:Το αρχείο διατίθεται σε μορφή MS Word και PDF και οποιοδήποτε σχολείο μπορεί να το κατεβάσει και να το χρησιμοποιήσει. Τροποποιήστε το ελεύθερα με βάση τις ανάγκες σας! Διαδικτυακή μορφή:(Μόνο) Τα σχολεία που συμμετέχουν στην πιλοτική φάση του προγράμματος SHERPA μπορούν να επισκεφτούν τη διαδικτυακή πλατφόρμα του SELFIE PTK για να συμπληρώσουν το σχέδιο δράσης στη βάση του SELFIE.
English
SELFIE-based Action Plan (MS WORD)
English
SELFIE-based Action Plan (PDF)
Greek
Σχέδιο Δράσης στη βάση του SELFIE (PDF)
Greek
Σχέδιο Δράσης στη βάση του SELFIE (MS WORD)
Italian
PIANO DI AZIONE basato sui risultati SELFIE (MS WORD)
Italian
PIANO DI AZIONE basato sui risultati SELFIE (PDF)
Finnish
SELFIE-Toimenpidesuunnitelman Malli (MS WORD)
Finnish
SELFIE-Toimenpidesuunnitelman Malli (PDF)
Estonian
SELFIE-põhise tegevuskava mall (MS WORD)
Estonian
SELFIE-põhise tegevuskava mall (PDF)
Portuguese
Modelo de PADDE (MS WORD)
Portuguese
Modelo de PADDE (PDF)
Document
Εργαλείο 5.1

Πρότυπο για το βήμα 5 της εργαλειοθήκης SELFIE PTK

Πρότυπο που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε για τον αναλυτικό σχεδιασμό των δράσεων.Το αρχείο διατίθεται σε μορφή MS Word και PDF και οποιοδήποτε σχολείο μπορεί να το κατεβάσει και να το χρησιμοποιήσει.
English
Fine plan & Set Evaluation Means (MS WORD)
English
Fine plan & Set Evaluation Means (PDF)
Greek
Αναλυτικός σχεδιασμός δράσεων (PDF)
Greek
Αναλυτικός σχεδιασμός δράσεων (MS WORD)
Italian
Piano e mezzi di valutazione impostati (MS WORD)
Italian
Piano e mezzi di valutazione impostati (PDF)
Finnish
Tarkenna Suunnitelmaa & Määrittele Arviointitavat (MS WORD)
Finnish
Tarkenna Suunnitelmaa & Määrittele Arviointitavat (PDF)
Estonian
Plaani viimistlemine & hindamismeetodite määramine (MS WORD)
Estonian
Plaani viimistlemine & hindamismeetodite määramine (PDF)
Portuguese
Plano detalhado & Definição dos dispositivos de avaliação (MS WORD)
Portuguese
Plano detalhado & Definição dos dispositivos de avaliação (PDF)
Document
Εργαλείο 6.1

Πρότυπο για το βήμα 6 της εργαλειοθήκης SELFIE PTK

Ένα απλό πρότυπο PowerPoint για την παρουσίαση του Σχεδίου Δράσης του σχολείου στη βάση του SELFIE στη σχολική κοινότητα. Η δομή της παρουσίασης βασίζεται στο αρχείο σε word μορφή που παρουσιάζεται στο Βήμα 4, του σχεδίου δράσης στη βάση του SELFIE. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη γραμματοσειρά και το χρώμα ως έχουν ή να τα αλλάξετε ώστε να ταιριάζουν με το στυλ του σχολείου σας.
English
Template for presenting SELFIE-based action plan to school community
Greek
Σχέδιο Δράσης στη βάση του SELFIE
Finnish
Malli SELFIE-Toimenpidesuunnitelman Esittämiseksi Kouluyhteisölle
Italian
Modello Per Presentare Un Piano D'azione Basato Su SELFIE Alla Comunità Scolastica
Portuguese
Modelo para apresentação do Plano de Ação de Desenvolvimento Digital das Escolas -PADDE à comunidade educativa
Document
Εργαλείο 7.1

Πρότυπο για το βήμα 7 της εργαλειοθήκης SELFIE PTK

Πρότυπο για καθοδήγηση της συνεχούς παρακολούθησης της εξέλιξης του Σχεδίου Δράσης σας στη βάση του SELFIE, καθώς και για την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων και των επιπτώσεων που έχει επιφέρει όσον αφορά την ψηφιακή ικανότητα της κοινότητας μάθησης του σχολείου σας. Το αρχείο διατίθεται σε μορφή MS Word και PDF και οποιοδήποτε σχολείο μπορεί να το κατεβάσει και να το χρησιμοποιήσει.
English
Monitoring & evaluation template for your SELFIE-based action plan (MS WORD)
English
Monitoring & evaluation template for your SELFIE-based action plan (PDF)
Greek
Παρακολούθηση και αξιολόγηση δράσεων (PDF)
Greek
Παρακολούθηση και αξιολόγηση δράσεων (MS WORD)
Finnish
Malli SELFIE-Toimintasuunnitelman Seurantaa & Arviointia Varten (MS WORD)
Finnish
Malli SELFIE-Toimintasuunnitelman Seurantaa & Arviointia Varten (PDF)
Italian
Modello Per Il Monitoraggio E La Valutazione Del Piano Di Azione SELFIE (MS WORD)
Italian
Modello Per Il Monitoraggio E La Valutazione Del Piano Di Azione SELFIE (PDF)
Portuguese
Modelo de monitorização e avaliação do PADDE (MS WORD)
Portuguese
Modelo de monitorização e avaliação do PADDE (PDF)
Scroll to Top