Χρήση της εργαλειοθήκης SELFIE PTK

Το ακόλουθο μέρος περιγράφει λεπτομερώς τον τρόπο με τον οποίο η εργαλειοθήκη SELFIE PTK μπορεί να χρησιμοποιηθεί από τα σχολεία, παρέχοντας βήμα προς βήμα, λεπτομερείς κατευθυντήριες γραμμές τις οποίες τα σχολεία μπορούν να ακολουθήσουν. Οι κατευθυντήριες γραμμές της εργαλειοθήκης SELFIE PTK αποτελούνται από 7 βασικά βήματα.

Click the orange dot next to each phase to see further details. 

Σημειώνεται ότι τα βήματα αυτά αποτελούν μέρος μιας κυκλικής προσέγγισης. Παρόλο που οι πιο κάτω κατευθυντήριες γραμμές παρουσιάζονται σε γραμμική μορφή, τα διάφορα βήματα δεν χρειάζεται να ακολουθούνται με αυστηρή σειρά. Ένα σχολείο μπορεί ανά πάσα στιγμή να επιστρέψει πίσω σε προηγούμενο βήμα και να το επαναλάβει. Κατά τη διάρκεια παρακολούθησης των δράσεων στη Φάση 3, μπορεί να διαπιστωθεί ότι οι δραστηριότητες που σχεδιάστηκαν στη Φάση 2 χρειάζεται να αναπροσαρμοστούν, και έτσι να γίνουν γρήγορες και άμεσες παρεμβάσεις στο σχέδιο κατά την εφαρμογή τους. Αυτή η διαδικασία μετατόπισης μπρος - πίσω (από τον σχεδιασμό, στην υλοποίηση, στην αξιολόγηση, στον επανασχεδιασμό κ.ο.κ.) αποτελεί ένδειξη μιας υγιούς πρακτικής που ενθαρρύνει την κριτική προσέγγιση του σχεδίου δράσης καθ’ όλη την διάρκεια υλοποίησης του. Όταν ένας τέτοιος κύκλος καλύπτει και τις τρεις γενικές φάσεις, μπορεί πραγματικά να βοηθήσει το σχολείο να βελτιώσει τον προγραμματισμό της παιδαγωγικής καινοτομίας αλλά και τη δράση, και να εδραιώσει έτσι τη βελτίωση στην ψηφιακή διδασκαλία και τη μάθηση.

Scroll to Top