Βήμα 1:
Ανάλυση Αποτελεσμάτων Από την Έκθεση SELFIE του σχολείου

Το βήμα αυτό σας βοηθά να αναλύσετε και να κατανοήσετε καλύτερα τα αποτελέσματα που προκύπτουν από τη διαδικασία αναστοχασμού με το SELFIE

Τι περιλαμβάνει αυτό το βήμα;

Έχοντας ολοκληρώσει την αναστοχαστική διαδικασία με το SELFIE και έχοντας λάβει μια εξατομικευμένη έκθεση αναφοράς SELFIE που αντικατοπτρίζει την υφιστάμενη κατάσταση των ψηφιακών στρατηγικών και πρακτικών του σχολείου, πρέπει να κατανοήσετε καλύτερα τα προβλήματα που φανερώνονται. Στο βήμα αυτό θα:

  • Αναλύσετε τα αποτελέσματα από την έκθεση αναφοράς SELFIE του σχολείου και θα αποκτήσετε μια ολοκληρωμένη γενική εικόνα της ψηφιακής πρακτικής σας.
  • Επιλέξετε 2-3 περιοχές/θεματικές από την έκθεση αναφοράς SELFIE του σχολείου στα οποία θα θέλατε να επικεντρωθείτε.

Πώς το υλοποιούμε;

Αυτή η εξατομικευμένη έκθεση SELFIE είναι τόσο πλούσια σε δεδομένα που θα πρέπει να υιοθετήσετε συγκεκριμένες στρατηγικές για να αποκτήσετε μια ολοκληρωμένη γενική εικόνα (τόσο σε εύρος όσο και σε βάθος) της ψηφιακής πρακτικής του σχολείου και να εξάγετε γνώσεις από την πληθώρα πληροφοριών που σας παρουσιάζονται. Για τον σκοπό αυτό, οι προτεινόμενες στρατηγικές περιλαμβάνουν:

  • Read through the full report to get an overall understanding of the SELFIE output.
  • Ανάλυση κάθε περιοχής SELFIE,εντοπίζοντας οποιεσδήποτε πτυχές στις οποίες υπάρχει σύγκλιση ή απόκλιση μεταξύ των αντιλήψεων των επικεφαλής των σχολείων, των εκπαιδευτικών και των μαθητών. Για τον σκοπό αυτό μπορεί να χρησιμοποιηθεί μια σειρά κριτηρίων ανάλυσης: για παράδειγμα, η σύγκριση της μέσης βαθμολογίας που λαμβάνει μία περιοχή SELFIE με τον αριθμό των ανταποκριθέντων για κάθε θεματική σ'εκείνη την περιοχή, μπορεί να σας βοηθήσει να αντιληφθείτε καλύτερα τις βαθμολογίες.
  • Σύγκριση αποτελεσμάτων:Για παράδειγμα, τα αποτελέσματα που απορρέουν από Επιπρόσθετες Περιοχές όπως «Αυτοπεποίθηση του εκπαιδευτικού ως προς τη χρήση τεχνολογιών» θα πρέπει να αναλύονται και να συσχετίζονται με τα αποτελέσματα Περιοχών του SELFIE όπως «Συνεχιζόμενη Επαγγελματική Εξέλιξη - Μέρος 1 και Μέρος 2» και «Παιδαγωγική: Εφαρμογή στην αίθουσα διδασκαλίας». Κατά παρόμοιο τρόπο, τα αποτελέσματα που αφορούν στη «Συνεχιζόμενη Επαγγελματική Εξέλιξη - Μέρος 1 και Μέρος 2» θα μπορούσαν να συσχετιστούν και να αναλυθούν μαζί με τα αποτελέσματα από την Περιοχή «Διοίκηση» του SELFIE.
  • Επικεντρωθείτε σε 2-3 περιοχές/θεματικές της έκθεσης αναφοράς SELFIE τα οποία θεωρείτε υψίστης (οργανωτικής ή πρακτικής) σημασίας για την ανάπτυξη ενός καινοτόμου ψηφιακού σχεδίου δράσης του σχολείου. Στο πλαίσιο αυτό, μπορείτε να επιλέξετε τρεις διαφορετικές περιοχές SELFIE κι έπειτα να επιλέξετε μία θεματική που εμπίπτει σε κάθε μία από εκείνες τις τρεις περιοχές. Εναλλακτικά, μπορείτε να επικεντρωθείτε σε μία μόνο περιοχή και να επιλέξετε δύο με τρεις θεματικές σε αυτές. Σε κάθε περίπτωση, μπορείτε να επιλέξετε τις περιοχές SELFIE που έχουν τις χαμηλότερες βαθμολογίες ή να επικεντρωθείτε στις περιοχές ή θεματικές που μπορεί να έχουν μεγάλες αποκλίσεις όσον αφορά τις απαντήσεις που έδωσαν οι τρεις διαφορετικές ομάδες ερωτώμενων (επικεφαλής σχολείου, εκπαιδευτικοί και μαθητές). Η τελευταία περίπτωση θα παρουσίαζε απόκλιση μεταξύ των αντιλήψεων για τις στρατηγικές πολιτικής του σχολείου (κάτι που θα αντικατοπτριζόταν στα αποτελέσματα από τον επικεφαλής του σχολείου) και των πραγματικών πρακτικών και εμπειριών του σχολείου (κάτι που θα αντικατοπτριζόταν στα αποτελέσματα των εκπαιδευτικών και μαθητών), και αξίζει να εξεταστεί.

Τι υποστήριξη έχουμε για το βήμα αυτό;

Εργαλείο 1.1-Ανάλυση των αποτελεσμάτων από την έκθεση SELFIE

Πρότυπο που σας βοηθά να κατανοήσετε καλύτερα τα αποτελέσματα της έκθεσης αναφοράς SELFIE του σχολείου σας. Το αρχείο διατίθεται σε μορφή MS WORD και PDF και οποιοδήποτε σχολείο μπορεί να το κατεβάσει και να το χρησιμοποιήσει.

Συμβουλή 1.1- Μεγάλες ιδέες, μικρές ενέργειες!

Για την ανάπτυξη πιο συστηματικής και εστιασμένης παρέμβασης, πρέπει να έχετε υπόψη σας ότι δεν μπορούν και ούτε πρέπει να εξετάζονται όλες οι περιοχές/θεματικές ταυτόχρονα. Για παράδειγμα, μπορεί να έχετε θέσει μεγάλους, φιλόδοξους μακροχρόνιους στόχους (π.χ. για σχέδιο δράσης διάρκειας 3 χρόνων). Ωστόσο, πρέπει να ξεκινήσετε κάνοντας μικρά βήματα και θέτοντας εφικτούς στόχους, λίγους λίγους κάθε φορά, και χρόνο με τον χρόνο. Κάποιοι στόχοι μπορεί να επιτευχθούν σε μικρό χρονικό διάστημα (π.χ. σε τρεις μήνες), ενώ άλλοι μπορεί να πάρουν περισσότερο καιρό (π.χ. περισσότερο από έναν χρόνο).

Σε αυτό το βίντεο του #SELFIEPTKMOOC μπορείτε να μάθετε περισσότερα για το πώς να ερμηνεύετε την έκθεση SELFIE του σχολείου.

Λίστα Ελέγχου Αποτελεσμάτων

Κατά την ολοκλήρωση του βήματος αυτού, θα πρέπει να έχετε:

Αφετηρία

Αναστοχασμός ως προς την ψηφιακή ικανότητα του σχολείου σας με το SELFIE και δημιουργία Συντονιστικής Ομάδας

Βήμα 2

Διερεύνηση επιλεγμένων θεματικών SELFIE

Scroll to Top