Βήμα 3:
Καθορισμός προτεραιοτήτων και στόχων

Το βήμα αυτό σάς βοηθά να ιεραρχήσετε τις περιοχές/θεματικές SELFIE που χρήζουν δράσης και να καθορίσετε στόχους για επίτευξη βελτιώσεων που να ευθυγραμμίζονται με τις προτεραιότητες που έχετε θέσει.

Τι περιλαμβάνει αυτό το βήμα;

Έχοντας αναλύσει τα αποτελέσματα της έκθεσης αναφοράς SELFIE του σχολείου σας (Βήμα 1) και καθιερώσει μια κοινή αντίληψη ανάμεσα στα μέλη της ομάδας ως προς τα επιλεγμένα θέματα και τις σχετικές πτυχές τους (Βήμα 2), είστε πλέον έτοιμοι να θέσετε προτεραιότητες και στόχους για το σχέδιο δράσης σας. Στο βήμα αυτό θα:

  • Ιεραρχήσετε τις περιοχές/θεματικές SELFIE* που έχετε εντοπίσει ότι χρήζουν δράσης.
  • Καθορίσετε στόχους για επίτευξη βελτιώσεων που να ευθυγραμμίζονται με τις προτεραιότητες που έχετε θέσει.

*Υπάρχουν οχτώ (8) Περιοχές SELFIE που υποδεικνύονται με το πρώτο γράμμα σε κάθε θεματική: (Α) Διοίκηση, (Β) Συνεργασία και Δικτύωση, (Γ) Υποδομή και Εξοπλισμός, (Δ) Συνεχιζόμενη Επαγγελματική Εξέλιξη, (Ε) Παιδαγωγική: Μέσα υποστήριξης και πόροι, (Z) Παιδαγωγική: Εφαρμογή στην αίθουσα διδασκαλίας, (H) Πρακτικές Αξιολόγησης, (Θ) Ψηφιακή Ικανότητα Μαθητών.

Πώς το υλοποιούμε;

Για το βήμα αυτό θα πρέπει να ιεραρχήσετε τις περιοχές/θεματικές SELFIE που έχετε ήδη εντοπίσει στα προηγούμενα Βήματα 1 και 2 ότι χρήζουν δράσης και να καθορίσετε στόχους για την επίτευξη βελτιώσεων που να ευθυγραμμίζονται με τις προτεραιότητες έχετε θέσει. Τονίζεται ότι οι στόχοι που καθορίζονται εδώ στο Βήμα 3 θα αποτελέσουν τους γενικούς στόχους του Σχεδίου Δράσης στη βάση του SELFIE που θα αναπτύξει το σχολείο σας στα επόμενα Βήματα 4 & 5 (Φάση 2).

Οι εν λόγω προτεραιότητες και στόχοι θα πρέπει να ακολουθούν και να συμπληρώνουν τις γενικές προτεραιότητες που καθορίζονται από το σχολείο σας, και επίσης να αντανακλούν τις πρωτοβουλίες πολιτικής που καθορίζονται από τις εκπαιδευτικές αρχές σε τοπικό/περιφερειακό/εθνικό επίπεδο. Κατά τον καθορισμό των προτεραιοτήτων και των στόχων του σχολείου σας, μπορείτε επίσης να λάβετε υπόψη συγκεκριμένες συνθήκες (π.χ. της επείγουσας φύσης των ζητημάτων), περιορισμούς (π.χ. υποστηρικτικό υλικό που χρειάζεται, χρονοδιάγραμμα εκτέλεσης όλων των εργασιών), και το εύρος και βάθος της παρέμβασης που μπορεί πράγματι να υλοποιήσει το σχολείο σας. Αφού καθοριστούν όλες οι προτεραιότητες και οι στόχοι σε γενικές γραμμές και συμφωνήσουν προς αυτά όλα τα μέλη της συντονιστικής ομάδας SELFIE ΡΤΚ, μπορείτε να ξεκινήσετε να αναπτύσσετε το λεπτομερές Σχέδιο Δράσης στη βάση του SELFIE.

Για κάθε προτεραιότητα που τέθηκε πρέπει να καθοριστούν ένας ή περισσότεροι στόχοι. Οι στόχοι πρέπει να συνάδουν με την προτεραιότητα, να είναι μετρήσιμοι και ρεαλιστικοί, και να προσβλέπουν στην επίτευξη βελτίωσης λαμβάνοντας υπόψη τα ευρήματα από τα Βήματα 1 και 2. Η τήρηση των κριτηρίων αυτών αποτελεί τον κεντρικό άξονα της προόδου του σχολείου σας από την υφιστάμενη κατάστασή του ως προς την χρήση ψηφιακών τεχνολογιών σε στρατηγικές και πρακτικές που είναι πιο αποτελεσματικές και καινοτόμες. Για τον σκοπό αυτό, το σχολείο σας μπορεί να χρησιμοποιήσει και να προσαρμόσει τα παραδείγματα στόχων που παρουσιάζονται στην ενότητα των κατευθυντήριων γραμμών του SELFIE ΡΤΚ. Εναλλακτικά, το σχολείο σας μπορεί να θέσει στόχους που να σχετίζονται με την ίδια περιοχή/θεματική με αυτούς που κοινοποιούν και άλλα σχολεία μέσω της διαδικτυακής πύλης του SELFIE PTK.

Τι υποστήριξη έχουμε για το βήμα αυτό;

Εργαλείο 3.1-Πρότυπο για προσδιορισμό προτεραιοτήτων και στόχων σχεδίου δράσης

Πρότυπο για την καταγραφή των προτεραιοτήτων και των στόχων του σχεδίου δράσης που έχετε θέσει.

Παράδειγμα προτεραιοτήτων και στόχων για το σχέδιο δράσης

Πιο κάτω μπορείτε να βρείτε μερικά παραδείγματα προτεραιοτήτων και στόχων για το Σχέδιο Δράσης στη βάση του SELFIE. Το σχολείο σας μπορεί να χρησιμοποιήσει τα παραδείγματα στόχων δράσης ως έχουν, ή ως σημείο αφετηρίας πάνω στο οποίο μπορεί να βασίσει τους δικούς του στόχους δράσης.

Προτεραιότητα 1
Προτεραιότητα 2
Περιοχή SELFIE
(Στ) Παιδαγωγική: Εφαρμογή στην τάξη
(Δ) Συνεχιζόμενη επαγγελματική εξέλιξη (ΣΕΕ)
SELFIE Θεματική (ές): Κωδικός/Τίτλος
(F1) Οι εκπαιδευτικοί χρησιμοποιούν ψηφιακές τεχνολογίες για να προσαρμόσουν τη διδασκαλία τους στις ατομικές ανάγκες των μαθητών.
(D1) Οι επικεφαλής του σχολείου και οι εκπαιδευτικοί συζητούν τις ανάγκες για ΣΕΕ των εκπαιδευτικών όσον αφορά τη διδασκαλία με ψηφιακές τεχνολογίες.

(D2) Οι εκπαιδευτικοί έχουν ευκαιρίες να συμμετέχουν σε ΣΕΕ σχετικά με τη διδασκαλία και τη μάθηση με ψηφιακές τεχνολογίες.
Στόχος/στόχοι: Στόχοι για το σχέδιο δράσης
ΣΤΟΧΟΣ 1: Χρήση ψηφιακών τεχνολογιών για την καλλιέργεια εξατομίκευσης των διαδικασιών διδασκαλίας και μάθησης σε όλο το αναλυτικό πρόγραμμα.

ΣΤΟΧΟΣ 2: Πρόνοια για εστιασμένες δραστηριότητες κατάρτισης και καθοδήγησης μεταξύ συναδέλφων και ανταλλαγής υλικού, ως μέτρα προώθησης περαιτέρω ανάπτυξης των ψηφιακών ικανοτήτων στο εκπαιδευτικό περιβάλλον.

Στο πρώτο μέρος αυτού του βίντεο του #SELFIEPTKMOOC (δείτε το βίντεο από την αρχή μέχρι το σημείο 2:38) μπορείτε να μάθετε περισσότερα αναφορικά με το πώς να καθορίσετε προτεραιότητες και συναφείς στόχους.

Λίστα Ελέγχου Αποτελεσμάτων

Κατά την ολοκλήρωση του βήματος αυτού, θα πρέπει να έχετε:

Βήμα 2

Ανάλυση Αποτελεσμάτων Από την Έκθεση SELFIE του σχολείου

Βήμα 4

Συνοπτική περιγραφή δράσεων

Scroll to Top