Βήμα 4:
Συνοπτική περιγραφή δράσεων

Το βήμα αυτό σάς βοηθά να περιγράψετε τις δράσεις προς επίτευξη των προτεραιοτήτων και των στόχων που εντοπίστηκαν για το Σχέδιο Δράσης στη βάση του SELFIE του σχολείου σας.

Τι περιλαμβάνει αυτό το βήμα;

Έχοντας εντοπίσει τις βασικές πτυχές (προτεραιότητες και στόχους) που χρήζουν δράσης για την ανάπτυξη της ψηφιακής ικανότητας του σχολείου (Βήματα 1-3), είστε πλέον έτοιμοι να αναπτύξετε το Σχέδιο Δράσης στη βάση του SELFIE που πρόκειται να εφαρμόσει το σχολείο σας.

Σε αυτό το βήμα, θα:

  • Διατυπώσετε έναν κατάλογο δράσεων που θα πραγματοποιηθούν για την επίτευξη των στόχων που τέθηκαν. 
  • Ξεκινήσετε την περιγραφή του Σχεδίου Δράσης του σχολείου σας στη βάση του SELFIE, βάσει των αποτελεσμάτων από τα προηγούμενα βήματα (Φάση 1).

Πώς το υλοποιούμε;

Το Βήμα 4 περιλαμβάνει την περιγραφή των δραστηριοτήτων που σκοπεύετε να εφαρμόσετε στο Σχέδιο Δράσης του σχολείου σας στη βάση του SELFIE. Το εν λόγω σχέδιο δράσης, το οποίο θα οριστικοποιηθεί στο επόμενο βήμα (Βήμα 5), αποτελεί ένα περιεκτικό έγγραφο που σας βοηθά να οργανώσετε, να υλοποιήσετε και να αξιολογήσετε δραστηριότητες.

Η διαδικασία μπορεί να ξεκινήσει με ανταλλαγή ιδεών που να περιγράφουν συνοπτικά ένα αρχικό σύνολο δραστηριοτήτων για την επίτευξη των στόχων και προτεραιοτήτων που έχετε καθορίσει στο Βήμα 3. Μπορεί να θέλετε να συμπεριλάβετε μία ή περισσότερες δραστηριότητες προς αντιμετώπιση του κάθε στόχου. Κάποιοι στόχοι ίσως χρειάζονται ένα σύντομο χρονικό διάστημα μερικών μηνών, ενώ άλλοι μπορεί να χρειάζονται πάνω από ένα χρόνο για να επιτευχθούν. Κατά τον σχεδιασμό των δραστηριοτήτων αυτών, μην πάψετε να διερωτάστε κατά πόσο οι δραστηριότητές σας ανταποκρίνονται όντως στα αποτελέσματα των προηγούμενων βημάτων (για παράδειγμα μπορείτε να αντιγράψετε τις προτεραιότητες και τους στόχους σας από το Βήμα 3 στο πρότυπο του Σχεδίου Δράσης για να τα έχετε εύκαιρα κατά το βήμα αυτό).

Για να διασφαλίσετε ότι οι δραστηριότητες του σχεδίου δράσης σας καθορίζονται με σωστό και αξιόπιστο τρόπο, μπορείτε να συμβουλευτείτε την προσέγγιση S.M.A.R.T. Specific, Measurable, Achievable, Relevant, and Time-bound: Η κάθε δραστηρίοτητα, δηλαδή, πρέπει να είναι συγκεκριμένη, μετρήσιμη, εφικτή, σχετική με τις υφιστάμενες συνθήκες του σχολείου και την επίτευξη της συγκεκριμένης δηλωμένης προτεραιότητας, και χρονικά προσδιορισμένη (Doran, 1981). Αν μια δραστηριότητα φαίνεται περίπλοκη και δύσκολη να επιτευχθεί, μπορείτε να την μοιράσετε σε μικρότερες ενέργειες που να εφαρμόζονται ευκολότερα και να είναι πιο διαχειρίσιμες.

Αφού έχετε καθορίσει τις δράσεις, κοιτάξτε αν πρέπει να τις ιεραρχήσετε: κάποιες δράσεις μπορεί να εξαρτώνται από άλλες, ή να έχουν συγκεκριμένες προθεσμίες ή χρονοδιαγράμματα. Επίσης, σκεφτείτε να τις μοιραστείτε και να τις συζητήσετε με άλλους συναδέλφους στο σχολείο για να λάβετε την άποψη και τη συναίνεσή τους προτού προχωρήσετε.

Να θυμάστε ότι αυτό είναι ένα προκαταρκτικό Σχέδιο Δράσης στη βάση του SELFIE, υπό την έννοια ότι θα το ολοκληρώσετε και θα το βελτιώσετε στα επόμενα βήματα. Επιπρόσθετα, ανά πάσα στιγμή κατά την εφαρμογή του (Φάση 3) μπορεί να παρουσιαστεί η ανάγκη να επανέλθετε και να τροποποιήσετε ή να προσαρμόσετε το σχέδιο δράσης.

Τι υποστήριξη έχουμε για το βήμα αυτό;

Εργαλείο 4.1- Πρότυπο για Σχέδιο Δράσης στη βάση του SELFIE

Πρότυπο που μπορείτε να το χρησιμοποιήσετε για οργάνωση, υλοποίηση και αξιολόγηση δραστηριοτήτων. Το πρότυπο διατίθεται σε μορφή MS Word και PDF και οποιοδήποτε σχολείο μπορεί να το κατεβάσει και να το χρησιμοποιήσει. Τροποποιήστε το ελεύθερα με βάση τις ανάγκες σας!

Tool 4.2 - online dashboard for SELFIE-based action plan

SELFIE PTK provides the option for educational authorities and schools to use an online User Dashboard. The purpose of the User Dashboard is, in one hand, to provide schools an online platform where they can easily develop, monitor, and print their SELFIE-based Action Plan. In the long term, it can act as a repository for the school’s action plans, so they can be used as a point of reference for future action plans. On the other hand, the User Dashboard aimed to provide educational authorities a way to monitor the progress of schools, in terms of their SELFIE-based Action Plan and provide feedback. SELFIE PTK’s User Dashboard has been developed as a proof of concept during the pilot implementation of the SHERPA project. Those wishing to preview or host a localised instance of the SELFIE PTK online platform can contact CPI (info@cyearn.pi.ac.cy) to receive an exported package.

Κατά την ανάπτυξη του Σχεδίου Δράσης σας στη βάση του SELFIE, είναι σημαντικό να έχετε υπόψη σας οποιεσδήποτε σχετικές εθνικές, περιφερειακές ή τοπικές κατευθυντήριες γραμμές που πιθανόν να σχετίζονται με τις δράσεις σας. Αναλογιστείτε επίσης πώς θα χωρούσαν εκείνες οι δράσεις στο σχέδιο βελτίωσης του σχολείου σας.

Το Σχέδιο Δράσης στη βάση του SELFIE μπορεί να περιλαμβάνει πληροφορίες από τη Φάση 1 αναφορικά με την υφιστάμενη κατάσταση των ψηφιακών στρατηγικών και πρακτικών του σχολείου (Βήμα 1 & Βήμα 2) και ένα ιεραρχημένο κατάλογο των περιοχών και επιλεγμένων θεματικών του SELFIE που εντοπίστηκαν ότι χρήζουν δράσης, μαζί με τους στόχους που τέθηκαν για την επίτευξη βελτιώσεων που να ευθυγραμμίζονται με τις προτεραιότητες που έχει θέσει το σχολείο (Βήμα 3). Παρόλο που η συμπερίληψη των πληροφοριών αυτών στο Σχέδιο Δράσης στη βάση του SELFIE είναι προαιρετική, αν το πράξετε, θα σας επιτρέψει να έχετε όλες τις σχετικές πληροφορίες μαζί σε ένα μόνο έγγραφο.

Μπορεί να δημιουργηθεί ένα δίκτυο συμμετεχόντων σχολείων (σε επίπεδο χώρας) έτσι ώστε να διευκολύνεται η ανταλλαγή ιδεών, βέλτιστων πρακτικών και εμπειριών με εθνικά και διεθνή σχολεία. Τα σχολεία μπορούν επίσης να ζητήσουν εισηγήσεις ως προς το πώς να ξεπεράσουν εμπόδια και δυσκολίες που ενδέχεται να προκύψουν κατά την υλοποίηση των δραστηριοτήτων τους. 

Tα σχολεία μπορούν να εντοπίσουν περαιτέρω εισηγήσεις για τον καθορισμό δραστηριοτήτων σε σχετικές ιστοσελίδες με παραδείγματα από άλλες χώρες:

Πιο κάτω μπορείτε να βρείτε συνδέσμους για χρήσιμα ψηφιακά εργαλεία που θα μπορούσαν να στηρίξουν τη διδασκαλία και τη μάθηση:

Εργαλεία ePortfolio:Το ePortfolio αποτελεί έναν δυναμικό χώρο εργασίας που «ανήκει» στους εκπαιδευομένους. Λαμβάνοντας υπόψη τη συνεχή ανάπτυξη και την ενσωμάτωση της τεχνολογίας στην εκπαίδευση, το ePortfolio προσφέρει στους μαθητές έναν ψηφιακό χώρο εργασίας όπου μπορούν να κατακτούν  τη  μάθησή τους, να εναποθέτουν και να διαχειρίζονται τις συλλογές εργασιών τους, να προβληματίζονται σχετικά με τη μάθησή τους, να μοιράζονται, να θέτουν στόχους και να επιζητούν την ανατροφοδότηση και την ανάδειξη της μάθησης και των επιτευγμάτων τους (Cyprus Pedagogical Institute, 2021; EUfolio, 2014). Κάποια προτεινόμενα εργαλεία του ePortfolio είναι:

Εργαλεία για τη δημιουργία ρούμπρικων: Γενικά, οι ρούμπρικες είναι οδηγοί βαθμολόγησης που χρησιμοποιούνται για την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων και της επίδοσης των μαθητών. Κάποια εργαλεία που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε για τη δημιουργία ρούμπρικων είναι:

Εργαλεία για τη δημιουργία υλικού ψηφιακής εκπαίδευσης:

Έχοντας υπόψη ότι τα αποτελέσματα SELFIE αποτελούν τις (υποκειμενικές) αντιλήψεις των χρηστών σε κλίμακα Likert scale 1 πέντε επιπέδων, τα σχολεία ενδέχεται να επιθυμούν να καθορίσουν υψηλότερους στόχους για βελτίωση και να κατανοήσουν τον τρόπο με τον οποίο μπορούν να δράσουν έτσι ώστε να εξελίξουν τις πρακτικές τους. Για τον σκοπό αυτό, μπορούν να ληφθούν υπόψη παραδείγματα από υφιστάμενα μοντέλα και πλαίσια ανώτερου επιπέδου, όπως το Πλαίσιο Ψηφιακής Μάθησης (Digital Learning Framework) ή τα πλαίσια DigCompOrg και DigCompEdu, τα οποία κατατάσσουν ικανότητες, προσδιοριστές και δηλώσεις επιδεξιοτήτων σε επίπεδα προοδευτικής επάρκειας. Παρόλο που δεν υπάρχει απόλυτη άμεση συσχέτιση μεταξύ των διαφόρων περιοχών, δεικτών και ικανοτήτων που καλύπτονται στο SELFIE και αυτών που καλύπτονται σε άλλα πλαίσια, η σύγκριση μαζί τους μπορεί να παρέχει στους εκπαιδευτές και στα σχολεία καλύτερη κατανόηση του επιπέδου των διαφόρων ικανοτήτων τους και του πώς αυτές μπορούν να αναπτυχθούν. Με συλλογική δουλειά μπορούν να διατυπώσουν τους στόχους και τις δράσεις τους με πιο απτό, ακριβή και συγκεκριμένο τρόπο.

Για παράδειγμα, κάτω από την Περιοχή SELFIE «Παιδαγωγική: Εφαρμογή στην τάξη», μία από τις θεματικές είναι η «Συνεργασία των Μαθητών» (Ζ5). Αυτή συμβαδίζει με μία από τις 22 ικανότητες στο πλαίσιο DigCompEdu, και συγκεκριμένα την ικανότητα «Συλλογική Μάθηση» υπό τον τομέα «Διδασκαλία και Μάθηση». Για καθεμία από τις 22 ικανότητες, προσδιοριστές και δηλώσεις επιδεξιοτήτων στο πλαίσιο DigCompEdu, υπάρχουν ξεχωριστές περιγραφές σε έξι επίπεδα προοδευτικής επάρκειας. Με τη χρήση της εργαλειοθήκης SELFIE PTK, τα σχολεία θα μπορούν να επωφεληθούν από αυτούς τους προσδιοριστές επάρκειας για να κατανοήσουν το υφιστάμενο γενικό συλλογικό επίπεδο επάρκειάς τους ως προς την επιλεγμένη ικανότητα και να αξιοποιήσουν τη λεπτομερή περιγραφή των κριτηρίων προόδου κατά τη διατύπωση των στόχων των δράσεών τους.

Tο Πλαίσιο Ψηφιακής Μάθησης για Σχολεία Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης (Digital Learning Framework for Primary Schools) και το Πλαίσιο Ψηφιακής Μάθησης για Σχολεία Μεταπρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης (Digital Learning Framework for Post Primary Schools), τα οποία διατυπώνουν αποτελεσματικές και εξαιρετικά αποτελεσματικές πρακτικές για τη χρήση τεχνολογιών σε δύο βασικές συνιστώσες (ήτοι Διδασκαλία και Μάθηση και Ηγεσία και Διοίκηση), θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν κατά παρόμοιο τρόπο με τα πλαίσια DigCompOrg ή DigCompEdu. Για παράδειγμα, υπό την περιοχή SELFIE «Πρακτικές Αξιολόγησης», μία από τις θεματικές είναι η «Αξιολόγηση ικανοτήτων» (G1), η οποία συμβαδίζει με ένα από τα 32 πρότυπα του Digital Learning framework, και συγκεκριμένα το πρότυπο «ο εκπαιδευτικός επιλέγει και χρησιμοποιεί την προετοιμασία προγραμματισμού και πρακτικές αξιολόγησης που βελτιώνουν τη μάθηση των μαθητών» υπό τον τομέα 3: «Ατομική Πρακτική Εκπαιδευτικών» και υπό τη διάσταση «Διδασκαλία και Μάθηση». Για καθένα από τα 32 πρότυπα, παρέχονται δηλώσεις που περιγράφουν τις πρακτικές του σχολείου ως «αποτελεσματικές» και «εξαιρετικά αποτελεσματικές» και οι οποίες θα μπορούσαν να βοηθήσουν τα σχολεία να εντοπίσουν αποτελεσματικές ή εξαιρετικά αποτελεσματικές περιοχές της πρακτικής τους και να εντοπίσουν και να ιεραρχήσουν τις περιοχές που χρήζουν βελτίωσης.

1) Στο SELFIE, οι επιλογές απαντήσεων για κάθε θεματική είναι: Διαφωνώ έντονα - με βάση την εμπειρία μου, κάτι τέτοιο δεν ισχύει καθόλου / Διαφωνώ / Συμφωνώ ελαφρώς / Συμφωνώ / Συμφωνώ έντονα - με βάση την εμπειρία μου, κάτι τέτοιο ισχύει.

Περιγραφή δραστηριοτήτων για καθορισμένους στόχους και προτεραιότητες

Πιο κάτω βλέπετε έναν κατάλογο με ενδεικτικές δραστηριότητες που απευθύνονται σε διαφορετικούς στόχους και προτεραιότητες που τέθηκαν στο προηγούμενο βήμα (Βήμα 3). Τα σχολεία μπορούν να χρησιμοποιήσουν τις δραστηριότητες που περιγράφονται πιο κάτω ως έχουν, να επιλέξουν μερικές, ή να τις προσαρμόσουν στις δικές τους ανάγκες και συνθήκες.

Προτεραιότητες
Στόχοι
Πιθανές Δραστηριότητες
Περιοχή SELFIE
Δ. Συνεχιζόμενη επαγγελματική εξέλιξη

Θεματικές SELFIE
D1. Ανάγκες ΣΕΕ
D2. Συμμετοχή στη ΣΕΕ
D3. Ανταλλαγή εμπειριών
Να υπάρχει πρόνοια για εστιασμένες δραστηριότητες κατάρτισης.
• Χρήση διαδικτυακού εργαλείου αυτοαξιολόγησης (π.χ., SELFIE for Teachers, TET-SAT) για να προκληθεί ο αναστοχασμός των εκπαιδευτικών και ο εντοπισμός των αναγκών τους για ΣΕΕ.
• Δημιουργία καταλόγου με προτεινόμενα ψηφιακά εργαλεία εκπαίδευσης (π.χ., MS Teams, Kahoot, Flipgrid,κτλ.) και/ή μεθόδους (π.χ., ανεστραμμένη τάξη (flipped classroom), μάθηση με βάση το παιχνίδι (game-based learning) και ζήτηση από τους εκπαιδευτικούς να εκφράσουν το ενδιαφέρον τους για σκοπούς κατάρτισης.
• Καθιέρωση ενός προγράμματος κατάρτισης με ξεκάθαρους στόχους και δημοσιοποίησή του σε όλους τους εκπαιδευτικούς.
Να ενθαρρυνθεί η καθοδήγηση (peer mentoring) και η ανταλλαγή υλικού μεταξύ συναδέλφων για την περαιτέρω ανάπτυξη της ψηφιακής ικανότητας στην ομάδα των εκπαιδευτικών του σχολείου.
• Εντοπισμός και προγραμματισμός διαφόρων επιλογών κατάρτισης, π.χ., συνδιδασκαλία, παρατηρήσεις στην τάξη, καθοδηγητές εκπαιδευτικών.
• Δημιουργία κοινού διαδικτυακού χώρου όπου οι εκπαιδευτικοί του σχολείου θα μπορούν να ανεβάζουν και να κοινοποιούν υποστηρικτικό υλικό για διδασκαλία.
Περιοχή SELFIE
H. Ψηφιακή ικανότητα μαθητών

Θεματικές SELFIE
Η1. Ασφαλής συμπεριφορά
H3. Υπεύθυνη συμπεριφορά
Να ενημερωθούν οι μαθητές για τη δημιουργική, ασφαλή και υπεύθυνη χρήση του διαδικτύου.
• Ενημέρωση των μαθητών για υπηρεσίες που προσφέρονται μέσω του Κέντρου Ασφαλούς Διαδικτύου (π.χ., Γραμμή βοήθειας) όπου μπορούν να λάβουν συμβουλές και στήριξη για θέματα που σχετίζονται με την ασφαλή, υπεύθυνη και ηθική χρήση του Διαδικτύου.
• Διευθέτηση παρουσιάσεων και εργαστηρίων για μαθητές, εκπαιδευτικούς, γονείς μέσω του Κέντρου Ασφαλούς Διαδικτύου της χώρας.
• Εμπλοκή των μαθητών στην ανάπτυξη/βελτίωση της «Πολιτικής Αποδεκτής Χρήσης» του σχολείου.
• Διασφάλιση της συμμετοχής του σχολείου σε εθνικό ή διεθνές Πρόγραμμα Ασφαλούς Διαδικτύου (π.χ., Young Coaches, eSafe Schools, School Web Radio, EduWeb).
• Εγγραφή του σχολείου στην κοινότητα eSafety Label και πιστοποίησή του.

Περιγραφή δραστηριοτήτων για καθορισμένους στόχους και προτεραιότητες

Πιο κάτω βλέπετε έναν κατάλογο με ενδεικτικές δραστηριότητες που απευθύνονται σε διαφορετικούς στόχους και προτεραιότητες που τέθηκαν στο προηγούμενο βήμα (Βήμα 3). Τα σχολεία μπορούν να χρησιμοποιήσουν τις δραστηριότητες που περιγράφονται πιο κάτω ως έχουν, να επιλέξουν μερικές, ή να τις προσαρμόσουν στις δικές τους ανάγκες και συνθήκες.

Προτεραιότητες
Στόχοι
Πιθανές Δραστηριότητες
Περιοχή SELFIE
E. Παιδαγωγική: Μέσα Υποστήριξης και Πόροι

Θεματικές SELFIE
E4. Επικοινωνία με τη σχολική κοινότητα
Να βελτιωθεί η επικοινωνία μεταξύ του σχολείου, των γονέων και των εκπαιδευτικών μέσω της χρήσης ψηφιακών τεχνολογιών.
• Χρήση της ιστοσελίδας του σχολείου για τη δημοσίευση ανακοινώσεων, ΜΜΕ, σχολικών εκδηλώσεων, ή άλλων πληροφοριών σχετικών με τις δραστηριότητες του σχολείου.
• Χρήση εφαρμογών διαδικτυακής επικοινωνίας όπως Viber, FB Messenger, WhatsApp για τη δημιουργία ομάδων συζήτησης για το σχολείο μεταξύ τάξεων.
• Προώθηση του συστήματος γραπτού μηνύματος στην ιστοσελίδα του σχολείου.
• Χρήση των γραπτών μηνυμάτων για την αποστολή σημαντικών μηνυμάτων και γρήγορων ειδοποιήσεων στους γονείς.
Περιοχή SELFIE
Στ. Παιδαγωγική: Εφαρμογή στην αίθουσα διδασκαλίας

Θεματικές SELFIE
F1. Προσαρμογή στις ανάγκες των μαθητών
Να βελτιωθεί η χρήση των ψηφιακών τεχνολογιών για την προσαρμογή της διδασκαλίας στις εξατομικευμένες ανάγκες των μαθητών.
• Παρότρυνση των εκπαιδευτικών να επισκέπτονται ο ένας την τάξη του άλλου. Οι πληροφορίες που θα συλλεχθούν από την παρατήρηση των συναδέλφων θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για συζήτηση και να βοηθήσουν τους εκπαιδευτικούς να μάθουν ο ένας από τον άλλο.
• Ανταλλαγή ιδεών, συμβουλών ή υποστηρικτικού υλικού σχετικού με τη χρήση της ψηφιακής τεχνολογίας για την προσαρμογή της διδασκαλίας στις ανάγκες των μαθητών, τα οποία να έχουν αποδειχτεί αποτελεσματικά σε κάποιους εκπαιδευτικούς, σε συνεδριάσεις προσωπικού και/ή στο δίκτυο του σχολείου (LAN).

Σε αυτό το βίντεο του #SELFIEPTKMOOC μπορείτε να μάθετε περισσότερα σχετικά με το τι είναι το Σχέδιο Δράσης στη βάση του SELFIE.

Στο δεύτερο μέρος αυτού του βίντεο του #SELFIEPTKMOOC (δείτε το βίντεο από το σημείο 2:38 μέχρι το 4:58), μπορείτε να μάθετε περισσότερα αναφορικά με το πώς να αναπτύξετε το Σχέδιο Δράσης στη βάση του SELFIE που προτίθεται να υλοποιήσει το σχολείο σας.

Λίστα Ελέγχου Αποτελεσμάτων

Κατά την ολοκλήρωση του βήματος αυτού, θα πρέπει να έχετε:

Βήμα 3

Καθορισμός προτεραιοτήτων και στόχων

Βήμα 5

Αναλυτικός σχεδιασμός δράσεων

Scroll to Top