Kuidas SELFIE PTK töötab?

Kuidas SELFIE PTK töötab?

SELFIE PTK on hetkel kättesaadav viies keeles (inglise, eesti, kreeka, soome ja itaalia) ning kahel kujul — veebipõhise süsteemina ning allalaetava ja lokaalselt kasutatava dokumendikomplektina. See võimaldab igal koolil kasutada töövahendit viisil, mis nende eesmärkidele ja võimalustele kõige paremini vastab. Igal juhul on SELFIE PTK paindlik süsteem, mis pakub teie koolile tuge, juhiseid ja muid materjale, mis aitavad teil SELFIE eneseanalüüsi väljundeid edukalt rakendada. SELFIE PTK pakub teile tuge mitmes olulises valdkonnas: (a) SELFIE aruandes sisalduvate andmete tõlgendamisel; (b) kriitiliste aspektide väljatoomisel, millele teie kool peaks keskenduma ning nende aspektide tähtsusjärjekorda seadmisel; (c) tegevuste planeerimisel nende prioriteetide saavutamiseks. Selles mõttes tugineb SELFIE PTK nendele soovitustele, mis teile algselt SELFIE portaalis teie tulemuste põhjal visandati.

SELFIE HTK ja selle võimalike kasutusviiside paremaks mõistmiseks tasub vaadata, kuidas antud töövahend on struktureeritud. Sisuliselt koosneb see kolmest kihist :

  • üldisteks faasideks jaotatud põhiprotsess
  • faaside-sisesed võtmesammud
  • kogu protsessi toetavad juhised ja materjalid .
Juuresolev joonis illustreerib skemaatiliselt SELFIE HTK kolme kihti ja nende osi, kuid ei ole mõeldud kivisse raiutud range raamistikuna. Töövahend hõlmab paindlikku komplekti eri osadest, mida teie kool oma SELFIE-põhise tegevuskava koostamisel, elluviimisel ja hindamisel endale sobival viisil kohandada ja kasutada võib (vt sektsiooni ""Mis on SELFIE-põhine tegevuskava?"").

ÜLDFAASID

SELFIE PTK tuumaks on kolm põhifaasi, mida teie kool oma SELFIE-põhise tegevuskava arendamisel, elluviimisel ja hindamisel läbib. Antud kiht kirjeldab peamisi SELFIE PTK poolt pakutavaid otsustusprotsesse ja tegevusi. Need keskenduvad kooli koordineerimisrühma jõupingutusele kooli SELFIE aruande sisu tõlgendamisel, asjakohaste digiõppe eesmärkide seadmisel, selgete kooliüleste strateegiate ja tegevuste planeerimisel, edenemise seiramisel ja tulemuste hindamisel. Selles kõiges on SELFIE PTK igal sammul toeks (vt järgmisi sektsioone).

Harilikult algab kooli digitegevuskava koostamise protsess sellest, et mõned võtmetöötajad panevad paika ühise visiooni ja määratlevad kooli vajadused (enam-vähem) nullist, näiteks mõne ajurünnaku käigus. SELFIE PTK kasutamine võimaldab teistsugust lähenemist, kuna SELFIE PTK põhifaasid keerlevad ümber kooliülese SELFIE eneseanalüüsi ja sellest saadud üksikasjaliku aruande tulemuste. Seetõttu põhineb kogu protsess kindlalt õpikogukonna (koolijuhtide, õpetajate ja õpilaste) SELFIEs osalemisest saadud tõenditel ja on täies ulatuses toetatud viisil, mida peagi kirjeldame. Kooliülest SELFIE eneseanalüüsi võib kasutada nii SELFIE-põhise tegevuskava koostamise lähtepunktina kui ka selle plaani väljundite ja mõju hindamisel, nii et kogu protsess moodustab täisringi või lausa mitmeid järjestikuseid tsükleid.

Üldfaase on kolm:

  • 1. faas: kooli SELFIE tulemuste hindamine ja tähtsuse järjekorda seadmine.
  • 2. faas: SELFIE-põhise tegevuskava koostamine.
  • 3. faas: tegevuskava elluviimine ja selle jooksvalt hindamine.

Pange tähele, et neid faase ei tule läbida tingimata etteantud järjekorras. Ehkki elluviidavate tegevuste edenemist hinnatakse 3. faasis, võib 2. faasis planeeritud tegevusi olla tarvis käigult ümber kohandada. Sellised edasi-tagasi tsüklid (kavandamine, elluviimine, hindamine, ümberkavandamine ja nõnda edasi) on laialt levinud ning iseloomustavad — nagu kõik õpetajad teavad — elutervet ja kriitiliselt eneseteadlikku praktikat.

VÕTMESAMMUD

Alljärgnevad seitse sammu kirjeldavad, kuidas kolm faasi tüüpjuhul kulgevad. Kuid nagu juba öeldud, pole need sammud kivisse raiutud ei sisu ega järjekorra mõttes: kool võib otsustada neid vastavalt oma vajadustele kohandada, ümber teha või ümber järjestada. SELFIE PTK jätab ruumi töövahendi personaliseerimiseks vastavalt konkreetse kooli oludele ja vajadustele.

1. faas katab samme 1-3. Need sammud aitavad koolil määratleda absoluutsed prioriteedid, tuginedes selles SELFIE aruande hoolikale ning SELFIE PTK poolt toetatud analüüsimisele. 2. faas koosneb kahest võtmesammust (4 ja 5), mis hõlmavad SELFIE-põhise tegevuskava loomist, arendamist ja hindamisviiside paikapanemist. Viimaks — 3. faasi sammud 6 ja 7 hõlmavad SELFIE-põhise tegevuskava elluviimist ja hindamist. Igaks sammuks pakub SELFIE PTK koolile juhiseid ja abimaterjale (vt sektsiooni “Juhised ja materjalid" ).

Faas Samm Kirjeldus
1. FAAS
Vaadake üle & seadke tähtsuse järjekorda selfie väljundid
Step 1: Review SELFIE Report results SELFIE aruandest üldise ülevaate omandamine; võtmetähtsusega andmete väljaselgitamine (nt erinevate vastajagruppide nägemuste kokkulangevus/lahknevus; koolispetsiifiliste küsimuste vastused); eri valdkondade tulemuste võrdlemine (nt põhilised vs lisavaldkonnad); 2-3 fookusteema valimine SELFIE-põhise tegevuskava jaoks
Samm 2: Uurige lähemalt väljavalitud selfie küsimusi Valitud küsimustest ja nendega seotud tahkudest ühise arusaama kujundamine meeskonnas (nt fookusrühma, paneeldiskussiooni, küsimustiku vm abil)
Samm 3: Pange paika tegevuskava prioriteedid ja eesmärgid Tähelepanu vajavate SELFIE valdkondade ja küsimuste järjestamine tähtsuse alusel ning nendega seotud eesmärkide määratlemine (millest saavad lõpuks 2. faasi eesmärgid)
2. FAAS
Koostage selfie-põhine tegevuskava
Samm 4: Kirjeldage tegevusi Kavandage iga seatud eesmärgiga seoses vähemalt üks “S.M.A.R.T.” põhimõttel tegevus, s.o tegevus, mis oleks konkreetne (Specific), mõõdetav (Measurable), saavutatav (Achievable), asjakohane (Relevant), ajastatud (Time-based) (vt täpsemalt Samm 4: Kirjeldage tegevusi)
Samm 5: Viimistlege plaani & määrake hindamisviisid Pange paika tegevuste üksikasjad nagu ajakava, rollid/vastutusalad, vahendid, edukriteeriumid, seire- ja hindamistegevused.
3. FAAS
Viige ellu & hinnake selfie-põhine tegevuskava
Samm 6: Ettevalmistused & elluviimine Aktiveerige osalejad, pange kokku rakkerühmad, koguge ja korrastage materjale, hoidke osapoolte aktiivset pühendumust ja alustage tegevuskava elluviimist.
Samm 7: Seirake & hinnake tegevusi 6. samm annab vahendid 5. sammul paika pandud edukriteeriumite suhtes edenemise hindamiseks. Korrigeerige vajadusel 4. ja 5. sammu väljundeid. Pidage logi tegevuste edenemisest, osalejate sooritusest, tugevustest ja nõrkustest, võimalikest tulevikusammudest.

JUHISED JA MATERJALID

Kõigi ülaltoodud sammude toetamiseks pakub SELFIE PTK koolile kohalikustatud juhiseid ja muid abimaterjale, mis on vastavas keeles ja arvestavad kohalikku, regionaalset või riiklikku konteksti. Lisaks standardsetele praktilistele juhtnööridele kooli SELFIE-põhise tegevuskava koostamiseks, elluviimiseks ja seiramiseks võivad täiendavad tugimaterjalid hõlmata ka pideva kutsealase arenguga seotud algatusi, aktiivset nõustamist, veebipõhiseid massikursusi, vastastikõpet, kutsealast võrgustumist, heade tavade vahetamist, jne.

SELFIE PTK üks võtmeomadusi on tõepoolest see, et selle peamised juhised ja tugimaterjalid on kohandatavad ja laiendatavad nii, et (a) need sobiksid konkreetsete hariduspoliitiliste suunistega, kooli korralduslike vajadustega, käimasolevate kutsealase arengu algatustega jne, ning (b) pakuksid tõeliselt tõhusat tuge kooli SELFIE-põhise tegevuskava koostamiseks ja elluviimiseks. Selline paindlikkus on SELFIE PTK laialdase kasutuselevõtu ja tulemuslikkuse jaoks erinevates hariduskontekstides ja -süsteemides võtmetähtsusega.

 

Scroll to Top