Samm 4: Kirjeldage tegevusi

This step helps you produce a SELFIE-based Action Plan with a list of activities aimed at attaining identified priorities and goals.

WHAT DOES THIS STEP INVOLVE?

Having identified key aspects (i.e., priorities and goals) requiring action to further the school’s digital capacity development (Steps 1-3), you are now ready to develop the SELFIE-based Action Plan, your school plans to implement.

Käesoleva sammu sooritamiseks:

  • Formulate the schools SELFIE-based Action Plan.
  • Incorporate results from Phase 1 in action plan.
  • Outline a list of actions to be performed to reach goals set.

Remember that this is a preliminary SELFIE-based Action Plan, in the sense that any time during the implementation phase, you may come back and modify or adjust the action plan.

HOW DO WE PERFORM THIS STEP?

In Phase 1, you identified and analysed the SELFIE Areas/items for action, set your priorities and described the corresponding goals. Now, in Phase 2 you can develop your SELFIE-based Action Plan, a comprehensive document that enables you to plan, enact and evaluate activities. A template for the action plan is available in word format. Schools participating in the SHERPA project, can use alternatively the SELFIE PTK online platform.

SELFIE-põhine tegevuskava võib sisaldada informatsiooni 1. faasist teie kooli digistrateegiate ja -praktikate hetkeseisu kohta (1. & 2. samm) ja tähtsuse alusel järjestatud nimekirja SELFIE valdkondadest ja küsimustest koos vastavate eesmärkidega (3. samm). Ehkki sellise info lisamine SELFIE-põhisesse tegevuskavasse on valikuline, aitab see teil koondada kogu vajalikku teavet ühte dokumenti.

Regardless of your choice to include or not information from Phase 1 in the action plan, you can start drafting the different activities to help you achieve those goals. One or more activities may be devoted to each goal. Some goals could be achieved in a short timeframe (e.g., in three months), while others could take longer (e.g., more than a year). This could start brainstorming about an initial set of activities that can help to achieve goals and priorities defined in the previous step. As you do, continue asking yourselves whether your goals and activities actually address the matter you identified from your SELFIE Report results.

To help ensure your step-by-step development of the action plan and its constituent activities is done in a sound manner, you can make sure your activities are all S.M.A.R.T.: Specific, Measurable, Achievable, Relevant (i.e., relevant to the current circumstances of the school and the achievement of the specific stated priority), and Time-bound (Doran, 1981). If an activity seems complex and hard to achieve, consider breaking it down into smaller activities that are easier to implement and manage. Once you have established the actions, check if you need to prioritize them: some actions may be dependent on another (or others), or have specific deadlines or time limits.

Before moving on to the next step of describing the actions in detail, you could present the actions considered so far to other teachers at the school. Even though this is part of Step 6, it will allow teachers to acquaint themselves with the action plan and provide feedback at an early stage. This way they are more likely to identify with the plan, feel that they have ownership and feel a sense of responsibility for it. On the other hand, you could probably save time by avoiding describing actions in detail (Step 5), that will be modified or revised later on (Step 6).

Always remember that the list of actions you establish in this step is not permanent. When the plan is underway, you can come back to this step and make any necessary adjustments, like modifying activities, include extra activities that you think are needed, or even drop activities for any reason whatsoever.

WHAT SUPPORT DO WE HAVE FOR THIS STEP?

Tool 4.1 - Template for SELFIE-based action plan

Mall tegevuste kavandamiseks, elluviimiseks ja hindamiseks. Mall on saadaval nii väljaprinditaval kui veebipõhisel kujul.
Printed version: File available in both MS Word and PDF format for any school to download and use. Feel free to modify accordingly!
Online version: (Only) Schools participating in the SHERPA piloting phase can visit the SELFIE PTK online environment for completing the SELFIE-based action plan.

When developing your SELFIE-based action plan it is important to bear in mind any relevant national, regional, or local guidelines that might relate to those actions. Also consider how those
actions would fit in with your school’s improvement plan.

The SELFIE-based Action Plan may include information from Phase 1, regarding the current
state of the school’s digital strategies and practices (Step 1 & Step 2) and a prioritized list of
SELFIE areas and selected items identified as requiring action, along with goals set for pursuing
improvements aligned to these priorities (Step 3). Even though including this information into
the SELFIE-based Action Plan is optional, by doing so, it will allow you to have all relevant
information together in a single document.

Arvestades, et SELFIE tulemused peegeldavad vastajate (subjektiivseid) arusaamu, mis on väljendatud 5-pallisel Likerti skaalal1, võivad koolid soovida lisaks mõnda funktsionaalset sisendit kõrgemate eesmärkide saavutamiseks ja arenguvõimaluste mõistmiseks. Selleks võib kaasata näiteid olemasolevatest “kõrgematest” mudelitest ja raamistikest, nagu näiteksDigital Learning Frameworkvõi DigCompOrg ja DigCompEdu raamistikud, mis reastavad pädevusi, kirjeldusi ja pädevusväiteid järjestikustel pädevustasemetel. Ehkki SELFIEs ning teistes raamistikes kaetud valdkondade, indikaatorite ja pädevusvaldkondade vahel pole kategoorilist üks-ühele vastavust, võib nende võrdlemine anda haridustöötajatele ja koolidele parema arusaama oma pädevuste tasemest ning arenguvõimalustest. See võib aidata neil sõnastada oma eesmärke ja tegevusi käegakatsutavamal, täpsemal ja konkreetsemal viisil.

For example, under the SELFIE Area “Pedagogy: Implementation in the classroom”, one of the indicators is “Student Collaboration” (F5). This is in line with one of the 22 competences in the DigCompEdu framework, specifically the competence “Collaborative Learning” under the area “Teaching and Learning”. For each of the 22 competences, descriptors, and proficiency statements in the DigCompEdu framework2, there are separate descriptions at six progressive proficiency levels. When using the SHERPA’s Pedagogical Toolkit, schools could take advantage of these proficiency-graded descriptors to get an understanding of their general collective current proficiency level on the selected competence and draw on the detailed description of progression criteria when formulating their actions objectives.

The Digital Learning Framework for Primary Schools and Digital Learning Framework for Post Primary Schools, which articulate effective and highly effective practice for the use of technologies in two key dimensions (i.e., Teaching and Learning and Leadership and Management), could be used in a similar way as DigCompOrg or DigCompEdu frameworks. For instance, under the SELFIE area “Assessment Practices”, one of the indicators is “Assessing skills” (G1), which is aligned with one of the 32 standards in the Digital Learning framework, namely the standard “the teacher selects and uses planning preparation and assessment practices that progress pupils’ learning” under the domain 3: “Teachers’ Individual Practice” and under the dimension “Teaching and Learning”. For each of the 32 standards[1], statements of practice which describe “effective”, and “highly effective” school practices are provided which could assist schools to identify the areas of their practice that are effective or highly effective and to identify and prioritise the areas where improvement is needed.

1) SELFIEs on iga küsimuse vastusevariantideks: Ei nõustu üldse – minu kogemuse kohaselt on see täiesti vale / Ei nõustu / Pigem nõustun / Nõustun / Nõustun täielikult – minu kogemuse kohaselt on see täiesti õige

2) To see DigCompEdu Competences and Proficiency levels, visit: https://ec.europa.eu/jrc/en/digcompedu/framework/proficiency-levels

 

SELFIE PTK portaal võimaldab SHERPA pilootrakenduses osalevatel koolidel jagada läbiviidavaid tegevusi avalikult kõigi teiste koolidega. Kui registreerunud koolid kord oma tegevusi jagama hakkavad, siis hakkab portaalist leidma näiteid tegevustest, mida mujal juba rakendatakse. Koolid võivad neid jagatud tegevusi otse üle võtta või neile omaenda eesmärkide kujundamisel tugineda.

Lisaks võivad koolid leida konkreetsete tegevuste soovitusi järgmistelt teemakohastelt veebilehtedelt:

Võite luua (üleriigilise) osalevate koolide võrgustiku mõtete, heade tavade ja kogemuste riigisiseseks ja rahvusvaheliseks vahetamiseks. Koolid võivad küsida soovitusi takistuste ja raskuste ületamiseks, mida tegevuste elluviimisel esineda võib. SELFIE PTK veebiplatvormi saab kasutada suhtlemiseks koolidega eri riikides.

Alljärgnevalt on viidatud kasulikele digitaalsetele töövahenditele, mis võivad toetada õpetamist ja õppimist:

E-õpimapi töövahendid: E-õpimapp on dünaamiline tööpind, mis “kuulub” õpilasele endale. Arvestades tehnoloogia pidevat arenemist ja haridusega lõimumist, pakub e-õpimapp õpilastele digitaalset tööpinda, kus nad saavad jäädvustada ja analüüsida oma õpet, koguda ja hallata oma töid, seada ja jagada eesmärge, otsida tagasisidet ning esitleda oma saavutusi. (Küprose Pedagoogiline Instituut, 2021; EUfolio, 2014). Mõned vahendid e-õpimapi koostamiseks on:

Abivahendid hindamismudelite loomiseks: Hindamismudelid on üldjoontes juhendid, mida kasutatakse õpilaste tulemuste ja soorituse hindamisel. Mõned tööriistad hindamismudelite loomiseks on:

Abivahendid digitaalsete õppematerjalide loomiseks:

Seatud prioriteetide ja eesmärkidega seotud tegevuste kirjeldus

Järgnevalt leiate nimekirja näidistegevustest, mis adresseerivad erinevaid eelmise sammuga seatud eesmärke ja prioriteete. Koolid võivad kirjeldatud tegevusi otse üle võtta, valida neist välja mõned või kohandada neid vastavalt omaenda vajadustele ja kontekstile.

Prioriteedid
Sihid
Võimalikud tegevused
SELFIE valdkon(na)d
D. Pidev kutsealane areng

SELFIE küsimus(ed)
D1. Täienduskoolituse vajadused
D2. Täienduskoolituses osalemine
D3. Kogemuste jagamine
Võimaldada fokusseeritud täienduskoolitusi
• Veebipõhise enesehindamisvahendi (nt SELFIE for Teachers, TET-SAT) kasutamine, et ajendada õpetajate eneseanalüüsi ja tuvastada vajadusi täienduskoolituseks.
• Annoteeritud nimekirja loomine digitaalsetest vahenditest (nt MS Teams, Kahoot, Flipgrid, jne) ja/või meetoditest (nt ümberpööratud klassiruum, mängupõhine õpe) ning õpetajate koolitushuvide väljaselgitamine.
• Selgete eesmärkidega koolitusprogrammi loomine ja kõigile õpetajatele avalikult kättesaadavaks tegemine.
Julgustada õpetajate vastastikust mentorlust, et edendada kooli õpetajaskonna digipädevuste edasist arengut.
• Erinevate võimaluste tuvastamine ja planeerimine, nt koostöine õpetamine, tunnivaatlus, õpetajate nõustamine.
• Ühise veebiruumi loomine, kuhu laadida õpetamismaterjale kooli õpetajaskonnaga jagamiseks.
SELFIE valdkon(na)d
H. Õpilaste digipädevus

SELFIE küsimus(ed)
H1. Ohutu käitumine
H3. Vastutustundlik käitumine
Harida õpilasi loova, turvalise ja vastutustundliku internetikasutuse osas.
• Õpilaste teavitamine teenustest (nt Targalt internetis), kust neil on võimalik saada nõu ja tuge ohutu, vastutustundliku ja eetilise internetikasutuse osas.
• "Targalt internetis" projekti kaudu korraldatud ohutu internetikasutuse teemalised esitlused ja töötoad õpilastele, õpetajatele ja lapsevanematele.
• Õpilaste kaasamine kooli internetikasutuse eeskirja arendamisse.
• Kooli osalemine riiklikes või rahvusvahelistes ohutu interneti programmides (nt Young Coaches, eSafe Schools, School Web Radio, EduWeb).
• Koolile eSafety akrediteeringu saamine.

CHECKLIST OF STEP OUTCOMES

Kui olete selle sammu lõpetanud, peaks teil olema:

3. Samm:

Pange paika tegevuskava prioriteedid ja eesmärgid

5. Samm:

Viimistlege plaani & määrake hindamisviisid

Scroll to Top