SELFIE PTK kasutamine

Järgnevalt kirjeldame siin dokumendis üksikasjalikumalt, kuidas SELFIE PTK-d koolides kasutada, andes selleks koolidele samm-sammulised juhised. SELFIE PTK juhend koosneb 7 põhisammust.

Start by self-reflecting on your school’s digital capacity with SELFIE and setting up a coordinating team

1 of 8

SELFIE aruandest üldise ülevaate omandamine; võtmetähtsusega andmete väljaselgitamine (nt erinevate vastajagruppide nägemuste kokkulangevus/lahknevus; koolispetsiifiliste küsimuste vastused); eri valdkondade tulemuste võrdlemine (nt põhilised vs lisavaldkonnad); 2-3 fookusteema valimine SELFIE-põhise tegevuskava jaoks

2 of 8

Valitud küsimustest ja nendega seotud tahkudest ühise arusaama kujundamine meeskonnas (nt fookusrühma, paneeldiskussiooni, küsimustiku vm abil)

3 of 8

Tähelepanu vajavate SELFIE valdkondade ja küsimuste järjestamine tähtsuse alusel ning nendega seotud eesmärkide määratlemine (millest saavad lõpuks 2. faasi eesmärgid)

4 of 8

Kavandage iga seatud eesmärgiga seoses vähemalt üks “S.M.A.R.T.” põhimõttel tegevus, s.o tegevus, mis oleks konkreetne (Specific), mõõdetav (Measurable), saavutatav (Achievable), asjakohane (Relevant), ajastatud (Time-based) (vt täpsemalt Samm 4: Kirjeldage tegevusi)

5 of 8

Pange paika tegevuste üksikasjad nagu ajakava, rollid/vastutusalad, vahendid, edukriteeriumid, seire- ja hindamistegevused.

6 of 8
Aktiveerige osalejad, pange kokku rakkerühmad, koguge ja korrastage materjale, hoidke osapoolte aktiivset pühendumust ja alustage tegevuskava elluviimist.
7 of 8

6. samm annab vahendid 5. sammul paika pandud edukriteeriumite suhtes edenemise hindamiseks. Korrigeerige vajadusel 4. ja 5. sammu väljundeid. Pidage logi tegevuste edenemisest, osalejate sooritusest, tugevustest ja nõrkustest, võimalikest tulevikusammudest.

8 of 8

Pange tähele, et tegemist on tsüklilise lähenemisega. Ehkki alljärgnevad sammud on esitatud lineaarselt, ei ole neid tarvis tingimata selles järjekorras sooritada. Pidage meeles, et võite igal ajal eelmise sammu juurde naaseda ja uuesti alustada. Ehkki elluviidavate tegevuste edenemist seiratakse 3. faasis, võib ilmneda, et 2. faasis planeeritud tegevusi on tarvis käigult ümber kohandada. Sellised edasi-tagasi tsüklid (kavandamine, elluviimine, hindamine, ümberkavandamine ja nõnda edasi) on laialt levinud ning iseloomustavad elutervet ja kriitiliselt eneseteadlikku praktikat. Kui selline tsükkel hõlmab kõiki kolme faasi, võib sellest olla palju abi kooli haridusuuenduse optimaalsemal planeerimisel ja elluviimisel ning seeläbi kooli digitaalse õpetamise ja õppe täiustamise konsolideerimisel.

Scroll to Top