Samm 1:
Vaadake üle oma kooli SELFIE aruande tulemused

See samm aitab teil oma kooli SELFIE eneseanalüüsi tulemusi üle vaadata ja paremini mõista.

Mida See Hõlmab?

Kui olete läbinud SELFIE enesanalüüsi protsessi ning saanud kätte spetsiaalselt teile kujundatud SELFIE aruande, mis annab teile pildi kooli digistrateegiate ja -praktikate hetkeolukorrast, tuleks järgmiseks püüda aruandes ilmsiks tulnud probleeme paremini mõista. Selle sammu sooritamiseks:

  • Vaadake üle oma kooli SELFIE aruande tulemused, et saada terviklik üldpilt oma digipraktikatest.
  • Valige 2-3 valdkonda/küsimust kooli SELFIE aruandest, millele sooviksite keskenduda.

Kuidas Me Seda Sooritame?

SELFIE aruande andmemahukuse tõttu tuleks kasutada spetsiifilisi strateegiaid, mis aitaks saada kätte kooli digipraktikate (nii laiahaardelist kui ka süvitsiminevat) üldpilti ja ammutada kogu sellest infoküllusest mõtteid edasisteks tegevusteks. Soovitatav on kasutada muuhulgas järgmisi strateegiaid:

  • Read through the full report to get an overall understanding of the SELFIE output.
  • Vaadake iga SELFIE valdkonda eraldi, leidmaks aspekte, milles koolijuhtide, õpetajate ja õpilaste vaated kokku langevad või lahknevad. Selleks võib kasutada teatud kriteeriume — näiteks võib mõne SELFIE valdkonna keskmise skoori võrdlemine iga küsimuse vastajate arvuga aidata teil skoore selgemalt mõista.
  • Võrrelge tulemusi: näiteks selliste lisavaldkondade tulemusi nagu “Õpetajate enesekindlus tehnoloogia kasutamisel” tuleks suhestada selliste SELFIE valdkondade tulemustega nagu “Pidev kutsealane areng — Osa 1 ja Osa 2” ja “Pedagoogika: Rakendamine klassiruumis“. Samuti võib “Pidev kutsealane areng — Osa 1 ja Osa 2” tulemusi suhestada ja analüüsida koos SELFIE valdkonna “Juhtimine” tulemustega.
  • Valige fookuseks 2-3 valdkonda/küsimust SELFIE aruandest, mida peate koolile digiuuenduse tegevuskava loomise seisukohalt (korralduslikult või praktiliselt) kõige olulisemaks. Võite näiteks valida kolm erinevat SELFIE valdkonda ja seejärel kõigist neist ühe küsimuse või siis keskenduda ainult ühele valdkonnale ja valida selle alt kaks või kolm küsimust. Nii või teisiti võite valida madalate üldiste skooridega SELFIE valdkondi või siis keskenduda hoopis sellistele, kus ilmnesid suured lahknevused eri vastajagruppide (s.o koolijuhtide, õpetajate ja õpilaste) vahel. Sellised lahknevused annavad märku sellest, et kooli strateegiate tajumine (mida peegeldavad koolijuhtide vastused) ning tegelike praktikate ja kogemuste tajumine (mida peegeldavad õpetajate ja õpilaste vastused) on nihkes. See on miski, millele tasub tähelepanu pöörata.

Millist Tuge Meil Selle Sammu Jaoks On?

Tool 1.1 - Review of SELFIE Report results

A template to help you get a good understanding of the results from your school’s SELFIE Report. File available in both MS WORD and PDF formats for any school to download and use.

Tip 1.1 - Think big, act small!

Selleks, et kavandada süstemaatilisemaid ja fokusseeritumaid sekkumisi, tuleks meeles pidada, et kõiki valdkondi/küsimusi ei tule ega saagi käsitleda korraga. Näiteks võivad teil olla seatud suured, ambitsioonikad pikaajalised eesmärgid (nt tegevuskava kolmeks aastaks). Alustada tuleks aga väikestest sammudest ning aasta-aastalt väikest arvu saavutatavaid eesmärke seades. Mõned eesmärgid võivad olla saavutatavad lühikese ajaga (nt kolme kuuga), samas kui teised võivad võtta kauem (nt üle aasta).

In this video from #SELFIEPTKMOOC, you can find out more about how to make sense of the SELFIE School Report.

Tulemuste Kontrollnimekiri

Kui olete selle sammu lõpetanud, peaks teil olema:

Lähtepunkt

Self-reflect on your school’s digital capacity with SELFIE and set up a Coordinating Team

2. Samm

Uurige väljavalitud SELFIE küsimusi lähemalt

Scroll to Top