Samm 4:
Kirjeldage Tegevusi

Käesolev samm aitab teil kirjeldada tegevusi, mida te SELFIE-põhises tegevuskavas paika pandud prioriteetide ja eesmärkide saavutamiseks läbi viima hakkate.

Mida See Hõlmab?

Olles tuvastanud peamised aspektid (s.o prioriteedid ja eesmärgid), millele koolil oma digipädevuse tõstmiseks tähelepanu pöörata tuleks (1.-3. samm), olete nüüd valmis oma koolile SELFIE-põhist tegevuskava koostama.

Käesoleva sammu sooritamiseks:

  • Sõnastage seatud eesmärkide saavutamiseks läbiviidavate tegevuste nimekiri. 
  • Alustage eelmistele sammudele (s.o 1. faasile) tuginedes oma kooli SELFIE-põhise tegevuskava visandamist.

Kuidas Me Seda Sooritame?

4. samm hõlmab nende tegevuste kirjeldamist, mida te oma kooli SELFIE-põhise tegevuskava raames läbi plaanite viia. Tegevuskava, mille koostamine viiakse lõpule 5. sammu raames, on laiahaardeline dokument, mis võimaldab teil tegevusi planeerida, ellu viia ja hinnata.

Alustage näiteks ajurünnakuga, et visandada selle käigus esialgne hulk tegevusi 3. sammu raames paika pandud eesmärkide ja prioriteetide saavutamiseks. Määrake iga eesmärgi jaoks vähemalt üks tegevus. Mõnede eesmärkide puhul piisab lühikesest ajavahemikust nagu mõnest kuust, samas kui teiste saavutamine võib võtta enam kui aasta. Tegevusi visandades küsige endalt pidevalt, kas need ka tegelikult eelmiste sammude väljundeid silmas peavad (kopeerides näiteks 3. sammu prioriteedid ja eesmärgid tegevuskava malli, et nad oleks ka käesoleva sammu ajal pidevalt silme ees).

Tagamaks, et teie tegevuskava tegevused on sõnastatud mõistlikul ja töökindlal viisil, võite kasutada S.M.A.R.T. lähenemist, pidades silmas, et nad oleks konkreetsed (Specific), mõõdetavad (Measurable), saavutatavad (Achievable), teie kooli hetkeolukorras asjakohased ( Relevant) ja ajastatud (Time-bound) (Doran, 1981). Kui mõni tegevus näib komplekssne ja raskestisaavutatav, kaaluge selle jagamist väiksemateks ülesanneteks, mida on lihtsam ellu viia ja hallata.

Kui olete tegevused paika pannud, tehke kindlaks, kas teil on vaja neid tähtsuse järjekorda seada: mõned tegevused võivad sõltuda teistest või omada konkreetseid tähtaegu või ajalisi raame. Kaaluge ka tegevuste jagamist ja arutamist oma kolleegidega koolis, et enne kavaga jätkamist neilt tagasisidet saada ja konsensuseni jõuda.

Pidage meeles, et tegemist on esialgse SELFIE-põhise tegevuskavaga, mida te järgmistes sammudes veel edasi viimistlete. Samuti võib mistahes hetkel selle elluviimise käigus (s.o 3. faasis) kerkida vajadus tegevuskava juurde naaseda ja seda muuta või kohandada.

Millist Tuge Meil Selle Sammu Jaoks On?

Abivahend 4.1- SELFIE-põhise tegevuskava mall

Mall tegevuste kavandamiseks, elluviimiseks ja hindamiseks. Mall on saadaval nii väljaprinditaval kui veebipõhisel kujul.Prinditav versioon: fail on allalaetav kõigile koolidele nii MS Word kui PDF formaadis. Võite seda vabalt kohandada!

Tool 4.2 - online dashboard for SELFIE-based action plan

SELFIE PTK provides the option for educational authorities and schools to use an online User Dashboard. The purpose of the User Dashboard is, in one hand, to provide schools an online platform where they can easily develop, monitor, and print their SELFIE-based Action Plan. In the long term, it can act as a repository for the school’s action plans, so they can be used as a point of reference for future action plans. On the other hand, the User Dashboard aimed to provide educational authorities a way to monitor the progress of schools, in terms of their SELFIE-based Action Plan and provide feedback. SELFIE PTK’s User Dashboard has been developed as a proof of concept during the pilot implementation of the SHERPA project. Those wishing to preview or host a localised instance of the SELFIE PTK online platform can contact CPI (info@cyearn.pi.ac.cy) to receive an exported package.

Seatud prioriteetide ja eesmärkidega seotud tegevuste kirjeldus

Järgnevalt leiate nimekirja näidistegevustest, mis adresseerivad erinevaid eelmise sammuga seatud eesmärke ja prioriteete. Koolid võivad kirjeldatud tegevusi otse üle võtta, valida neist välja mõned või kohandada neid vastavalt omaenda vajadustele ja kontekstile.

Prioriteedid
Sihid
Võimalikud tegevused
SELFIE valdkon(na)d
D. Pidev kutsealane areng

SELFIE küsimus(ed)
D1. Täienduskoolituse vajadused
D2. Täienduskoolituses osalemine
D3. Kogemuste jagamine
Võimaldada fokusseeritud täienduskoolitusi
• Veebipõhise enesehindamisvahendi (nt SELFIE for Teachers, TET-SAT) kasutamine, et ajendada õpetajate eneseanalüüsi ja tuvastada vajadusi täienduskoolituseks.
• Annoteeritud nimekirja loomine digitaalsetest vahenditest (nt MS Teams, Kahoot, Flipgrid, jne) ja/või meetoditest (nt ümberpööratud klassiruum, mängupõhine õpe) ning õpetajate koolitushuvide väljaselgitamine.
• Selgete eesmärkidega koolitusprogrammi loomine ja kõigile õpetajatele avalikult kättesaadavaks tegemine.
Julgustada õpetajate vastastikust mentorlust, et edendada kooli õpetajaskonna digipädevuste edasist arengut.
• Erinevate võimaluste tuvastamine ja planeerimine, nt koostöine õpetamine, tunnivaatlus, õpetajate nõustamine.
• Ühise veebiruumi loomine, kuhu laadida õpetamismaterjale kooli õpetajaskonnaga jagamiseks.
SELFIE valdkon(na)d
H. Õpilaste digipädevus

SELFIE küsimus(ed)
H1. Ohutu käitumine
H3. Vastutustundlik käitumine
Harida õpilasi loova, turvalise ja vastutustundliku internetikasutuse osas.
• Õpilaste teavitamine teenustest (nt Targalt internetis), kust neil on võimalik saada nõu ja tuge ohutu, vastutustundliku ja eetilise internetikasutuse osas.
• "Targalt internetis" projekti kaudu korraldatud ohutu internetikasutuse teemalised esitlused ja töötoad õpilastele, õpetajatele ja lapsevanematele.
• Õpilaste kaasamine kooli internetikasutuse eeskirja arendamisse.
• Kooli osalemine riiklikes või rahvusvahelistes ohutu interneti programmides (nt Young Coaches, eSafe Schools, School Web Radio, EduWeb).
• Koolile eSafety akrediteeringu saamine.

Seatud prioriteetide ja eesmärkidega seotud tegevuste kirjeldus

Järgnevalt leiate nimekirja näidistegevustest, mis adresseerivad erinevaid eelmise sammuga seatud eesmärke ja prioriteete. Koolid võivad kirjeldatud tegevusi otse üle võtta, valida neist välja mõned või kohandada neid vastavalt omaenda vajadustele ja kontekstile.

Prioriteedid
Sihid
Võimalikud tegevused
SELFIE valdkon(na)d
E. Pedagoogika: abivahendid ja ressursid

SELFIE küsimus(ed)
E4. Suhtlus kooli kogukonnaga
Kasutada digitehnoloogiaid kooli, lapsevanemate ja õpetajate vahelise suhtluse parandamiseks.
• Kooli veebilehe kasutamine teadete, koolisündmuste või muu kooli tegevustega seonduva teabe jagamiseks.
• Klasside vestlusgruppide loomine erinevates sõnumirakendustes (Viber, FB Messenger, WhatsApp).
• Sõnumisüsteemi propageerimine kooli koduleheküljel.
• Sõnumite kasutamine lapsevanematele kiirete ja oluliste teadete saatmiseks.
SELFIE valdkon(na)d
F. Pedagoogika: Rakendamine klassiruumis

SELFIE küsimus(ed)
F1. Õpilaste vajadustega kohandamine
Kasutada digitehnoloogiaid õpetamise kohandamiseks õpilaste individuaalsete vajadustega
• Õpetajate julgustamine üksteise tundide külastamiseks. Kolleegide tundide vaatlemisel kogutud informatsiooni võib seejärel ühiselt arutada. See aitab õpetajatel üksteiselt õppida.
• Digitehnoloogiate abil õpetamise kohandamist puudutavate ideede, näpunäidete ja materjalide jagamine õpetajate koosolekutel ja kooli kohtvõrgus.

In this video from #SELFIEPTKMOOC, you can find out more about what is a SELFIE-based Action Plan.

In the second part of this video from #SELFIEPTKMOOC (see video from minute 2:38 up to 4:58), you can find out more about how to develop the SELFIE-based Action Plan your school intends to implement.

Tulemuste Kontrollnimekiri

Kui olete selle sammu lõpetanud, peaks teil olema:

3. Samm:

Pange paika tegevuskava prioriteedid ja eesmärgid

5. Samm:

Viimistlege plaani & määrake hindamisviisid

Scroll to Top