Samm 5:
Viimistlege plaani & määrake hindamisviisid

Käesolev samm aitab teil tegevuskava üksikasjalikumaks lihvida, tegevusi täpsustada ning tegevuste hindamiseks sobivad meetodid leida.

Mida See Hõlmab?

Olles visandanud esialgse SELFIE-põhise tegevuskava, kus on loetletud elluviidavad tegevused (samm 4), olete valmis iga tegevuse üksikasjalikumaks kirjeldamiseks. Selle sammu käigus tuleb teil panna paika, millal, kes, mida ja kuidas teeb. Iga tegevuse jaoks tuleks määrata:

  • Ajakava; Millal tegevust läbi viiakse ja millal see lõpetatakse?
  • Vastutus: Kes tegevuse elluviimise ja jälgimise eest vastutab?
  • Vahendid: Milliseid vahendeid tegevuse elluviimine eeldab?
  • Edukriteeriumid: Mis on tegevuse oodatavad tulemused?
  • Seire ja hindamine: Kuidas edenemist seiratakse ja hinnatakse?

Kuidas Me Seda Sooritame?

Selle sammu sooritamiseks tuleb teil igat SELFIE-põhise tegevuskava tegevust üksikasjalikumalt kirjeldada. Täpsemalt tuleb teil iga tegevuse jaoks paika panna alljärgnev:

  • Ajakava: Määrake iga tegevuse lõpetamiseks realistlik ajakava. Otsustage, millal tegevusega alustatakse ning mis ajaks see peab lõpule viidud saama. See peaks olema umbkaudne hinnang, mitte range graafik — lubada tuleks paindlikkust. Sellegipoolest on elluviimisfaasi ajaline planeerimine oluline, juhuks kui osad tegevustest on üksteisest sõltuvuses.
  • Vahendid: Selgitage välja, milliseid ressursse (s.o personali, seadmeid, teenuseid, jne.) teil tegevuste elluviimiseks tarvis on. Kui teil neid vahendeid parajasti pole, siis mõelge, kuidas neid võiks saada. Vahendite varumine võib hõlmata täiendavate digitehnoloogiate hankimist õpetamise ja õppimise toetamiseks; kooliväliste inimeste ja organisatsioonide kaasamist, et aidata koolil digitehnoloogiaid lõimida, jne.
  • Vastutus: Nimetage inimene/inimesed, kes on vastutav(ad): (a) tegevuse elluviimise eest ja/või (b) tegevusega abistamise eest ja (c) tegevuse elluviimise jälgimise eest. Tavaliselt on tegevuse jälgimine mõne SELFIE PTK koordineerimisrühma liikme ülesanne.
  • Edukriteeriumid: Pange paika selged ja võimalusel mõõdetavad indikaatorid, mis sätestaks soovitavad tulemused või mõju. See võimaldab teil tegevust seirata, edusamme mõõta ja seatud eesmärkide poole edenemist jälgida. Täpselt määratletud ja mõõdetavad väljundid pole tarvilikud mitte üksnes tegevuse seiramiseks, vaid veelgi enam selle edukuse ja tõhususe hindamiseks.
  • Seire ja hindamine: Määrake vahendid ja meetodid, mida kasutate tegevuse eesmärkide suunas edenemise seiramiseks. Hindamisandmed võivad olla nii kvantitatiivsed kui kvalitatiivsed. Selleks, et saada paikapidavaid ja usaldusväärseid andmeid, on soovitatav kasutada enam kui ühte allikat. Need andmed võivad pärineda intervjuude või küsitluste põhjal selgunud õpetajate vaatenurkadest, digitaalsete õpiteekondade või tunnikavade analüüsimisest, otsesest tunnivaatlusest, tundide videosalvestustest, jne. Samuti võib küsida tagasisidet õpilastelt, et võrrelda õpilaste ja õpetajate vaatenurki. Oluline on panna paika ka see, kuidas edenemisest raporteeritakse — kui sagedasti, millal ja kelle poolt.

Kõige eelkirjeldatu paikapanemine annab teile kindla aluse kooli SELFIE-põhise tegevuskava elluviimiseks ja võimaldab teil igale üksiktegevusele jätkutegevusi leida. Pidage meeles, et tõhusa tegevuskava mõte pole mitte võimalikult paljude tegevuste elluviimine, vaid seatud eesmärkide saavutamine. Tegevuskava tuleks pidevalt uuesti üle vaadata, et seatud eesmärke ja üldisi prioriteete silme ees hoida.

Millist Tuge Meil Selle Sammu Jaoks On?

Abivahend 5.1- Plaani viimistlemine & hindamismeetodite määramine

Mall tegevuskava viimistlemiseks ja hindamismeetodite määramiseks. Fail on allalaetav kõigile koolidele MS Word ja PDF formaadis.

Abivahend 5.2- SELFIE-põhise tegevuskava mall

Iga eelmises sammus kirjeldatud tegevuse analüüsimiseks võite kasutada SELFIE-põhise tegevuskava malli. Mall on saadaval prinditaval kujul (MS Word, PDF) ja SELFIE PTK veebikeskkonnas.

Mida tehakse?

Miks me seda teeme?

Kus seda tehakse?

Millal see tehtud saab?

Kes seda tegevust sooritab ja seirab?

Kuidas tuleks seda tegevust ellu viia?

Milliseid ressursse selle elluviimiseks kulub?

Igal sammul ja iseäranis tegevuskava koostamisel võite otsida nõu ja abi oma riigi haridusministeeriumi pakutavatelt asjakohastelt tugiteenustelt ja/või kohalikelt või regionaalsetelt haridusametkondadelt. Mõned riigid nagu Küpros pakuvad vastavaid täienduskoolitusi, mis koordineerimisrühma järjepidevalt toetada võivad.

Üksikasjalik tegevuse analüüs

Järgnevalt leiate näite tegevuse täpsustamisest ja selle hindamisviisi määramisest. Selline analüüs tuleks läbi viia kõigi SELFIE-põhises tegevuskavas paika pandud tegevuste jaoks.

NÄIDISTEGEVUS 1
Prioriteet
SELFIE valdkonnad & küsimused,
mille puhul on tuvastatud sekkumisvajadus
H. Õpilaste digipädevus
H1. Ohutu käitumine
H3. Vastutustundlik käitumine
Eesmärk
Mida me soovime saavutada?
Harida õpilasi loova, turvalise ja vastutustundliku internetikasutuse osas.
Tegevuste kirjeldus
Mida tuleks selleks teha?
• Teavitada õpilasi teenustest (nt Targalt internetis), kust neil on võimalik saada nõu ja tuge ohutu, vastutustundliku ja eetilise internetikasutuse osas.
• Korraldada läbi "Targalt internetis" projekti õpilastele, õpetajatele ja lapsevanematele ettekandeid ja töötubasid ohutu internetikasutuse teemal.
• Julgustada õpilasi tegema lühivideosid loovast ja ohutust internetikasutusest.
• Paluda õpilastel uurida internetiohtude kohta, kirjutada selleteemaline süžee, lugu läbi harjutada, üles filmida ning monteerida.
• Korraldada koolis minifilmifestivali, kus õpilased oma videosid esitlevad. Kaasata tuleks ka teisi klasse ja lapsevanemaid.
Ajakava
Millal tegevusi läbi viiakse ja millal need lõpetatakse?
Kooliaasta jooksul
Vastutus
Koordineerimisrühm
Vahendid
• Kaamera igale õpilaste rühmale
• Videotöötlustarkvara
Edukriteeriumid
Milliste kriteeriumite alusel seatud eesmärki saavutatuks lugeda?
Õpilased:
• omavad paremat ja sügavamat arusaamist ohutu, loova ja vastutustundliku internetikasutusega seonduvatest küsimustest.
• panustavad interneti lastesõbralikkusesse,
• suhtlevad ja vahetavad digitaalset sisu vastutustundlikult ja ohutult.
Seire ja hindamine
Milliseid vahendeid ja meetodeid kasutatakse seatud eesmärkide suunas edenemise seiramiseks ja hindamiseks?
• Õpilaste teadmiste hindamine enne ja pärast töötube. Hindamist võib korrata ka kogu tegevuse lõpus.
• Õpilaste tööprotsessi jälgimine.
• Osalejate hääletus minifilmifestivalil.
• Arutelu õpilastega tegevuse lõpus.
• Õpilaste loodu hindamine.

Üksikasjalik tegevuse analüüs

Järgnevalt leiate näite tegevuse täpsustamisest ja selle hindamisviisi määramisest. Selline analüüs tuleks läbi viia kõigi SELFIE-põhises tegevuskavas paika pandud tegevuste jaoks.

NÄIDISTEGEVUS 2
Prioriteet
SELFIE valdkonnad & küsimused,
mille puhul on tuvastatud sekkumisvajadus
C. Taristu ja seadmed
C1. Taristu
C3. Internetiühendus
C13 OP. Oma seadme kaasavõtmine
C2. Digitaalsed seadmed õpetamiseks
C8. Digitaalsed seadmed õppimiseks
Eesmärk
Mida me soovime saavutada?
Toetada digitehnoloogiatega õpetamist ja õppimist — suurendada õpilaste ja õpetajate nutiseadmete, kooli Wi-Fi võrgu, pilvepõhiste töövahendite ja muude õppimist, õpetamist ja hindamist toetavate rakenduste kasutamist.
Tegevuste kirjeldus
Mida tuleks selleks teha?
• Osta (juurde) seadmeid (nt sülearvuteid, tahvelarvuteid, juhtmeta ekraane), et toetada mobiilset õpetamist ja õppimist.
• Harida õpilasi ja õpetajaid digiseadmete kasutamise osas.
• Julgustada õpetajaid ja õpilasi aktiivõppe kontekstis nutiseadmeid kasutama.
• Lubada oma seadme tundi toomist.
• Tagada, et koolil on kiire ja töökindel lairibaühendus ja Wi-Fi võrk, mis mobiilset õpet toetab.
• Tõsta teadlikkust ohutust ja vastutustundlikust internetikasutusest.
Ajakava
Millal tegevusi läbi viiakse ja millal need lõpetatakse?
Kooliaasta jooksul
Vastutus
Koordineerimisrühm
Vahendid
• Digiseadmed (tahvelarvutid, sülearvutid, jne.)
• Lairibaühendus, Wi-Fi võrk
Edukriteeriumid
What criteria students will need to demonstrate to achieve the goal set
• Kõigil õpilastel on võrdne ligipääs vajalikule tehnoloogiale.
• Õpetajad ja õpilased kasutavad õpikontekstis nutiseadmeid.
• Õpilased toovad tundi kaasa omaenda seadme ja kasutavad seda.
• Koolipersonal ja õpilased tunnevad end koolis tehnoloogiat kasutades turvaliselt.
Seire ja hindamine
Milliseid vahendeid ja meetodeid kasutatakse seatud eesmärkide suunas edenemise seiramiseks ja hindamiseks?
• Olemasolevate seadmete inventar.
• Saadaolevate seadmete kasutamise jälgimine, olgu need siis kooli või õpilaste endi omad.

Üksikasjalik tegevuse analüüs

NÄIDISTEGEVUS 3
Prioriteet
SELFIE valdkonnad & küsimused,
mille puhul on tuvastatud sekkumisvajadus
D. Pidev kutsealane areng
D2. Täienduskoolituses osalemine
D3. Kogemuste jagamine
Eesmärk
Mida me soovime saavutada?
Valmistada ette ja viia läbi koolitusprogramm õpetajate distantsõppe võimekuse tõstmiseks.
Tegevuste kirjeldus
Mida tuleks selleks teha?
• Kasutada enesehindamise vahendit (nt., SELFIE for Teachers, TET-SAT) või SELFIE tulemusi, et ajendada õpetajaid ennast analüüsima ning tuvastada nende distantsõppe-alaseid vajadusi.
• Kujundada õpetajate vajadustele vastav koolitusprogramm ning panna paika selle eesmärgid, sisu ja koolitajad (koolist või väljastpoolt).
• Kuulutada välja koolituse ajakava ja sisu.
• Viia läbi koolitus.
• Luua veebiruum suhtlemiseks ja koostööks, kogemuste vahetamiseks, (sõbralikult kriitilise) tagasiside andmiseks ning materjalide jagamiseks.
Ajakava
Millal tegevusi läbi viiakse ja millal need lõpetatakse?
Soovitatavalt kooliaasta algul, kuid võib kesta läbi terve kooliaasta.
Vastutus
Koordineerimisrühm
Vahendid
• Enesehindamise tööriist
• Distantsõppe platvorm
• Koolitusprogrammiga seotud materjalid
Edukriteeriumid
Milliste kriteeriumite alusel seatud eesmärki saavutatuks lugeda?
Õpetajad:
• Mõistavad erinevusi kontakt- ja distantsõppe vahel ning väljakutseid, mis kaasnevad veebipõhises keskkonnas õpetamisega.
• Täiustavad distantsõppega seotud tehnoloogilisi oskusi.
• Omavad õpilastega sidet, motiveerivad ja haaravad kaasa veebi kaudu õppijaid.
• Jagavad häid tavasid teiste õpetajatega ja annavad tagasisidet.

Kool:
• Koostab ja arendab välja õpetajate vajadustele vastava distantsõppe alase koolitusprogrammi.
• Toetab õpetajaid digivõimekuse parandamisel.
• Hõlbustab ja julgustab õpetajatevahelist koostööd ja suhtlust.
Seire ja hindamine
Milliseid vahendeid ja meetodeid kasutatakse seatud eesmärkide suunas edenemise seiramiseks ja hindamiseks?
• Enesehindamise tööriist (kooliaasta algul ja lõpus)
• Koolitusprogramm ja sellest osavõtt
• Koolitusmaterjalid
• Õpetajate ettevalmistatud õppematerjalid
• Õpilaste loodu

In the last part of this video from #SELFIEPTKMOOC (see video from minute 5:00 up to end), you can find out more about how to describe each action in a greater detail.

Tulemuste Kontrollnimekiri

Selle sammuga töötamise lõpetamise järel peaks teil olema:

4.Samm

Kirjeldage Tegevusi

6. Samm

Ettevalmistused ja elluviimine

Scroll to Top