Samm 7:
Seirake & hinnake tegevusi

Käesolev viimane samm aitab teil tagada, et teie eesmärgid on saavutatud ning analüüsida nendeni jõudmise protsessi ja oma uut olukorda.

Mida See Hõlmab?

Olles alustanud oma SELFIE-põhise tegevuskava elluviimist (6. samm), olete nüüd valmis käivitama 5. sammul paikapandud mehhanisme tegevuste seiramiseks ja hindamiseks. Selle sammu sooritamiseks:

 • Seirake ja hinnake tegevusi, mis on parajasti käimas ning kohandage vajadusel tegevuskava.
 • Tegevuste lõpetamisel tehke analüüsivaid märkmeid, millele saaks edaspidi viidata ja täiendustes tugineda.

Pidage meeles, et ehkki tegemist on SELFIE PTK viimase sammuga, tuleks seda mõista osana jätkuvatest protsessidest. Tulemusi tuleks kasutada tulevaste tegevuskavade täiustamiseks, võttes arvesse käesoleva tegevuskava rakendamisel saadud kogemusi.

Kuidas Me Seda Sooritame?

Nüüd, kus tegevuskava on töös, on ülitähtis säilitada selle üle kontrolli, hoida seda rajal ning tagada selle edukas lõpuleviimine. Kasutades 5. sammul paika pandud edukriteeriume, vahendeid ja meetodeid, seirake ja hinnake tegevuskava edenemist ning iga tegevuse mõju, et selgitada välja, millised seatud eesmärgid on saavutatud ning milliseid tuleb ümber kalibreerida.

Seiramise ja hindamisega on oluline tegeleda süstemaatiliselt (regulaarsete ajavahemike järel) kogu rakendamisfaasi vältel, et kõik kerkinud probleemid aegsasti tuvastada ja sobival viisil lahendada.

Kui seire käigus ilmneb vajadus mõnda tegevust käigult kohandada, võib teil olla tarvis 4. ja 5. sammu (2. faasi) juurde naaseda ning oma tegevuskava muuta. Pidage meeles, et tegevuskava koostamine ja elluviimine on omavahel tugevalt seotud, nii et igal muudatusel on tagajärjed tegevuskava kui terviku jaoks. Pidage meeles, et tegevus on edukas siis, kui kõik sellele seatud eesmärgid on saavutatud.

Iga tegevuse lõpetamisel ja sellega seotud andmete ning väljundite kogumisel on oluline neid analüüsida, hoolimata sellest, kas eesmärgid saavutati või mitte. Selline analüüs peaks puudutama alljärgnevat:

 1. mil määral tegevuste eesmärgid saavutati,
 2. kuidas õpetajad ja õpilased oma rolle täitsid,
 3. millised tugevused ja nõrkused tegevuse käigus ilmnesid,
 4.  mis töötas ja mis mitte (vastavalt tegevuses osalenute vajadustele ja profiilile ning muudele teguritele)
 5. kuidas ja kas õpetajad ja õpilased tegevuse eesmärkidega seotud muutusi tajusid, ja
 6. ettepanekuid parandusteks ja edasisteks tegevusteks.

Arvestades, et SELFIE-põhine tegevuskava peaks olema osa jätkuvast iteratiivsest protsessist (olgugi, et seda viiakse ellu konkreetses ajavahemikus), annab selline analüüs väärtuslikke teadmisi edasiste tegevuste planeerimiseks.

Tegevuste üldisel hindamisel peaks arvestama mitte üksnes eelnevalt seatud eesmärkide saavutamist, vaid ka seda, mil määral need tegevused terve kooli digivõimekuse tõstmisesse panustasid. Selleks tuleks vaadata nii konkreetseid SELFIE valkdondi/küsimusi (mis said välja valitud 1. sammul) ning potentsiaalselt ka positiivseid mõjusid sellistes valdkondades/küsimustes, mis teie tegevuskavast välja jäid.

Edenemisest ülevaate saamiseks tasub koolil kaaluda SELFIE eneseanalüüsi kordamist. See võimaldab teil võrrelda andmeid esialgsest kooli SELFIE aruandest, mida kasutasite SELFIE PTK protsessi alguses (1. samm) andmetega uuest olukorrast. Samuti võib see olla lähtepunktiks uuele SELFIE PTK tsüklile.

Millist Tuge Meil Selle Sammu Jaoks On?

Abivahend 7.1- SELFIE-põhise tegevuskava seiramise ja hindamise mall

See mall aitab jooksvalt seirata, kuidas teie SELFIE-põhine tegevuskava edeneb ning hinnata, mida see teie kooli õpikogukonna digivõimekuse osas kaasa on toonud. Fail on kõigile koolidele kasutamiseks allalaetav MS Word ja PDF formaadis.

Abivahend 7.2- SELFIE-põhise tegevuskava mall

Kasutage SELFIE-põhise tegevuskava malli nii kõigi 4. sammu käigus kirjeldatud tegevuste hindamiseks kui ka kogu protsessi üldisemaks hindamiseks tegevuste lõpetamisel. Mall on saadaval väljaprinditaval kujul (MS Word, PDF) ning SELFIE PTK veebikeskkonnas.

Lisaks SELFIE-põhise tegevuskava hindamisele võite hinnata ka SELFIE PTK protsessi üldisemalt. Küsige (formaalset või mitteformaalset) tagasisidet aktiivsetelt osalejatelt (nt koolipersonalilt ja õpilastelt) ja teistelt osapooltelt (nt kohalikud haridusametnikud) kõigi SELFIE PTK sammude kohta, et eri perspektiividele tuginedes õnnestumisi ja puudusi hinnata.

Alljärgnevalt leiate mõned soovituslikud küsimused, mida võib kasutada asjakohastelt osapooltelt SELFIE PTK protsessi kohta tagasiside kogumiseks:

 • Kas koordineerimisrühm oli suuteline SELFIE PTK elluviimist toetama? Mida sooviksite tagantjärgi muuta?
 • Kas seatud prioriteedid ja eesmärgid olid tegevuskava juhtimiseks piisavad?
 • Kas tegevuskava edukriteeriumid ja seireprotsess olid tegevuste edukaks elluviimiseks piisavad?
 • Kas tegemist oli kollektiivse protsessiga, mis hõlmas arvestatavat hulka õpetajaid?
 • Kas õpetajad jagasid protsessi vältel digitehnoloogiate abil õpetamise alaseid teadmisi, kogemusi ja koostöötegevusi?
 • Kas koolis on välja kujunenud digitehnoloogiale tuginevate uuenduslike õpilähenemiste kasutamist soosiv kultuur?
 • Kas kooli juhtkond oli tegevuskava elluviimisel aktiivne ja toetas õpetajaid digitehnoloogiate õpetamisse lõimimisel?
 • Kas õpetajad olid digitehnoloogiate pedagoogilisel kasutamisel enesekindlad ja vilunud? Kas kool on korraldanud või võimaldanud õpetajatele vastavaid täienduskoolitusi?
 • Kas tegevuskava aitas õpetajatel digitehnoloogiaid õppimisse, õpetamisse ja õpilaste oskuste hindamisse lõimida?
 • Kas õpilased tunnevad, et tegevuskava elluviimine on muutnud seda, kuidas nad õpivad?
 • Kas õpetajad/lapsevanemad tunnevad, et kool sai tegevuskava elluviimisest kasu?

Tegevused, mis ei jõudnud ajaliste piirangute, takistuste, lapsevanemate reaktsioonide või millegi muu tõttu seatud eesmärkideni, võivad olla väärtuslikuks õppetunniks. Need õppetunnid võivad teid tulevaste tegevuskavade koostamisel aidata. Seetõttu on soovitatav ebaõnnestunud tegevused tegevuskavas alles hoida ja märkida sinna üles ka nende ebaõnnestumise põhjused.

Kooli digivalmiduse edenemise mõõtmine võib anda positiivseid tulemusi. Sellisel juhul oleks hea neid leide koolikogukonnas levitada. Teadlikkus positiivsetest tulemustest võib mõjutada nende osapoolte hoiakuid ja huvi, kes olid protsessi vähem või üldse mitte kaasatud. Paljulubava arengu väljavaade võib tõsta terve kooli pühendumuse taset.

In this video from #SELFIEPTKMOOC (see video from 4:30 up to end), you can find out more about how to monitor and evaluate  the impact of SELFIE-based Action Plan.

In this video from #SELFIEPTKMOOC, you can find out more about how to customize SELFIE to monitor progress on your school’s digital capacity.

Tulemuste Kontrollnimekiri

Selle sammuga töötamise lõpetamise järel peaks teil olema:

6. Samm

Set-Up & Implementation​

Scroll to Top