Milleks on SELFIE PTK mõeldud?

Koolid kasutavad SELFIE -taolisi töövahendeid selleks, et saada selgemat pilti, kuidas nende õpikogukonnad digiõpet koolis näevad ja sellesse suhtuvad — mil määral on digitehnoloogiad nende liikmete arvates kooli hariduslikku konteksti lõimitud ning kuidas nad hindavad omaenda pädevusi ja võimekust panustada. Sellise eneseanalüüsi väljundiks on kooli SELFIE aruanne , mis on väga rikkalik andmeallikas. Ent sealsetest andmetest väljakooruva "pildi" tõlgendamine selleks, et kooli digiõppe vajadustest ja prioriteetidest selgemat arusaama saada ning seda konkreetsete tegevuste planeerimiseks kasutada, pole just lihtne ülesanne.

Selle toetamiseks ongi loodud SELFIE HTK, mis aitab teil teie kooli SELFIE aruande tulemusi tõlgendada, teile prioriteetseid digiõppe valdkondi välja selgitada, nendele valdkondadele keskenduvat SELFIE-põhist tegevuskava koostada (vt sektsiooni “Mis on SELFIE-põhine tegevuskava?” ), seda tegevuskava ellu viia ning selle kulgu ja tulemusi hinnata. Need protsessid peaks aitama teie koolil digitehnoloogiaid õpetamisel ja õppimisel paremini rakendada, panustades nõnda digipädevuse arengusse üle terve koolikogukonna. See võidakse saavutada läbi jagatud praktikate ning kooli tegelikele vajadustele keskenduvate kutsealase arengu võimaluste tuvastamise.

Üldisemal tasandil on SELFIE HTK sihiks edendada koolikeskse digiõppe-alase oskusteabe ja kogemuste vahetamist erinevate koolide ja hariduskogukondade vahel. Samuti annab see haridusametnikele ja sidusrühmadele (nii kohalikul, regionaalsel, riiklikul kui üleeuroopalisel tasandil) praktilise tööriista, mis toetab neid digiõppe poliitikate laiemal elluviimisel.

Scroll to Top