Miten SELFIE PTK toimii?

Miten SELFIE PTK toimii?

SELFIE PTK on tällä hetkellä saatavilla viidellä kielellä (englanti, viro, kreikka, suomi ja italia) ja kahdessa eri muodossa: verkkodokumenttina ja kokoelmana dokumentteja, jotka löytyvät osoitteessa. Koulut voivat valita näistä kahdesta vaihtoehdosta sopivamman toimintatavan käyttöönsä. SELFIE PTK on joustava järjestelmä, joka tarjoaa koulullesi tukea, ohjeita ja muita resursseja, joiden avulla voit käytännössä hyödyntää SELFIE-itsearviointiprosessista saatua tulosta. Se tarjoaa sinulle apua useilla tärkeillä alueilla: a) SELFIE-raportin tietojen tulkitseminen; b) niiden kriittisten näkökohtien esiinnostaminen digitaalisen oppimisen alueella, joihin koulusi pitäisi keskittyä ja c) näihin priorisoituihin tarpeisiin ja puutteisiin vastaavien toimenpiteiden suunnitteleminen. Tässä mielessä SELFIE PTK perustuu Euroopan Komission SELFIE-portaalissa hahmoteltuihin ehdotuksiin SELFIEn tulosten työstämiseksi.

Jotta saat selkeämmän käsityksen SELFIE PTK: sta ja miten voit hyödyntää sitä, kannattaa katsoa, miten itse työkalu on rakennettu. SELFIE PTK koostuu kolmesta kerroksesta:

  • ydinprosessi sisältäen eri vaiheet
  • näiden vaiheiden avaintehtävät
  • koko prosessia tukevat ohjeet ja resurssit
Tämä kaavio kuvaa SELFIE PTKn kolmea tasoa ja niiden eri osia, SELFIE PTKn rakenne ei ole kuitenkaan kiveen hakattu. Työkalu sisältää joustavan joukon erilaisia osia, joita koulusi voi testailla, mukauttaa ja käyttää parhaaksi katsomallaan tavalla tavoitteessaan kehittää, toteuttaa ja arvioida omaa SELFIE- toimenpidesuunnitelmaansa (ks. kohta "Mikä on SELFIE- toimenpidesuunnitelma?").

SELFIE PTKn ydintason vaiheet

SELFIE PTKssa ehdotetut tärkeimmät päätöksenteko- ja toimenpidevaiheet. Se keskittyy koulun ohjausryhmän pyrkimyksiin tulkita koulun SELFIE-raportin sisältöä, asettaa sopivia digitaaliseen oppimiseen liittyviä tavoitteita, suunnitella hyvin määritelty polku kohti tavoitteiden toteutumista koulussa, seurata matkaa polulla ja arvioida miten tavoitteissa kohti parempaa digitaaliteknologian käyttöä opetuksessa ja oppimisessa onnistutaan. SELFIE PTK tarjoaa tukea joka askeleella (katso seuraavia kappaleita).

Yleensä koulun digitaalisen toimenpidesuunnitelman kehitysprosessi alkaa siitä, että jotkut avainhenkilöt määrittelevät yhteisen vision ja tunnistavat koulun tarpeet (enemmän tai vähemmän) tyhjästä, ehkä aivoriihen avulla. SELFIE PTK tarjoaa toisenlaisen lähestymistavan, sillä SELFIE PTKn ydinvaiheet pyörivät koko koulun laajuisen itsearvioinnin ympärillä SELFIE-työkalua hyödyntäen ja sen tuottaman yksityiskohtaisen raportin tarkastelussa. Siten koko prosessi perustuu tiukasti todisteisiin, joita koulu saa, kun oppimisyhteisö (koulun johto, opettajat ja oppilaat) osallistuvat SELFIE-arviointiin. SELFIE-itsearviointia voidaan käyttää myös suunnitelman onnistumisen ja vaikutuksien tarkasteluun, mikä tekee kehitysprosessista takaisinkytketyn.

SELFIE PTK sisältää kolme eri vaihetta

  • Vaihe 1: Koulun SELFIE-raportin tarkastelu ja priorisointi.
  • Vaihe 2: SELFIE-toimintasuunnitelman kehittäminen.
  • Vaihe 3: Toimenpidesuunnitelman toteuttaminen ja tulosten arviointi.

Huomaa, että näitä ei välttämättä ole tarkoitettu suoritettavaksi jäykästi määritellyssä järjestyksessä. Samalla kun toteutettujen toimien edistymistä seurataan vaiheessa 3, voi ilmetä, että vaiheessa 2 suunniteltuja toimia on mukautettava lennossa. Tällainen edestakainen sykli (suunnittelusta toteutukseen ja arviointiin, uudelleensuunnitteluun ja niin edelleen) on yleinen, ja – kuten opettajat tietävät – se on myös osoitus terveestä ja kriittisestä toimintatavasta.

SELFIE PTKN tehtävätaso

SELFIE PTKn kolme eri vaihetta jakautuvat seitsemään tehtävään. Mutta kuten aiemmin mainittu, näitä tehtäviä ei ole hakattu kiveen: koulu voi päättää haluaako se muokata tai asettaa tehtävät tarpeensa mukaan uuteen järjestykseen. SELFIE PTKn ominaisuus on mahdollisuus personointiin koulun omien olosuhteiden ja -tarpeiden mukaan.

Vaihe 1 kattaa tehtävät 1–3. Jokainen näistä auttaa koulua määrittelemään joukon hyviä tavoitteita, jotka perustuvat koulun SELFIE-raportin huolelliseen analyysiin. Vaiheessa 2 on kaksi tehtävää (4 ja 5):i SELFIE-toimenpidesuunnitelman kehittäminen ja sen toteutusvaiheen seuraamisen ja arvioinnin suunnittelu. Lopuksi vaiheen 3 tehtävien 6 ja 7 aikana SELFIE-toimenpidesuunnitelma toteutetaan ja tulokset arvioidaan. Kaikissa yllämainituissa kohdissa koulu voi käyttää SELFIE PTKta ohjeiden ja tukimateriaalin saamiseksi (kuvattu alla olevassa "Ohjeet ja resurssit" -osiossa).

VAIHE TEHTÄVÄ KUVAUS
VAIHE 1
Tarkastele & Priorisoi SELFIEn tuloksia
Step 1: Review SELFIE Report results Muodosta kokonaisnäkemys SELFIE-raportin tuloksista; tunnista oleelliset kohdat (esim. eri vastaajaryhmien näkemysten yhteneväisyydet ja eroavuudet; vastaukset koulun omiin kysymyksiin); vertaile SELFIEn mittaamien eri alueiden tuloksia (esim. Johtaminen verrattuna Yhteistyö ja verkottuminen); valitse 2-3 keskeistä ongelmaa SELFIE-toimenpidesuunnitelmaa varten
TEHTÄVÄ 2: Tarkastele valittuja SELFIE-alueita/aiheita Muodosta yhteinen näkemys valituista ongelmista ja niihin liittyvistä näkemyksistä (esimerkiksi hyödyntämällä focus-ryhmä menetelmää, keskustelupaneelia, kyselyitä, idealaatikkoa jne)
TEHTÄVÄ 3: Määrittele kehitysalueet ja toimenpidesuunnitelman tavoitteet Priorisoi SELFIE-alueet/aiheet, jotka vaativat toimenpiteitä, ja määrittele näiden pohjalta tavoitteet (Vaiheen 2 tavoitteet)
VAIHE 2
KEHITÄ SELFIE-toimintasuunnitelma
TEHTÄVÄ 4: Kuvaile toimenpiteitä Suunnittele kullekin tavoitteelle vastaavat toimenpiteet, noudata SMART-periaatetta (lisätietoja SMART-periaatteesta, katso Tehtävä 4: Kuvaa toimenpiteitä).
TEHTÄVÄ 5: Tarkenna suunnitelmaa & määrittele arviointitapoja Muotoile toimenpiteet lisäämällä aikataulut, roolit ja vastuut, resurssointi, onnistumisen mittari, seuranta & arviointimenetelmät.
VAIHE 3
TOTEUTA SUUNNITELMA & ARVIOI SELFIE-toimenpidesuunnitelma
TEHTÄVÄ 6: Toimenpidesuunnitelman toteutus Aktivoi hankkeeseen osallistuvia, perusta "käyttöönottotiimejä", organisoi, kerää materiaalia, ylläpidä sitoutumista, ja käynnistä toimenpidesuunnitelman toteutusvaihe.
TEHTÄVÄ 7: Toteutuksen seuranta & arviointi Seuraa ja mittaa etenemistä kohti määriteltyjä onnistumiskriteerejä. Tee tarvittaessa muutoksia SELFIE-toimenpidesuunnitelmaan. Kirjaa huomiot tavoitteista, osallistujien aikaansaannoksista ja ajatukset mahdollisista tulevaisuuden kehityskohteista.

SELFIE PTKN ohjeet/resurssit-taso

SELFIE PTK tarjoaa koululle joukon ohjeita & muuta tukimateriaalia paikalliselle kielelle ja kontekstille sovitettuna SELFIE-työkalun tuottaman raportin hyödyntämiseks, suunnitelman laatimiseksi, sen toteuttamiseksi ja seuraamiseksi. Tämän lisäksi SELFIE PTK voi sisältää myös (maakohtaisesti toteutettuna) räätälöityjä täydennyskoulutus-mahdollisuuksia, aktiivista valmennusta, MOOC-kursseja, vertaisoppimisen mahdollisuuksia, ammatillisen verkostoitumisen mahdollisuuksia , hyvien käytäntöjen jakamista ja hyödyntämistä ja niin edelleen.

Itse asiassa yksi SELFIE PTKn keskeisistä ominaisuuksista on, että sen standardiohjeiden ja tukimateriaalin perustarjontaa voidaan mukauttaa ja laajentaa niin, että a) se vastaa menettelytapavaatimuksia, koulun organisaation asettamia vaatimuksia, meneillään olevia jatkuvan ammatillisen kehittymisen vaatimuksia jne., ja b) se tarjoaa tehokasta tukea koulun SELFIE-pohjaisen toimenpidesuunnitelman kehittämiseen ja toteuttamiseen. Tämä joustavuus on keskeinen tekijä jotta SELFIE PTK otettaisiin laajamittaisesti käyttöön eri koulutuskonteksteissa ja -järjestelmissä.

 

Scroll to Top