SELFIE-Työkalu & Koulun SELFIE-Raportti

SELFIE on vapaasti käytettävä räätälöitävissä oleva työkalu joka auttaa kouluja arvioimaan miten ne käyttävät digiteknologiaa opetuksessa ja oppimisessa. SELFIE on yksi yhdestätoista aloitteesta, jotka Euroopan Komission on käynnistänyt edistääkseen digiteknologian tehokasta käyttöä kouluissa (Digikoulutuksen toimintasuunnitelma).

SELFIE keskittyy oppimiseen teknologian sijaan. Näin ollen siinä tarkastellaan kaikkia koulun ulottuvuuksia: koulun strategioita; opetus-, oppimis- ja arviointikäytäntöjä; teknistä ja fyysistä infrastruktuuria; opetussuunnitelmia ja oppilaskokemusta. Se ei ole missään nimessä suunnattu teknologisesti edistyneille kouluille. Itse asiassa SELFIE on erityisen hyödyllinen kouluille, joiden infrastruktuuri on edelleen melko kehittymätön ja joissa digiteknologian käyttö on melko vähäistä. Työkaluna ja siihen liittyvänä arviointiprosessina SELFIE on suunniteltu tukemaan jatkuvaa, järjestelmällistä ja avointa käytäntöjen kehittämistä. SELFIE rohkaisee kouluyhteisöjä säännölliseen edistymisen arviointiin ja suunnittelemaan seuraavia askeleita matkalla tehokkaan digiajan oppimisen toteutumiseen.

SELFIE koostuu kolmesta eri vastaajaryhmälle kohdistetusta itsearviointikyselystä (vastaajaryhmät ovat koulun johto, opettajat ja oppilaat ). Näitä vastaajia pyydetään pohtimaan kokemuksiaan siitä, miten digitaalisia teknologioita käytetään opetukseen ja oppimiseen koulun oppimisyhteisössä. Jokainen kysely sisältää joukon keskeisiä kysymyksiä (useimmat näistä ovat yhteisiä kaikille koulutusasteille), se voi sisältää myös joitakin valinnaisia kysymyksiä (jotka on valittu joukosta ennalta määriteltyjä kysymyksiä, ja joita koulu voi lisätä kyselylomakkeisiin tarpeidensa mukaan). Lisäksi kouluilla on mahdollisuus luoda itse määriteltyjä kysymyksiä . SELFIE-arviointiin osallistuminen on vapaaehtoista, ja kaikki kerätyt tiedot ovat anonyymejä ja ne tallennetaan turvallisesti Euroopan komission palvelimille.

Kun arviointiin osallistuvat koulunjohto, opettajat ja oppilaat ovat toimittaneet kyselyvastauksensa, koulu saa automaattisesti yksityiskohtaisen, räätälöidyn raportin, nimeltään koulun SELFIE-raportti . Tämä kuvaa osallistujien näkemyksiä siitä, miten heidän koulunsa käyttää digitaalisia teknologioita oppimiseen, ja tuo esiin vahvuuksia teknologian käytössä ja myös mahdollisia parannuskohteita. Mitä enemmän vastaajia on mukana SELFIEssä, sitä selkeämpi ja tarkempi koulun SELFIE-raportti on.

Vain arviointiin osallistuvalla koululla itsellään on pääsy raporttiin, joka tarjoaa koulunjohdon, opettajien ja oppilaiden antamien tietojen kokonaistulokset ja niihin liittyvät erittelyt. Koulun raportti luodaan automaattisesti SELFIE-alustalla, kun osallistuvat oppilaat, opettajat ja koulunjohto ovat vastanneet omiin kyselyihinsä. 

Koulun SELFIE-raportti

Koulun SELFIE-raportti on interaktiivinen dokumentti, joka tuo esiin käsityksiä siitä, mikä koulussa toimii hyvin ja missä saatetaan tarvita kehittämistä. Tiedot näytetään eri tavoin, mikä mahdollistaa erilaiset vertailut ja analyysit monella tarkastelutasolla. Seuraavassa taulukossa on yleisnäkymä viidestä tärkeimmästä raportin osasta, sekä joitakin anonyymejä esimerkkituloksia.*

Yleisohje SELFIEn tuloksien analysointiin: Keskity (a) korkeisiin tai mataliin yhteistuloksiin, ja (b) oppilaiden, opettajien ja koulunjohdon arviointien eroavuuksiin koskien teknologian käyttöä. Näiden avulla koulu voi saada paremman ymmärryksen niistä alueista jotka vaativat kehittämistä.

Jokaisen koulun on itse päätettävä, miten he haluavat käyttää tuloksiaan. SELFIE-raportin avulla voidaan kouluyhteisössä käynnistää sisäinen vuoropuhelu, tavoitteena mahdollisesti laatia suunnitelma digiteknologioiden käytön parantamiseksi opetuksessa ja oppimisessa. On myös mahdollista vertailla eri vuosien arviointituloksia ja siten seurata keskipitkän aikavälin suuntauksia ja kehittymistä.

*SELFIEtä päivitetään säännöllisesti, sen vuoksi alla oleva ote SELFIE-raportista voi olla erilalinen verrattuna työkalusta suoraan otettuun versioon. Käy SELFIEn virallisilla kotisivuilla katsomassa uusimmat päivitykset.

1. Yleiskuva SELFIEn tuloksista

Tämä raportin osa näyttää kunkin vastaajaryhmän keskiarvot jokaiselle SELFIEn kahdeksalle alueelle:

 • (A) Johtaminen,
 • (B) Yhteistyö ja verkostoituminen,
 • (C) Infrastruktuuri ja laitteet,
 • (D) Jatkuva ammatillinen kehittyminen,
 • (E) Pedagogiikka: Tuki ja resurssit,
 • (F) Pedagogiikka: Toteutus luokkahuoneessa,
 • (G) Arviointikäytännöt,
 • (H) Opiskelijat - Digitaalinen osaaminen.

Jokaiselle alueelle näytetään myös kunkin vastaajaryhmän antamien vastausten lukumäärä.

2. Tulokset osa-alueittain

Tämä raportin osa näyttää kysymysten keskiarvot liittyen valittuun osa-alueeseen (Johtaminen, Infrastruktuuri ja laitteet, jne), keskiarvot saatavilla myös vastaajaryhmittäin. Raportti näyttää myös kaikkien osa-alueiden kysymykset yhdellä listalla. Molemmissa näyttötavoissa kysymykset voidaan lajitella erilaisilla säännöillä.

3. Tulokset vastaajaryhmittäin

Kokonaistulokset näytetään myös erikseen kullekin vastaajaryhmälle. Vastaajaryhmän tulokset kullekin osa-alueelle on ryhmitelty värikoodattuina segmentteinä s.e. kukin pyörän numeroitu pinna esittää tiettyä SELFIE-kysymystä. Vaalean harmaa segmentti osoittaa että kyseistä keskeistä kysymystä ei ole tarkoitettu tälle vastaajaryhmälle, tai että kaikki ryhmän vastaajat antoivat vastauksen "N/A, en osaa sanoa/ei koske minua". Tumman harmaa segmentti osoittaa että koulu ei ole valinnut kyseistä valinnaista kysymystä itsearviointiin.

4. Koulun määrittelemät kysymykset

SELFIE-raportti näyttää myös koulun itse määrittelemien kysymyksien tulokset. Ne esitetään pylväsdiagrammeina erikseen kullekin vastaajaryhmälle. Kukin pylväs näyttää tuloksien keskiarvon per kysymys ja kertoo myös vastaajien lukumäärän.

5. Muut alueet

Raportti esittää myös SELFIE-kyselyn kuuden muun alueen tulokset Näitä ovat:

 1. Jatkuvan ammatillisen kehittymistoiminnan hyödyllisyys
 2. Opettajien luottamus teknologian käyttämiseen
 3. Aikamäärä joka käytetään opettamiseen digiteknologian avulla
 4. Tekijät jotka rajoittavat teknologian käyttöä
 5. Asennoituminen uusien teknologioiden käyttöönottoon
 6. Opiskelijoiden teknologian käyttö koulussa ja sen ulkopuolella
Scroll to Top