TEHTÄVÄ 3:
Määrittele kehitysalueet ja toimenpidesuunnitelman tavoitteet

Tämä tehtävä auttaa sinua priorisoimaan valitut SELFIE-alueet/-kohdat, ja määrittelemään kehitystavoitteet näiden prioriteettien mukaisesti.

Mitä Tämä Tehtävä Sisältää?

Kun olet käynyt läpi koulun SELFIE-raportin tulokset ja päässyt tiimin jäsenten kesken yhteisymmärrykseen ratkaistavista ongelmakohdista, voit seuraavaksi määritellä kehitysalueet ja toimintasuunnitelman tavoitteet. Tässä tehtävässä:

  • Asetat korjaavia toimenpiteitä vaativat SELFIE-alueet ja -aiheet tärkeysjärjestykseen.
  • Määrittelet kehitystyölle tavoitteita tärkeysjärjestyksen mukaan.

* SELFIE-alueita on määritelty seuraavat kahdeksan kappaletta: A) Johtaminen, B) Yhteistyö ja verkostoituminen, C) Infrastruktuuri ja laitteet, D) Jatkuva ammatillinen kehittyminen, E) Pedagogiikka: tuki ja resurssit, F) Pedagogiikka: toteutus luokassa, (G) Arviointikäytännöt, (H) Oppilaiden digitaalinen osaaminen.

miten tämä tehtävä suoritetaan?

Tämän tehtävän aikana asetat (tehtävissä 1 ja 2 havaittuja) korjaavia toimenpiteitä vaativat SELFIE-alueet/aiheet tärkeysjärjestykseen ja määrittelet tavoitteita tämän järjestyksen mukaan. On tärkeää korostaa, että nyt yksilöidyistä tavoitteista tulee SELFIE-toimenpidesuunnitelman yleisiä tavoitteita, joita koulusi myöhemmin kehittää vaiheessa 2.

Näiden kehitysalueiden ja tavoitteiden pitäisi olla koulun (määrittelemien) yleisten tavoitteiden mukaisia, ja myös yhteensopivia opetusviranomaisten paikallisella/ alueellisella/kansallisella tasolla määrittelemien toimintaperiaatteiden kanssa.. Kun selvität koulun kehitysalueita ja määrittelet tavoitteita, pohdi myös muiden työn alla olevien asioiden kiireellisyyttä, resurssi- ja aikataulurajoitteita ja sitä paljonko koulu voi käyttää tässä suunniteltavien muutoksien toteuttamiseen. Kun kehitysalueet ja tavoitteet on määritelty ja koko SELFIE-ohjausryhmä on hyväksynyt ne, voit aloittaa yksityiskohtaisen SELFIE-toimenpidesuunnitelman kehittämisen.

Kullekin kehitysalueelle on määritettävä yksi tai useampi tavoite. Tavoitteiden on oltava mitattavia ja toteutuskelpoisia sekä yhdenmukaisia kehitettävän alueen kanssa, ja niiden on vastattava vaiheen yksi havaintoja. Tässä voit käyttää apuna SELFIE PTK-ohjeistuksessa esiteltyjä esimerkkitavoitteita, joita voit myös muokata sopivammiksi.

mitä tukea on saatavilla tähän tehtävään?

Työkalu 3-1: Lomake toimenpidesuunnitelman tavoitteiden ja prioriteettien määrittelyyn

Lomake johon voit kirjoittaa toimenpidesuunnitelman kehitysalueet ja tavoitteet. Tiedosto on saatavilla sekä MS Word-muodossa että PDF-muodossa.

Esimerkki toimenpidesuunnitelman kehitysalueista ja tavoitteista

Alla on muutama esimerkki SELIFE-pohjaisen toimenpidesuunnitelman kehitysalueista (1 tärkeämpi kuin 2) ja tavoitteista. Koulu voi käyttää näitä esimerkkejä sellaisenaan , tai rakentaa niiden pohjalta omia tavoitteita.

Kehitysalue 1
Kehitysalue 2
SELFIE-alue:
(F) Pedagogiikka: toteutus luokassa
(D) Jatkuva ammatillinen kehittyminen
SELFIE -aihe: Koodi/nimi
(F1) Opettajat käyttävät digiteknologiaa sovittaakseen opetuksensa oppilaiden yksilöllisten tarpeiden mukaan.
(D1) Koulun johto ja opettajat keskustelevat siitä mitä koulutustarpeita opettajilla on digiteknologian hyödyntämiseksi opetuksessa.

(D2) Opettajilla on mahdollisuus osallistua koulutuksiin miten digiteknologiaa hyödynnetään opetuksessa ja oppimisessa.
Tavoitteet: Tavoitteita toimenpidesuunnitelmaan
Tavoite 1: Digiteknologian käyttö opetuksen ja oppimisprosessien personointiin opetussuunnitelmassa.

Tavoite 2: Varaa mahdollisuus osallistujien tarpeiden mukaiseen koulutukseen ja opettajien vertaismentorointiin opettajien digiosaamisen kehittämiseksi.

In the first part of this video from #SELFIEPTKMOOC (see video from start up to minute 2:38), you can find out more about how to identify priorities and goals requiring action to further the school’s digital capacity.

tarkastuslista tehtävän aikaansaannoksista

Viimeisteltyäsi tämän tehtävän, olet saanut aikaan seuraavaa:

TEHTÄVÄ 2

Tarkastele SELFIE-kouluraportin tuloksia

TEHTÄVÄ 4

Kuvatkaa toimenpiteitä

Scroll to Top