TEHTÄVÄ 4:
Kuvaile toimenpiteitä

Tässä tehtävässä määritellään toimenpiteet koulun SELFIE-toimenpidesuunnitelmassa asetetuille tavoitteille.

Mitä Tämä Tehtävä Sisältää?

Kun olet määritellyt toimenpiteitä vaativat kehitysalueet ja tavoitteet digikyvykkyyden parantamiseksi, olet nyt valmis kehittämään koululle SELFIE-toimenpidesuunnitelman.

Tässä tehtävässä:

  • Muodostat tavoitteita vastaavan luettelon toimenpiteistä. 
  • Käynnistät SELFIE-toimenpidesuunnitelman kehittämisen vaiheen 1 tuloksien pohjalta.

miten tämä tehtävä suoritetaan?

Tehtävän tarkoitus on kuvata toimenpiteitä jotka sisällytetään koulun SELFIE-toimenpidesuunnitelmaan. Tämä suunnitelma viimeistellään tehtävässä 5.

Suunnitteluprosessi voi alkaa aivoriihenä, jossa hahmotellaan alustavat toimenpiteet määriteltyjen tavoitteiden saavuttamiseksi. Voit sisällyttää yksittäisiä tai useita toimenpiteitä kunkin tavoitteen saavuttamiseksi. Osa tavoitteista voi olla lyhytaikaisia (muutama kuukausi) ja osa pidempiaikaisia (yli vuoden pituisia). Toimenpiteitä suunniteltaessa on syytä varmistaa että ne todella vastaavat edellisissä tehtävissä määriteltyjä kehitysalueita ja tavoitteita.

Voit käyttää S.M.A.R.T.. tekniikkaa vamistamaan että suunnitelmaan sisällytetyt toimenpiteet ovat järkeviä ja mahdollisia toteuttaa koulun nykyisissä olosuhteissa (Specific, Measurable, Achievable, Relevant, Time-bound, Doran 1981). Jos toimepide vaikuttaa monimutkaiselta ja vaikealta saavuttaa, kannattaa hajottaa se pienempiin helpommin hallittaviin tehtäviin.

Kun toimenpiteet on muotoiltu tarkista vielä, onko ne laitettava tiettyyn tärkeysjärjestykseen. Jotkin toimenpiteet voivat olla riippuvaisia toisista tai niillä voi olla tiettyjä määräaikoja. Voit myös jakaa ja keskustella toimenpiteistä muiden kolleegoiden kanssa palautteen saamiseksi ja yksimielisyyden saavuttamiseksi.

Muista, että tämä on alustava SELFIE-toimenpidesuunnitelma, sitä täydennetään ja tarkennetaan seuraavissa tehtävissä. Lisäksi milloin tahansa toteutusvaiheen aikana (vaihe 3) voi tulla tarve muuttaa toimenpidesuunnitelmaa.

mitä tukea on saatavilla tähän tehtävään?

Työkalu 4.1 - SELFIE-toimenpidesuunnitelman malli

Lomake käytettäväksi toimintojen suunnitteluun, toteuttamiseen ja arviointiin. Tämä lomake on saatavilla MS Word- muodossa ja PDF-muodossa. Voit muokata sisältöä vapaasti.

Tool 4.2 - online dashboard for SELFIE-based action plan

SELFIE PTK provides the option for educational authorities and schools to use an online User Dashboard. The purpose of the User Dashboard is, in one hand, to provide schools an online platform where they can easily develop, monitor, and print their SELFIE-based Action Plan. In the long term, it can act as a repository for the school’s action plans, so they can be used as a point of reference for future action plans. On the other hand, the User Dashboard aimed to provide educational authorities a way to monitor the progress of schools, in terms of their SELFIE-based Action Plan and provide feedback. SELFIE PTK’s User Dashboard has been developed as a proof of concept during the pilot implementation of the SHERPA project. Those wishing to preview or host a localised instance of the SELFIE PTK online platform can contact CPI (info@cyearn.pi.ac.cy) to receive an exported package.

SELFIE-toimenpidesuunnitelmaa kehitettäessä on tärkeää ottaa huomioon kaikki asiaan liittyvät kansalliset, alueelliset tai paikalliset ohjeistukset, jotka saattavat vaikuttaa suunniteltuihin toimenpiteisiin. Mieti myös, miten nämä toimenpiteet sopisivat osaksi koulun virallista kehityssuunnitelmaa.

SELFIE-toimenpidesuunnitelma voi sisältää vaiheen 1 tietoja koulun digitaalisten strategioiden ja käytäntöjen nykytilasta (tehtävä 1 & tehtävä 2) sekä tehtävässä 3 laaditun luettelon kehitettävistä SELFIE-alueista ja -aiheista sekä vastaavista tavoitteista. Kerää kaikki olennainen tieto yhteen asiakirjaan.

Koulut voivat muodostaa verkostoja ideoiden, parhaiden käytäntöjen ja kokemusten vaihtamiseksi oman maan koulujen ja kansainvälisten koulujen kanssa. Koulut voivat myös kysyä ehdotuksia siitä, miten ylittää vaikeudet ja esteet toimenpiteiden toteuttamisessa. 

Lisäksi koulut voivat löytää lisäehdotuksia toimenpiteiksi seuraavilta aiheeseen liittyviltä verkkosivuilta:

Alla linkkejä hyödyllisiin digityökaluihin jotka voivat tukea opettamista ja oppimista

ePortfolio-työkalut:: ePortfolio-työkalut: ePortfolio on oppilaiden "oma" dynaaminen työalusta. ePortfolio tarjoaa oppilaille digitaalisen työalustan, jossa he voivat tallentaa oppimisensa, lähettää ja hallita työkokoelmiaan, pohtia oppimistaan, jakaa, asettaa tavoitteita, hakea palautetta ja esitellä oppimistaan ja saavutuksiaan (Kyproksen pedagoginen instituutti, 2021; EUfolio, 2014). Joitakin suositeltavia ePortfolio-työkaluja ovat:

Työkaluja rubriikkien luomiseen:Rubriikit ovat arvostelusapluunoita joiden avulla arvioidaan oppilaiden tuotoksia ja suoriutumista. Seuraavassa joitakin työkaluja joiden avulla voit luoda rubriikkeja:

Työkaluja digitaalisen oppimateriaalin luomiseen:

Esimerkkikuvaus asetettuja tavoitteita ja kehitysalueita vastaavista toimenpiteistä

Alla on luettelo ohjeellisista toimenpiteistä, jotka vastaavat edellisessä tehtävässä asetettuja tavoitteita ja kehitysalueita (tehtävä 3). Koulut voivat käyttää alla kuvattuja toimenpiteitä sellaisenaan, tai valita vain joitakin tai sovittaa niitä omien tarpeidensa ja kontekstinsa mukaan.

Kehitysalueet
Tavoitteet
Mahdolliset toimenpiteet
SELFIE-alue
D. Jatkuva ammatillinen kehittyminen

SELFIE-aihe
D1. Jatkuvaan ammatillisen kehittymiseen liittyvät tarpeet
D2. Osallistuminen jatkuvaan ammatilliseen kehittymiseen
D3. Kokemusten jakaminen
Täsmäkoulutuksien järjestäminen
• Käytä itsearviointityökalua (kuten SELFIE for Teachers, TET-SAT) kannustamaan opettajia suorittamaan osaamisensa itsearviointia ja koulutustarpeiden tunnistamista.
• Tee kommentoitu luettelo digitaalisista opetustyökaluista (esim. MS Teams, Kahoot, Flipgrid jne.) ja/tai menetelmistä (esim. käänteinen luokkahuone, pelipohjainen oppiminen) ja pyydä opettajia kertomaan kiinnostuksensa koulutustarpeista.
• Rakenna koulutusohjelma jossa on selkeät tavoitteet ja julkaise se kaikille opettajille
Opettajien kannustaminen käyttämään vertaismentorointia ja kokemusten jakamista digiosaamisen kehittämiseksi.
• Määrittele ja suunnittele erilaisten koulutusvaihtoehtojen käyttöä, kuten tiimiopetusta, luokkahuonehavaintoja, opettajavalmentajia.
• Luo yhteinen verkkotila opetusresurssien lataamista ja jakamista varten opettajayhteisössä.
SELFIE-alue
H. Oppilaan digiosaaminen

SELFIE-aihe
H1. Turvallinen toiminta
H3. Vastuullinen toiminta
Oppilaiden kouluttaminen käyttämään internettiä luovasti, turvallisesti ja vastuullisesti
• Kerro oppilaille esim. Traficomin Kyberturvallisuuskeskuksen ohjeistuksista, jotka tarjoavat neuvoja ja tukea kysymyksiin koskien internetin turvallista, vastuullista ja eettistä käyttöä.
• Järjestä esityksiä ja työpajoja oppilaille, opettajille ja vanhemmille turvallisesta internetin käytöstä.
• Ota oppilaat mukaan kehittämään/uudistamaan koulun "tietotekniikan käyttösääntöjä".
• Varmista että koulu osallistuu kansalliseen tai kansainväliseen Safer Internet-ohjelmaan (esim. Young Coaches, eSafe Schools,, School Web radio, EduWeb).
• Liitä koulusi jäseneksi eSafety Label yhteisöön.

Esimerkkikuvaus asetettuja tavoitteita ja kehitysalueita vastaavista toimenpiteistä

Alla on luettelo ohjeellisista toimenpiteistä, jotka vastaavat edellisessä tehtävässä asetettuja tavoitteita ja kehitysalueita (tehtävä 3). Koulut voivat käyttää alla kuvattuja toimenpiteitä sellaisenaan, tai valita vain joitakin tai sovittaa niitä omien tarpeidensa ja kontekstinsa mukaan.

Kehitysalueet
Tavoitteet
Mahdolliset toimenpiteet
SELFIE-alue
E. Pedagogiikka: Tuki ja resurssit

SELFIE-aihe
E4. Viestintä kouluyhteisön kanssa
Digiteknologian käyttö koulun, vanhempien ja opettajien välisen kommunikoinnin parantamiseen
• Käytä koulun kotisivuja jakamaan ilmoituksia, materiaalia, tietoa koulun tapahtumista tai muuta koulun toimintaan liittyvää tietoa.
• Rakenna koululle chatryhmiä käyttäen pikaviestinpalveluita kuten Viber, FB Messenger,ja WhatsApp.
• Edistä koulun kotisivujen avulla tekstiviestijärjestelmän käyttöä.
• Lähetä tärkeät viestit ja kiireelliset ilmoitukset vanhemmille tekstiviestinä.
SELFIE-alue
F. Pedagogiikka: Toteutus luokkahuoneessa

SELFIE-aihe
F1. Räätälöinti oppilaiden tarpeiden mukaan
Opetuksen sovittaminen oppilaiden tarpeiden mukaiseksi digiteknologian tehokkaammalla käytöllä.
• Rohkaise opettajia vierailemaan muilla luokilla. Järjestä keskustelutiilaisuuksia opettajien kesken heidän tekemistä havainnoista kollegoiden opetuksessa.
• Jaa opettajille kokouksissa ja/tai verkon kautta ideoita, vinkkejä tai resursseja tehokkaiksi osoittautuneista tavoista räätälöidä digiteknologian avulla opetusta oppilaiden tarpeisiin.

In this video from #SELFIEPTKMOOC, you can find out more about what is a SELFIE-based Action Plan.

In the second part of this video from #SELFIEPTKMOOC (see video from minute 2:38 up to 4:58), you can find out more about how to develop the SELFIE-based Action Plan your school intends to implement.

tarkastuslista tehtävän aikaansaannoksista

Viimeisteltyäsi tämän tehtävän, olet saanut aikaan seuraavaa:

TEHTÄVÄ 3

Määrittele kehitysalueet ja toimenpidesuunnitelman tavoitteet

TEHTÄVÄ 5

Tarkenna suunnitelmaa & määrittele arviointitapoja

Scroll to Top