TEHTÄVÄ 7:
Toteutuksen seuranta & arviointi

SELFIE PTK-prosessin viimeinen tehtävä auttaa varmistamaan, että tavoitteet on saavutettu sekä pohtimaan prosessin onnistumista ja mahdollisesti saavutettua digikyvykkyyden uutta tasoa.

Mitä Tämä Tehtävä Sisältää?

Kun SELFIE-toimintasuunnitelman toteuttaminen on käynnistetty, voit aloittaa toiminnan seuraamisen ja arvioinnin aiemmin tehtävässä 5 määriteltyjen työkalujen ja menetelmien avulla. Tässä tehtävässä:

 • Seuraat ja arvioit toimenpiteitä ja teet tarvittavat hienosäädöt suunnitelmaan.
 • Toimenpiteiden valmistuttua teet huomioita ja parannusehdotuksia tulevaisuutta varten.

Huomaa että tehtävä 7 on osa käynnissä olevaa SELFIE PTK-prosessia. Voit hyödyntää seurannan ja arvioinnin aikana kertyneitä havaintoja ja kokemuksia tulevaisuuden kehitystoiminnassa.

miten tämä tehtävä suoritetaan?

On olennaista että toteutusvaiheessa jatkat ohjausta ja varmistat toteutuksen onnistumisen. Pidä kehitysprojekti oikealla uralla ja seuraa kunkin toimenpiteen edistymistä ja vaikutuksia tehtävässä 5 määriteltyjen onnistumiskriteerien, työkalujen ja menetelmien avulla. Tarvittaessa voit hienosäätää toimenpiteitä.

On tärkeää, että seurantaa ja arviointia jatketaan koko toteuttamisvaiheen ajan, jotta mahdolliset avoimet kysymykset tunnistetaan ja voidaan ratkaista oikea-aikaisesti.

Jos seuranta osoittaa muutostarpeita toimenpiteisiin, voit tarvittaessa palata vaiheeseen 2 ja muokata toimenpidesuunnitelmaa. Muista, että toimenpidesuunnitelma ja toteuttaminen liittyvät vahvasti toisiinsa, joten mihin tahansa tehty muutos vaikuttaa koko toimenpidesuunnitelmaan.

Toimenpiteiden valmistuessa on suositeltavaa tehdä seuraavanlaisia huomioita tuloksista (lista on osa aiemmin määriteltyä SELFIE-pohjaista toimenpidesuunnitelmaa):

 1. miten hyvin tavoitteet saavutettiin,
 2. kuinka opettajat ja oppilaat hoitivat roolinsa prosessissa,
 3. tuliko esiin vahvuuksia tai heikkouksia,
 4. mikä toimi ja mikä ei toiminut,
 5. miten opettajat ja oppilaat näkivät toteutuneet muutokset suhteessa tavoitteisiin, ja
 6. onko noussut esiin ehdotuksia toiminnan parantamiseksi nyt ja tulevaisuutta ajatellen.

Koska yksittäinen SELFIE-toimenpidesuunnitelma on tavallisesti osa pidemmän ajan jatkuvaa kehitysprosessia, on hyödyllistä pohtia saatuja kokemuksia ja näkemyksiä tulevia kehityshankkeita varten.

Arvioi ennalta asetettujen erillisten tavoitteiden saavuttamisen lisäksi myös sitä missä määrin toimenpiteet auttoivat parantamaan koulun digitaalista kyvykkyyttä, myös valittujen kehitysalueiden ulkopuolella.

Yksi tapa muutoksien toteamiseksi on SELFIE-itsearviointiprosessin toistaminen sopivassa vaiheessa.. Näin voit verrata SELFIE PTK-prosessin lähtötasona olleen kouluraportin tietoja kehitysprosessissa saavutettuun tilanteeseen.

mitä tukea on saatavilla tähän tehtävään?

Työkalu 7.1 - Lomake SELFIE-toimintasuunnitelman seurantaa & arviointia varten

Ohessa ehdotus työkaluksi, jonka avulla voit seurata SELFIE-toimenpidesuunnitelman etenemistä sekä arvioida tuloksia ja vaikutuksia oppimisyhteisön digitaalisen kyvykkyyden osalta. Tiedosto on saatavilla sekä MS Word- että PDF-muodossa.

Työkalu 7.2 - SELFIE-toimenpidesuunnitelman malli

Myös SELFIE-toimenpidesuunnitelmaa voi käyttää kunkin tehtävässä 4 määritellyn toimenpiteen arviointiin sekä koko muutosprosessin arviointiin sen päätyttyä. Tiedosto on saatavilla MS Word- ettö PDF-muodossa.

SELFIE-toimenpidesuunnitelman lisäksi voit myös arvioida koko SELFIE PTK-prosessia. Voit pyytää palautetta SELFIE PTKn eri vaiheisiin osallistuneilta henkilöiltä (esim. koulun henkilökunta ja oppilaat), ja muilta asiaankuuluvilta sidosryhmiltä (esim. paikalliset kouluviranomaiset). Palautteen avulla voidaan kartoittaa SELFIE PTK-prosessin ne alueet jotka tarvitsevat kehittämistä.

Alla löytyy joitakin suuntaa antavia kysymyksiä SELFIE PTK-prosessia koskevan palautteen saamiseksi.

 • Pystyikö ohjausryhmä tukemaan SELFIE PTK-prosessin käyttöä ? Mitä muuttaisit?
 • Olivatko asetetut kehitysalueet ja tavoitteet riittäviä ohjaamaan suunnitelman tekoa?
 • Olivatko onnistumisen kriteerit ja seurantaprosessi riittäviä tukemaan toimenpiteiden onnistunutta toteutusta?
 • Koettiinko kehitysprosessi kollektiiviseksi opettajien keskuudessa?
 • Sitoutuivatko opettajat jakamaan tietoa ja kokemuksia sekä tekemään yhteistyötä digitekniikan hyödyntämiseksi opetuksessa?
 • Muodostuiko kouluun tarvittava kulttuuri innovatiivisten oppimismenetelmien käyttöön digiteknologian avulla?
 • Toimiko koulun johto aloitteellisesti toteutusprosessin aikana ja erityisesti opettajien tukemisessa digiteknologian käyttöönottamiseksi?
 • Olivatko opettajat luottavaisia ja kykeneviä käyttämään digitaalista teknologiaa opetuksen ja pedagogiikan tukena? Onko koulu järjestänyt opettajille ammatillisia kehittymismahdollisuuksia?
 • Auttoiko kehityshanke opettajia integroimaan digiteknologiaa oppimiseen, opetukseen ja oppilaiden taitojen arviointiin?
 • Muuttiko kehityshanke oppilaiden mielestä oppimisprosessia?
 • Oliko opettajien/vanhempien mielestä kehityshankkeesta hyötyä koululle?

Epäonnistuneet toimenpiteet (johtuen aikarajoitteista, esteistä, vanhempien reaktioista tai muista syistä) voivat antaa arvokasta tietoa. Nämä kokemukset voivat auttaa sinua tulevissa kehitysprojekteissa. Sen vuoksi on suositeltavaa pitää ne osana toimenpidesuunnitelmaa ja sisällyttää huomioita syistä epäonnistumiseen.

Koulun digivalmiuksien kehittymisestä on hyvä kertoa kouluyhteisölle. Positiivisten tuloksien avulla kaikkien asenteet voivat muuttua myönteisemmiksi koulun toiminnan kehittämisprosessia kohtaan.

In this video from #SELFIEPTKMOOC (see video from 4:30 up to end), you can find out more about how to monitor and evaluate  the impact of SELFIE-based Action Plan.

In this video from #SELFIEPTKMOOC, you can find out more about how to customize SELFIE to monitor progress on your school’s digital capacity.

tarkastuslista tehtävän aikaansaannoksista

Viimeisteltyäsi tämän tehtävän, olet saanut aikaan seuraavaa:

TEHTÄVÄ 6

Käynnistys & Toteutus

Scroll to Top