Βήμα 7:
Παρακολούθηση & αξιολόγηση

Αυτό το τελευταίο βήμα σάς βοηθά να διασφαλίσετε ότι οι στόχοι σας έχουν επιτευχθεί και να αναστοχαστείτε επί της διαδικασίας και της νεοαποκτηθείσας κατάστασής σας

Τι περιλαμβάνει αυτό το βήμα;

Αφού έχετε ξεκινήσει την υλοποίηση του Σχεδίου Δράσης σας στη βάση του SELFIE (Βήμα 6), είστε πλέον έτοιμοι να ενεργοποιήσετε τους μηχανισμούς που καθορίστηκαν στο Βήμα 5 για την παρακολούθηση και την αξιολόγηση των δράσεων. Στο βήμα αυτό θα:

 • Παρακολουθείτε και θα αξιολογείτε τις εν εξελίξει δράσεις και θα προβείτε σε οποιεσδήποτε προσαρμογές στο σχέδιο δράσης.
 • Προβείτε σε αναστοχαστικά σχόλια για μελλοντική χρήση και πιθανές βελτιώσεις μετά την ολοκλήρωση των δράσεων.

Να έχετε υπόψη σας ότι παρόλο που αυτό είναι το τελευταίο βήμα στο SELFIE ΡΤΚ, θα πρέπει να θεωρείται ως μέρος μιας συνεχούς διαδικασίας. Τα αποτελέσματα θα πρέπει να χρησιμοποιηθούν για τη βελτίωση οποιουδήποτε μελλοντικού σχεδίου δράσης, λαμβάνοντας υπόψη την εμπειρία που αποκτήθηκε κατά την υλοποίηση του σχεδίου αυτού.

Πώς το υλοποιούμε;

Με το σχέδιο δράσης σε εξέλιξη, είναι σημαντικό να διατηρείτε τον έλεγχο, να παρακολουθείτε το σχέδιο δράσης και να διασφαλίζετε την επιτυχή ολοκλήρωσή του. Χρησιμοποιώντας τα κριτήρια επιτυχίας, καθώς και τα εργαλεία και τις μεθόδους που καθορίστηκαν στο Βήμα 5, παρακολουθείτε και αξιολογείτε την πρόοδο και τον αντίκτυπο της κάθε δράσης και προσδιορίζετε τον βαθμό επίτευξης των στόχων που τέθηκαν ή αν πρέπει να αναθεωρηθούν οι στόχοι.

Είναι σημαντικό η παρακολούθηση και η αξιολόγηση να πραγματοποιούνται καθ' όλη τη διάρκεια της φάσης υλοποίησης και με συστηματικό τρόπο (σε τακτά διαστήματα), έτσι ώστε τα οποιαδήποτε προβλήματα να εντοπιστούν και να αντιμετωπιστούν έγκαιρα, μέσω κατάλληλων λύσεων.

Αν η παρακολούθηση φανερώσει την ανάγκη για άμεσες αναπροσαρμογές οποιασδήποτε δραστηριότητας, ίσως χρειαστεί να επιστρέψετε στα Βήματα 4 & 5 (Φάση 2) και να προσαρμόσετε τον σχεδιασμό του σχεδίου δράσης σας. Να θυμάστε ότι ο σχεδιασμός και η υλοποίηση του σχεδίου δράσης σας είναι σε µεγάλο βαθµό αλληλένδετα, άρα οποιαδήποτε τροποποίησή του θα έχει συνέπειες σε όλο το σχέδιο δράσης. Να έχετε υπόψη σας ότι για να είναι επιτυχής η δράση, πρέπει όλοι οι στόχοι που τέθηκαν να επιτευχθούν.

Με την ολοκλήρωση κάθε δράσης και τη συλλογή των σχετικών δεδομένων και μαθησιακών προϊόντων, είναι σημαντικό να κρατήσετε σημειώσεις για τους αναστοχασμούς σας για κάθε δράση, ανεξαρτήτως του κατά πόσο οι στόχοι που τέθηκαν επιτεύχθηκαν ή όχι. Οι αναστοχασμοί αυτοί αφορούν:

 1. τον βαθμό στον οποίο επιτεύχθηκαν οι στόχοι των δράσεων,
 2. πώς άσκησαν τον ρόλο τους οι εκπαιδευτικοί και οι μαθητές,
 3. τα δυνατά σημεία και τις αδυναμίες της δράσης που αναδείχθηκαν,
 4. τι δούλεψε και τι δε δούλεψε (βάσει των αναγκών και του προφίλ των εμπλεκομένων στις δράσεις και οποιωνδήποτε άλλων παραγόντων που συνέλαβαν)
 5. πώς αντιλήφθηκαν οι εκπαιδευτικοί και οι μαθητές τις αλλαγές σε σχέση με τον στόχο/στόχους της δράσης, και
 6. οποιεσδήποτε εισηγήσεις για βελτίωση και για μελλοντικές δράσεις.

Έχοντας υπόψη ότι το Σχέδιο Δράσης σας στη βάση του SELFIE (παρόλο που υλοποιήθηκε κατά τη διάρκεια συγκεκριμένης σχολικής περιόδου) αποτελεί μέρος μίας συνεχούς επαναληπτικής διαδικασίας, ο αναστοχασμός της εμπειρίας αυτής θα παρέχει ανεκτίμητες πληροφορίες για τη βελτίωση των επόμενων σχεδίων δράσης.

Όσον αφορά στη συνολική αξιολόγηση των δράσεων που έγιναν θα πρέπει να ληφθούν υπόψη όχι μόνο η επίτευξη των στόχων που τέθηκαν, αλλά και ο βαθμός στον οποίο οι δράσεις αυτές συνείσφεραν στη βελτίωση της ψηφιακής ικανότητας ολόκληρου του σχολείου. Αυτό αναφέρεται τόσο στις συγκεκριμένες περιοχές/θεματικές SELFIE που επιλέγηκαν στο Βήμα 1, όσο και, ενδεχομένως, στις θετικές επιδράσεις σε άλλες περιοχές/θεματικές που ήταν εκτός του συγκεκριμένου πεδίου δράσης του σχεδίου σας.

Για να σχηματίσει μια εικόνα της εν λόγω προόδου, το σχολείο μπορεί να σκεφτεί την επανάληψη της αναστοχαστικής διαδικασίας με το εργαλείο SELFIE. Κάτι τέτοιο θα σας επιτρέψει να συγκρίνετε τα δεδομένα από την αρχική έκθεση αναφοράς SELFIE του σχολείου σας που χρησιμοποιήθηκε στην αρχή της διαδικασίας του SELFIE ΡΤΚ (Βήμα 1) με τα δεδομένα της νεοαποκτηθείσας κατάστασής σας όπως απεικονίζονται στη νέα έκθεση αναφοράς SELFIE του σχολείου σας. Κάτι τέτοιο θα μπορούσε επίσης να αποτελέσει τη βάση εκκίνησης για έναν νέο κύκλο SELFIE ΡΤΚ.

Τι υποστήριξη έχουμε για το βήμα αυτό;

Εργαλείο 7.1-Πρότυπο παρακολούθησης κατά την υλοποίηση του Σχεδίου Δράσης στη βάση του SELFIE

Πρότυπο για καθοδήγηση της συνεχούς παρακολούθησης της εξέλιξης του Σχεδίου Δράσης σας στη βάση του SELFIE, καθώς και για την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων και των επιπτώσεων που έχει επιφέρει όσον αφορά την ψηφιακή ικανότητα της κοινότητας μάθησης του σχολείου σας. Το αρχείο διατίθεται σε μορφή MS Word και PDF και οποιοδήποτε σχολείο μπορεί να το κατεβάσει και να το χρησιμοποιήσει.

Εργαλείο 7.2-Πρότυπο για το Σχέδιο Δράσης στη βάση του SELFIE

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το πρότυπο για το Σχέδιο Δράσης στη βάση του SELFIE για την αξιολόγηση κάθε δράσης που περιγράφεται στο Βήμα 4, καθώς και την αξιολόγηση της συνολικής διαδικασίας μετά την ολοκλήρωση όλων των δράσεων. Το πρότυπο διατίθεται σε εκτυπώσιμη μορφή (MS Word, PDF) και μέσω της διαδικτυακής πλατφόρμας του SELFIE ΡΤΚ.

Πέραν της αξιολόγησης του Σχεδίου Δράσης στη βάση του SELFIE, θα μπορούσατε επίσης να αξιολογήσετε τη συνολική διαδικασία SELFIE ΡΤΚ. Συγκεκριμένα, θα μπορούσατε να ζητήσετε ανατροφοδότηση (επίσημα ή ανεπίσημα) από εκείνους που συμμετείχαν ενεργά (π.χ. προσωπικό του σχολείου και μαθητές) σε όλα τα βήματα του SELFIE ΡΤΚ αλλά και από άλλους σχετικούς ενδιαφερόμενους φορείς (π.χ. επιθεωρητής σχολείου και τοπικές εκπαιδευτικές αρχές/στελέχη), για να εντοπίσετε τα πλεονεκτήματα και τους τομείς που χρήζουν βελτίωσης όσον αφορά ολόκληρη τη διαδικασία του SELFIE ΡΤΚ, μέσω διαφορετικών απόψεων.

Πιο κάτω μπορείτε να βρείτε κάποιες ενδεικτικές ερωτήσεις τις οποίες μπορείτε να χρησιμοποιήσετε για να λάβετε ανατροφοδότηση από τους σχετικούς ενδιαφερόμενους φορείς αναφορικά με τη διαδικασία SELFIE ΡΤΚ:

 • Η συντονιστική ομάδα (ως προς τον ρόλο και τη σύνθεσή της) ήταν σε θέση να υποστηρίξει την υλοποίηση του SELFIE ΡΤΚ; Τι θα αλλάζατε;
 • Οι προτεραιότητες και οι στόχοι που τέθηκαν ήταν επαρκείς για να καθοδηγήσουν το σχέδιο δράσης;
 • Τα κριτήρια επιτυχίας και η διαδικασία παρακολούθησης του σχεδίου δράσης ήταν επαρκή για την επιτυχή υλοποίηση των δράσεων;
 • Επρόκειτο για μια συλλογική διαδικασία η οποία ενέπλεκε μεγάλο αριθμό εκπαιδευτικών;
 • Οι εκπαιδευτικοί συμμετείχαν ενεργά στη συνεχή διαδικασία ανταλλαγής γνώσεων, εμπειριών, και συνεργατικών δραστηριοτήτων σχετικά με τη διδασκαλία με τη χρήση ψηφιακών τεχνολογιών;
 • Έχει αναπτυχθεί η απαραίτητη κουλτούρα στο σχολείο για τη χρήση καινοτόμων προσεγγίσεων μάθησης με τη στήριξη των ψηφιακών τεχνολογιών;
 • Οι επικεφαλής του σχολείου ήταν ενεργοί κατά τη διαδικασία υλοποίησης και ειδικότερα στην υποστήριξη των εκπαιδευτικών ως προς την ενσωμάτωση των ψηφιακών τεχνολογιών στη διδασκαλία τους;
 • Οι εκπαιδευτικοί είχαν αυτοπεποίθηση και δεξιότητες όσον αφορά τη χρήση ψηφιακών τεχνολογιών για την υποστήριξη της διδασκαλίας και της προσαρμοσμένης παιδαγωγικής (adapted pedagogy) τους. Το σχολείο οργάνωσε ή παρείχε διευκόλυνση όσον αφορά ευκαιρίες επαγγελματικής ανάπτυξης για τους εκπαιδευτικούς;
 • Το σχέδιο δράσης βοήθησε τους εκπαιδευτικούς να ενσωματώσουν τις ψηφιακές τεχνολογίες στη μάθηση, τη διδασκαλία και την αξιολόγηση των ικανοτήτων των μαθητών;
 • Οι μαθητές νιώθουν ότι η υλοποίηση του σχεδίου δράσης έχει αλλάξει τον τρόπο μάθησής τους;
 • Οι εκπαιδευτικοί/γονείς νιώθουν ότι το σχολείο έχει επωφεληθεί από την υλοποίηση του σχεδίου δράσης;

Μπορούν να ληφθούν πολύτιμα μαθήματα από τις δράσεις που αποδείχτηκαν ανεπιτυχείς ως προς την επίτευξη των στόχων που τέθηκαν λόγω χρονικών περιορισμών, εμποδίων, αντιδράσεων από γονείς ή για οποιοδήποτε άλλο λόγο. Τα μαθήματα αυτά μπορούν να σας βοηθήσουν σε μελλοντικές επαναλήψεις του σχεδίου δράσης. Συνεπώς, συνιστάται να τις κρατήσετε ως μέρος του σχεδίου δράσης και να συμπεριλάβετε σημειώσεις για τους λόγους της αναποτελεσματικότητάς τους.

Η μέτρηση της προόδου που αφορά στην ψηφιακή ετοιμότητα του σχολείου σας, μπορεί να οδηγήσει σε θετικά αποτελέσματα. Σε τέτοια περίπτωση, καλό θα ήταν να διαδώσετε τα αποτελέσματα αυτά εντός της σχολικής κοινότητας. Η διάδοση θετικών αποτελεσμάτων θα μπορούσε να επηρεάσει τη στάση και να κεντρίσει το ενδιαφέρον των μελών της σχολικής κοινότητας που είχαν εμπλακεί λιγότερο ή και καθόλου στη διαδικασία βελτίωσης του σχολείου. Συνεπώς, η δέσμευση ολόκληρου του σχολείου ενδέχεται να ενισχυθεί σε μια προσπάθεια βελτίωσης η οποία φαίνεται υποσχόμενη.

Στο δεύτερο μέρος αυτού του βίντεο του #SELFIEPTKMOOC (δείτε το βίντεο από το σημείο 4:30 μέχρι το τέλος), μπορείτε να μάθετε περισσότερα αναφορικά με την παρακολούθηση και αξιολόγηση του αντικτύπου του Σχεδίου Δράσης στη βάση του SELFIE.

Σε αυτό το βίντεο του #SELFIEPTKMOOC, μπορείτε να μάθετε περισσότερα σχετικά με το πώς μπορείτε να εξατομικεύσετε το εργαλείο SELFIE για να παρακολουθείτε την πρόοδο που έχει κάνει το σχολείο σας αναφορικά με την ψηφιακή του ικανότητα.

Λίστα Ελέγχου Αποτελεσμάτων

Κατά την ολοκλήρωση του βήματος αυτού, θα πρέπει να έχετε:

Βήμα 6

Οργάνωση & Υλοποίηση

Scroll to Top