Βήμα 5:
Αναλυτικός σχεδιασμός δράσεων

Το βήμα αυτό θα σας βοηθήσει να αναλύσετε λεπτομερώς το σχέδιο δράσης σας, συγκεκριμενοποιώντας τις δράσεις και προσδιορίζοντας τα κατάλληλα μέσα αξιολόγησης των δράσεών σας

Τι περιλαμβάνει αυτό το βήμα;

Έχοντας ετοιμάσει ένα προκαταρκτικό Σχέδιο Δράσης στη βάση του SELFIE, με ένα σύνολο δράσεων προς εφαρμογή (Βήμα 4), είστε πλέον έτοιμοι περιγράψετε κάθε δράση με περισσότερες λεπτομέρειες. Στο βήμα αυτό, θα αναφέρετε πότε, ποιος, τι, και πώς πρέπει να εφαρμοστεί κάθε δράση. Για κάθε δράση χρειάζεται να προσδιορίσετε: τα ακόλουθα:

  • Χρονοδιάγραμμα: Πότε θα τρέξει και πότε θα ολοκληρωθεί η δράση;
  • Υπεύθυνοι: Ποιος θα είναι υπεύθυνος για την εφαρμογή και την επίβλεψη της δραστηριότητας;
  • Υποστηρικτικό Υλικό: Τι πόροι χρειάζονται για την υλοποίηση της δράσης;
  • Κριτήρια Επιτυχίας: Ποια είναι τα επιθυμητά αποτελέσματα της δράσης;
  • Παρακολούθηση και Αξιολόγηση: Πώς θα παρακολουθείται και αξιολογείται η πρόοδος;

Πώς το υλοποιούμε;

Στο βήμα αυτό χρειάζεται να περιγράψετε με περισσότερες λεπτομέρειες κάθε δράση που περιλαμβάνεται στο Σχέδιο Δράσης στη βάση του SELFIE. Πιο συγκεκριμένα, για κάθε δράση θα πρέπει να δοθούν οι ακόλουθες πληροφορίες:

  • Χρονοδιάγραμμα: Καθορίστε ένα ρεαλιστικό χρονοδιάγραμμα για την ολοκλήρωση της κάθε δράσης. Αποφασίστε πότε θα ξεκινά και πότε θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί η δράση. Αυτό θα πρέπει να γίνεται κατά προσέγγιση, να μην υπάρχει ένα καθορισμένο χρονοδιάγραμμα, και θα πρέπει να υπάρχει κάποιο περιθώριο ευελιξίας. Ωστόσο, η οργάνωση του σταδίου εφαρμογής είναι σημαντική στην περίπτωση που κάποιες δράσεις εξαρτώνται από άλλες.
  • Υποστηρικτικό Υλικό: Προσδιορίστε τους πόρους (προσωπικό, εξοπλισμός, υπηρεσίες κλπ.) που χρειάζονται για την εκτέλεση των δραστηριοτήτων. Αν δεν είναι διαθέσιμα, πρέπει να σκεφτείτε πώς θα τα αποκτήσετε. Οι πόροι μπορούν να περιλαμβάνουν: επιπρόσθετες ψηφιακές τεχνολογίες για στήριξη της διδασκαλίας και μάθησης, εμπλοκή εξωτερικού προσωπικού και οργανώσεων για να βοηθήσουν το σχολείο να ενσωματώσει ψηφιακές τεχνολογίες κλπ.
  • Υπεύθυνοι: Διορισμός υπεύθυνου/-νων προσώπου/-ων για: (α) υλοποίηση της δράσης και/ή (β) παροχή βοήθειας στην δράση αυτή και (γ) επίβλεψη της υλοποίησης της δράσης. Συνήθως, η επίβλεψη δράσης αποτελεί καθήκον ενός μέλους της Συντονιστικής ομάδας SELFIE ΡΤΚ.
  • Κριτήρια Επιτυχίας: Καθορίστε ξεκάθαρους και, αν είναι εφικτό, μετρήσιμους δείκτες για το ποια πρέπει να είναι τα επιτυχή αποτελέσματα ή οι επιδράσεις. Έτσι θα μπορέσετε να παρακολουθείτε τη δραστηριότητα, να μετράτε τη βελτίωση και να καταγράφετε την πρόοδο ως προς την επίτευξη των στόχων που τέθηκαν. Τα καλά καθορισμένα και ενδεχομένως μετρήσιμα αποτελέσματα χρειάζονται όχι μόνο για την παρακολούθηση της δράσης, αλλά κυρίως για τη διαπίστωση της επιτυχίας και της αποτελεσματικότητάς της.
  • Παρακολούθηση και Αξιολόγηση: Προσδιορίστε τα εργαλεία και τις μεθόδους που θα χρησιμοποιηθούν για την εξέταση και την παρακολούθηση της προόδου που καταγράφεται ως προς τους στόχους της δράσης. Τα δεδομένα της αξιολόγησης πρέπει να είναι ποσοτικά αλλά και ποιοτικά. Για τη συλλογή έγκυρων και αξιόπιστων δεδομένων, συστήνεται να χρησιμοποιήσετε πέραν της μίας πηγής δεδομένων. Οι πληροφορίες και τα δεδομένα μπορεί να προέρχονται από αντιλήψεις εκπαιδευτικών όπως απορρέουν από συνεντεύξεις ή ερωτηματολόγια, την ανάλυση της πορείας της ψηφιακής μάθησης ή των σχεδίων μαθήματος, την άμεση παρακολούθηση στην τάξη, τις βιντεογραφήσεις μαθημάτων, κλπ. Μπορείτε επίσης να ζητήσετε από τους μαθητές να σας δώσουν ανατροφοδότηση για να συγκρίνετε την αντίληψη των μαθητών με εκείνη των εκπαιδευτικών. Επιπλέον, είναι σημαντικό να καθορίσετε πώς θα αναφέρεται η πρόοδος, πόσο συχνά, πότε και από ποιον.

Ο προσδιορισμός όλων των πιο πάνω πληροφοριών σας προσφέρει μια ισχυρή βάση για την εφαρμογή του Σχεδίου Δράσης του σχολείου σας στη βάση του SELFIE και σας επιτρέπει τη συνεχή παρακολούθηση της κάθε δράσης. Να θυμάστε ότι ο σκοπός ενός αποτελεσματικού σχεδίου δράσης δεν είναι η εφαρμογή όσο το δυνατόν περισσότερων δράσεων, αλλά η επίτευξη των στόχων που έχουν τεθεί. Πρέπει πάντοτε να επαναξιολογείτε το σχέδιο δράσης σας, έχοντας υπόψη τους στόχους και τις προτεραιότητες που έχουν τεθεί.

Τι υποστήριξη έχουμε για το βήμα αυτό;

Εργαλείο 5.1 - Αναλυτικός Σχεδιασμός Δράσεων

Πρότυπο που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε για τον αναλυτικό σχεδιασμό των δράσεων.Το αρχείο διατίθεται σε μορφή MS Word και PDF και οποιοδήποτε σχολείο μπορεί να το κατεβάσει και να το χρησιμοποιήσει.

Εργαλείο 5.2 - Πρότυπο για το σχέδιο δράσης στη βάση του SELFIE

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το πρότυπο για το Σχέδιο Δράσης στη βάση του SELFIE για την ανάλυση κάθε δράσης που περιγράφεται στο Βήμα 4. Το πρότυπο διατίθεται σε εκτυπώσιμη (MS Word, PDF) και διαδικτυακή μορφή μέσω της διαδικτυακής πλατφόρμας του SELFIE PTK .

Τι θα γίνει;

Γιατί το κάνουμε;

Πού θα γίνει;

Πότε θα γίνει;

Ποιος θα πραγματοποιεί την υλοποιήση και την παρακολούθηση της δράσης;

Πώς θα διεξαχθεί η δράση;

Πόσο θα κοστίσει η εφαρμογή (από άποψη πόρων);

Θα μπορούσατε να ζητήσετε συμβουλές και υποστήριξη σε όλα τα βήματα και ιδιαίτερα κατά την ανάπτυξη του σχεδίου δράσης από τις σχετικές υπηρεσίες του Υπουργείου Παιδείας της χώρας σας και/ή τις τοπικές ή περιφερειακές εκπαιδευτικές αρχές. Κάποιες χώρες, όπως η Κύπρος, παρέχουν σχετικά προγράμματα συνεχούς επαγγελματικής κατάρτισης και η συντονιστική ομάδα θα μπορούσε να λάβει συνεχή επιμόρφωση και υποστήριξη από τα προγράμματα αυτά.

Αναλυτικός σχεδιασμός δράσεων

Πιο κάτω παρουσιάζεται ένα παράδειγμα αναλυτικού σχεδιασμού και καθορισμού μέσων αξιολόγησης δράσης. Η ανάλυση αυτή πρέπει να πραγματοποιείται για όλες τις δράσεις που καταγράφονται στο Σχέδιο Δράσης του σχολείου στη βάση του SELFIE.

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΔΡΑΣΗΣ 1
Προτεραιότητα
Περιοχή & Θεματική SELFIE
για τα οποία απαιτείται δράση
H. Ψηφιακή ικανότητα μαθητών
H1. Ασφαλής Συμπεριφορά.
H3. Υπεύθυνη Συμπεριφορά.
Στόχοι
Τι θέλουμε να επιτύχουμε
Τη διαπαιδαγώγηση των παιδιών ως προς τη δημιουργική, ασφαλή και υπεύθυνη χρήση του διαδικτύου.
Περιγραφή Δραστηριοτήτων
Τι πρέπει να γίνει;
• Ενημέρωση των μαθητών για τις υπηρεσίες που προσφέρονται μέσω του Κέντρου Ασφαλούς Διαδικτύου (π.χ. Γραμμή Βοήθειας) όπου μπορούν να λάβουν συμβουλές και στήριξη για θέματα που σχετίζονται με την ασφαλή, υπεύθυνη και ηθική χρήση του διαδικτύου.
• Διευθέτηση παρουσιάσεων και εργαστηρίων για μαθητές, εκπαιδευτικούς και γονείς, μέσω του Κέντρου Ασφαλούς Διαδικτύου της χώρας, για τη διαδικτυακή ασφάλεια.
• Παρότρυνση των μαθητών να φτιάξουν σύντομα βίντεο για τη δημιουργική και ασφαλή χρήση του διαδικτύου.
• Παρότρυνση των μαθητών να κάνουν έρευνα για θέματα διαδικτυακής ασφάλειας, συγγραφή ιστορίας και σεναρίου σχετικών με τα βασικά μηνύματα που θέλουν να περάσουν στο κοινό και την αφήγηση, πρόβες, σκηνοθεσία, μερικές φορές ερμηνεία, μοντάζ και άλλες εργασίες που έπονται της παραγωγής.
• Διεξαγωγή μίνι φεστιβάλ ταινιών στο σχολείο, όπου οι μαθητές θα παρουσιάσουν τα βίντεό τους. Είναι αναγκαία η εμπλοκή και άλλων τάξεων του σχολείου και των γονέων.
Χρονοδιάγραμμα
Πότε θα διεξαχθεί και θα ολοκληρωθεί η δραστηριότητα;
Κατά τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς
Υπεύθυνοι
Συντονιστική ομάδα
Υποστηρικτικό Υλικό
• Κάμερα για κάθε ομάδα μαθητών
• Λογισμικό για επεξεργασία βίντεο
Κριτήρια Επιτυχίας
Ποια είναι τα επιθυμητά αποτελέσματα της δράσης;
Οι μαθητές θα είναι σε θέση να:
• έχουν καλύτερη και βαθύτερη αντίληψη όλων των αλληλένδετων θεμάτων για την υιοθέτηση ασφαλούς, δημιουργικής και υπεύθυνης χρήσης του διαδικτύου.
• συνεισφέρουν σε ένα καλύτερο περιβάλλον διαδικτύου για παιδιά.
• μεταφέρουν τα μηνύματα τους και το ψηφιακό περιεχόμενό τους αναφορικά με την υπεύθυνη και ασφαλή συμπεριφορά στο διαδίκτυο.
Παρακολούθηση και Αξιολόγηση
Ποια εργαλεία και ποιες μέθοδοι χρησιμοποιούνται για την παρακολούθηση και αξιολόγηση της προόδου που έγινε για την επίτευξη του στόχου/ων της δράσης;
• Αξιολόγηση των γνώσεων των μαθητών στην αρχή και μετά το τέλος των εργαστηρίων. Κάτι τέτοιο θα μπορούσε να επαναληφθεί στο τέλος ολόκληρης της δράσης.
• Παρακολούθηση των παιδιών ενώ δουλεύουν.
• Ψηφοφορία από συμμετέχοντες κατά τη διάρκεια του μίνι φεστιβάλ ταινιών.
• Συζήτηση με τους μαθητές κατά το τέλος της δραστηριότητας.
• Αξιολόγηση των μαθησιακών προϊόντων των μαθητών.

Αναλυτικός Σχεδιασμός Δράσεων

Πιο κάτω παρουσιάζεται ένα παράδειγμα αναλυτικού σχεδιασμού και καθορισμού μέσων αξιολόγησης δράσης. Η ανάλυση αυτή πρέπει να πραγματοποιείται για όλες τις δράσεις που καταγράφονται στο Σχέδιο Δράσης του σχολείου στη βάση του SELFIE.

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΔΡΑΣΗΣ 2
Προτεραιότητα
Περιοχή & Θεματική SELFIE
για τα οποία απαιτείται δράση
C. Υποδομές και Εξοπλισμός
C1. Υποδομές
C3. Πρόσβαση στο διαδίκτυο
C13. OP. BYOD (Φέρνοντας τη δική σας συσκευή)
C2. Ψηφιακές συσκευές για διδασκαλία
C8. Ψηφιακές συσκευές για μάθηση
Στόχοι
Τι θέλουμε να επιτύχουμε
Να υποστηριχθεί η διδασκαλία και η μάθηση με ψηφιακές τεχνολογίες: χρήση φορητών υπολογιστών από εκπαιδευτικούς και μαθητές, χρήση κατάλληλων ασύρματων δικτύων εντός των σχολείων και αυξημένη χρήση εργαλείων και εφαρμογών υπολογιστικού νέφους (cloud-based) για τη στήριξη της μάθησης, της διδασκαλίας και της αξιολόγησης.
Περιγραφή Δραστηριοτήτων
Τι πρέπει να γίνει;
• Αγορά (περισσότερων) συσκευών (π.χ. φορητούς υπολογιστές, ταμπλέτες, ασύρματες οθόνες για τον κατοπτρισμό οθόνης) για την υποστήριξη της φορητής μάθησης και διδασκαλίας.
• Εκπαίδευση των εκπαιδευτικών και των μαθητών ως προς τη χρήση ψηφιακών συσκευών.
• Παρότρυνση για χρήση φορητών υπολογιστών από τους εκπαιδευτικούς και τους μαθητές για υποστήριξη περιβαλλόντων ενεργούς μάθησης.
• Ενεργοποίηση της πολιτικής Φέρε τη δική σου συσκευή (BYOD) κατά τη διάρκεια των μαθημάτων.
• Διασφάλιση ότι το σχολείο έχει πρόσβαση σε γρήγορη και αξιόπιστη ευρυζωνική σύνδεση και ότι υπάρχουν κατάλληλα δίκτυα Wi-Fi εντός των εγκαταστάσεων του σχολείου για την υποστήριξη περιβαλλόντων μάθησης με τη χρήση φορητών συσκευών.
• Αύξηση της ευαισθητοποίησης για την ασφαλή και υπεύθυνη χρήση του διαδικτύου.
Χρονοδιάγραμμα
Πότε θα διεξαχθεί και θα ολοκληρωθεί η δραστηριότητα;
Κατά τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς
Υπεύθυνοι
Συντονιστική ομάδα
Υποστηρικτικό Υλικό
• Ψηφιακές συσκευές (ταμπλέτες, φορητοί υπολογιστές, κλπ.),
• Ευρυζωνικό Διαδίκτυο, δίκτυο Wi-Fi
Κριτήρια Επιτυχίας
Ποια είναι τα επιθυμητά αποτελέσματα της δράσης;
• Παροχή ίσης πρόσβασης στην απαιτούμενη τεχνολογία για όλους τους μαθητές.
• Οι εκπαιδευτικοί και οι μαθητές θα χρησιμοποιούν τους φορητούς υπολογιστές στα μαθησιακά περιβάλλοντα τους.
• Οι μαθητές θα φέρνουν και θα χρησιμοποιούν τις δικές τους συσκευές κατά τη διάρκεια των μαθημάτων.
• Το προσωπικό και οι μαθητές αισθάνονται ασφαλείς να χρησιμοποιούν την τεχνολογία στο σχολείο.
Παρακολούθηση και Αξιολόγηση
Ποια εργαλεία και ποιες μέθοδοι χρησιμοποιούνται για την παρακολούθηση και αξιολόγηση της προόδου που έγινε για την επίτευξη του στόχου/ων της δράσης;
• Απογραφή των διαθέσιμων συσκευών.
• Καταγραφή της χρήσης των διαθέσιμων συσκευών, είτε ανήκουν στο σχολείο ή στους μαθητές.

Αναλυτικός σχεδιασμός δράσεων

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΔΡΑΣΗΣ 3
Προτεραιότητα
Περιοχή & Θεματική SELFIE
για τα οποία απαιτείται δράση
Δ. Συνεχιζόμενη επαγγελματική εξέλιξη
D2. Συμμετοχή στη ΣΕΕ
D3. Ανταλλαγή εμπειριών
Στόχοι
Τι θέλουμε να επιτύχουμε
Προετοιμασία και εφαρμογή ενός προγράμματος κατάρτισης για τη βελτίωση της ικανότητας των εκπαιδευτικών να παραδίδουν εξ αποστάσεως διδασκαλία.
Περιγραφή Δραστηριοτήτων
Τι πρέπει να γίνει;
• Χρήση διαδικτυακού αναστοχαστικού εργαλείου (π.χ. SELFIE for Teachers, TET-SAT) για πυροδότητηση του αναστοχασμού των εκπαιδευτικών (ή χρήση των αποτελεσμάτων SELFIE) και εντοπισμός των αναγκών των εκπαιδευτικών αναφορικά με την εξ αποστάσεως διδασκαλία και μάθηση.
• Βάσει των αναγκών των εκπαιδευτικών, σχεδιασμός ενός προγράμματος επιμόρφωσης, καθορισμός σκοπών, περιεχομένου και εκπαιδευτών (εσωτερικούς -άλλοι εκπαιδευτικοί- ή εξωτερικούς).
• Ανακοίνωση του προγράμματος και του περιεχομένου της επιμόρφωσης.
• Διεξαγωγή της επιμόρφωσης στο σχολείο.
• Δημιουργία διαδικτυακού χώρου για επικοινωνία και συνεργασία, ανταλλαγή εμπειριών, παροχή εποικοδομητικής κριτικής (ως κριτικοί φίλοι), ανταλλαγή υλικού και βοηθημάτων.
Χρονοδιάγραμμα
Πότε θα διεξαχθεί και θα ολοκληρωθεί η δραστηριότητα;
Κατά προτίμηση στην αρχή της σχολικής χρονιάς. Ωστόσο, θα μπορούσε να διεξάγεται καθ'όλη τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς.
Υπεύθυνοι
Συντονιστική ομάδα
Υποστηρικτικό Υλικό
• Αναστοχαστικό εργαλείο
• Διαδικτυακή πλατφόρμα για εξ αποστάσεως διδασκαλία και μάθηση
• Υποστηρικτικό υλικό σχετικό με το πρόγραμμα κατάρτισης
Κριτήρια Επιτυχίας
Ποια είναι τα επιθυμητά αποτελέσματα της δράσης;
Οι εκπαιδευτικοί θα είναι σε θέση να:
• Κατανοήσουν τις διαφορές μεταξύ της δια ζώσης και της εξ αποστάσεως διδασκαλίας, και τις προκλήσεις που προκύπτουν στο διαδικτυακό περιβάλλον.
• Βελτιώσουν τις τεχνολογικές τους δεξιότητες που αφορούν στην εξ αποστάσεως διδασκαλία.
• Συνδεθούν με τους μαθητές τους, να τους ενθαρρύνουν και να εμπλέξουν τους διαδικτυακούς μαθητές.
• Ανταλλάξουν καλές πρακτικές με άλλους εκπαιδευτικούς και να παρέχουν εποικοδομητική κριτική.

Το σχολείο θα είναι σε θέση να:
• Σχεδιάσει και να αναπτύξει ένα πρόγραμμα επιμόρφωσης που να αφορά στην εξ αποστάσεως διδασκαλία και τις πρακτικές μάθησης βάσει των αναγκών των εκπαιδευτικών.
• Στηρίξει τους εκπαιδευτικούς να βελτιώσουν την ψηφιακή τους ικανότητα.
• Διευκολύνει και να ενθαρρύνει τη συνεργασία και την επικοινωνία μεταξύ των εκπαιδευτικών.
Παρακολούθηση και Αξιολόγηση
Ποια εργαλεία και ποιες μέθοδοι χρησιμοποιούνται για την παρακολούθηση και αξιολόγηση της προόδου που έγινε για την επίτευξη του στόχου/ων της δράσης;
• Αναστοχαστικό εργαλείο (στην αρχή και στο τέλος της σχολικής χρονιάς)
• Πρόγραμμα επιμόρφωσης και συμμετοχή σε αυτό
• Υλικό επιμόρφωσης
• Μαθησιακό υλικό που ετοιμάστηκε από τους εκπαιδευτικούς
• Μαθησιακά προϊόντα των μαθητών

Στο τελευταίο μέρος αυτού του βίντεο του #SELFIEPTKMOOC (δείτε το βίντεο από το σημείο 5:00 μέχρι το τέλος), μπορείτε να μάθετε περισσότερα αναφορικά με το πώς να περιγράψετε πιο λεπτομερώς την κάθε δράση.

Λίστα Ελέγχου Αποτελεσμάτων

Όταν ολοκληρώσετε τις εργασίες αυτού του βήματος, θα πρέπει να έχετε:

Βήμα 4

Συνοπτική περιγραφή δράσεων

Βήμα 6

Οργάνωση & Υλοποίηση

Scroll to Top