Τι είναι το Σχέδιο Δράσης στη βάση του SELFIE;

Όπως έχει αναφερθεί, η εργαλειοθήκη SELFIE PTK σχεδιάστηκε για να βοηθήσει στην ερμηνεία των πληροφοριών που περιλαμβάνονται στην έκθεση αναφοράς SELFIE του σχολείου σας, ώστε να είστε σε θέση να χρησιμοποιήσετε τις σχετικές πληροφορίες ως βάση για τη δημιουργία ενός αναλυτικού σχεδίου δράσης, το οποίο θα βασίζεται σε εμπειρικά δεδομένα, για την καλύτερη αξιοποίηση των ψηφιακών τεχνολογιών στη διδασκαλία και τη μάθηση. Το σχέδιο που θα αναπτύξετε (αυτό που αποκαλούμε Σχέδιο Δράσης στη βάση του SELFIE ) είναι ένα αυτόνομο έγγραφο που προτείνει δράσεις με δραστηριότητες οι οποίες μπορούν να υλοποιηθούν και να ολοκληρωθούν εντός μίας σχολικής χρονιάς (ή σε κάποιες περιπτώσεις εντός μεγαλύτερου διαστήματος, μέχρι και εντός τριών χρόνων). Οι δράσεις αυτές θα υλοποιούνται, θα παρακολουθούνται, θα διαμορφώνονται (όπου χρειάζεται), και ακολούθως θα αξιολογούνται ως προς την επίδρασή τους στην βελτίωση της ψηφιακής ικανότητας του σχολείου σας, ανάλογα με τις περιοχές του SELFIE που έχετε επιλέξει. Ο έλεγχος των επιδράσεων αυτών θα σας βοηθήσει στην περαιτέρω βελτίωση και ανάπτυξη του σχεδίου δράσης του σχολείου, δημιουργώντας έτσι μια κυκλική προσέγγιση για την ανάπτυξη της ψηφιακής ικανότητας, σε όλα τα επίπεδα του σχολείου. Επομένως, ο βασικός σκοπός είναι η καλλιέργεια και η διατήρηση μίας συνεχούς, συστηματικής διαδικασίας στην οποία θα συμμετέχουν ενεργά όλα τα μέλη της κοινότητας μάθησης του σχολείου.

Το Σχέδιο Δράσης του σχολείου σας στη βάση του SELFIE, θα μπορούσε να αποτελεί μέρος ενός γενικού σχεδίου βελτίωσης του σχολείου ή να σχετίζεται με άλλες εκπαιδευτικές πολιτικές ή εκπαιδευτικά πλαίσια που καθορίζονται για τα σχολεία της περιοχής και/ή της χώρας σας. Μπορεί να περιλαμβάνει τις ακόλουθες πληροφορίες:

  1. Αποτύπωση υφιστάμενης κατάστασης σε σχέση με τις ψηφιακές στρατηγικές και πρακτικές του σχολείου, βάσει των αποτελεσμάτων του SELFIE (Βήματα 1 & 2 της εργαλειοθήκης SELFIE PTK).
  2. Καθορισμός προτεραιοτήτων και αντιστοίχιση των επιλεγμένων περιοχών και θεματικών του SELFIE, οι οποίες χρήζουν δράσης, με τους στόχους για βελτίωση, έτσι ώστε να υπάρξει ευθυγράμμιση μεταξύ τους για επίτευξη βελτίωσης (Βήμα 3 της εργαλειοθήκης SELFIE PTK).
  3. Γενική περιγραφή του συνόλου δραστηριοτήτων, οι οποίες θα υλοποιηθούν για την επίτευξη των καθορισμένων στόχων και προτεραιοτήτων (Βήμα 4 της εργαλειοθήκης SELFIE PTK).
  4. Λεπτομερής αναλυτική περιγραφή κάθε δραστηριότητας, προσδιορίζοντας στοιχεία όπως τον υπεύθυνο, το χρονοδιάγραμμα για την εκτέλεση και ολοκλήρωση της δραστηριότητας, τα προσδοκόμενα αποτελέσματα, τον τρόπο με τον οποίο θα παρακολουθείται και θα αξιολογείται η δραστηριότητα (Βήμα 5 της εργαλειοθήκης SELFIE PTK).
  5. Κάποια κριτικά σχόλια για κάθε εφαρμοσμένη δραστηριότητα, τα οποία θα προστεθούν κατά τoν έλεγχο του Σχεδίου Δράσης (Βήμα 7 της εργαλειοθήκης SELFIE PTK).
  6. Αναστοχαστικά σχόλια επί της γενικής εφαρμογής και του αποτελέσματος του σχεδίου δράσης, μετά την ολοκλήρωσή του, τα οποία θα αποτελέσουν τη βάση για μελλοντικό κύκλο επανάληψης του σχεδίου (Βήμα 7 της εργαλειοθήκης SELFIE PTK).

Μπορείτε να κατεβάσετε πρότυπο του Σχεδίου Δράσης στη βάση του SELFIE, ως αρχείο της Microsoft Word ή σε μορφή PDF . Οποιοδήποτε σχολείο μπορεί να χρησιμοποιήσει ελεύθερα το ίδιο πρότυπο και να το τροποποιήσει, αν χρειάζεται, ώστε να προσαρμόζεται στις δικές του ανάγκες.

Scroll to Top