Samm 3:
Pange paika tegevuskava prioriteedid ja eesmärgid

Käesolev samm aitab teil valitud SELFIE valdkondi/küsimusi tähtsuse järjekorda seada ja panna paika nende prioriteetidega seotud eesmärgid.

Mida See Hõlmab?

Olles vaadanud üle oma kooli SELFIE aruande tulemused (1. samm) ja jõudnud valitud probleemide ja nendega seotud tahkude suhtes oma meeskonnaliikmetega ühtse arusaamiseni (2. samm), olete valmis prioriteetide ja tegevuskava eesmärkide seadmiseks. Selle sammu sooritamiseks:

  • Seadke tähtsuse järjekorda SELFIE valdkonnad*/küsimused, mille puhul olete tuvastanud, et need vajavad sekkumist.
  • Define goals for pursuing improvements aligned to these priorities.

*SELFIE valdkondi on kokku kaheksa (8) ning need on tähistatud järgnevate suurtähtedega: (A) Juhtimine, (B) Koostöö ja võrgustikud, (C) Taristu ja seadmed, (D) Pidev kutsealane areng, (E) Pedagoogika:

Kuidas Me Seda Sooritame?

Selle sammu käigus tuleb teil eelnenud sammudega tuvastatud SELFIE valdkonnad/küsimused tähtsuse järjekorda seada ning panna paika nende prioriteetidega seotud eesmärgid. Rõhutame, et selle sammuga seatud eesmärgid saavad järgmistes sammudes (2. faasis) koostatava SELFIE-põhise tegevuskava üldisteks eesmärkideks.

Need prioriteedid ja eesmärgid peaksid ühilduma teie kooli üldiste prioriteetidega ja neid täiendama ning samuti peaks nad peegeldama kohalike/regionaalsete/riiklike haridusametkondade poliitikaalgatusi. Kooli prioriteetide ja eesmärkide määratlemisel võite mõelda ka spetsiifilistele oludele (nt probleemide pakilisus), piirangutele (nt vajaminevad vahendid, ülesannete täitmise ajaline maht) ja sellele, kui laiahaardelisi ja süvitsiminevaid sekkumisi on teie koolil realistlik teostada. Üldiste prioriteetide ja eesmärkide seadmise ning nende osas kogu SELFIE PTK koordineerimisrühmaga kokkuleppimise järel võite alustada üksikasjaliku SELFIE-põhise tegevuskava koostamist.

Iga seatud prioriteediga seoses tuleks panna paika vähemalt üks eesmärk. Eesmärgid peavad olema kooskõlas olulisusega, mõõdetavad, realistlikud ning suunatud 1. ja 2. sammuga tuvastatud probleemide lahendamisele või optimeerimisele. Nende kriteeriumite täitmine on võtmetähtsusega, et teie kool saaks minna oma praeguselt digitehnoloogiate kasutuselt üle strateegiatele ja praktikatele, mis on tõhusamad ja uuenduslikumad. Eesmärkide seadmisel võite kasutada ja kohandada näidiseesmärke, mis on ära toodud SELFIE PTK toestavates juhistes. Samuti võite võtta üle eesmärke, mida teised koolid sama valdkonna/küsimusega seoses SHERPA veebiportaalis on jaganud.

Millist Tuge Meil Selle Sammu Jaoks On?

Abivahend 3.1- Mall prioriteetide ja tegevuskava eesmärkide seadmiseks.

Prioriteetide kirjapanemisel võite lähtuda antud mallist. Fail on allalaetav kõigile koolidele nii MS Word kui PDF formaadis.

Tegevuskava prioriteetide ja eesmärkide näidis

Allpool leiate mõned näited prioriteetidest ja eesmärkidest SELFIE-põhise tegevuskava jaoks. Võite neid oma kooliga kasutada või lähtuda nendest omaenda eesmärkide kujundamisel.

Prioriteet 1
Prioriteet 2
SELFIE Valdkond:
(F) Pedagoogika: Rakendamine klassiruumis
(D) Pidev kutsealane areng
SELFIE küsimus(ed): Kood/nimetus
(F1) Meie õpetajad kasutavad digitehnoloogiat õpetamise kohandamiseks õpilaste individuaalsete vajadustega
(D1) Koolijuhid ja õpetajad arutavad õpetajate täienduskoolituse vajadusi digitehnoloogia abil õpetamiseks

(D2) Õpetajatel on võimalus osaleda digitehnoloogia abil õpetamise ja õppimisega seotud täiendkoolitustel
Eesmärgid: Tegevuskava eesmärgid
EESMÄRK 1: Rakendada digitehnoloogiaid õpetamise ja õppe suuremaks isikustamiseks kogu õppekava ulatuses.

EESMÄRK 2: Võimaldada fokusseeritud täienduskoolitusi ja õpetajate vastastikust mentorlust, et edendada kooli õpetajaskonna digipädevuste edasist arengut.

In the first part of this video from #SELFIEPTKMOOC (see video from start up to minute 2:38), you can find out more about how to identify priorities and goals requiring action to further the school’s digital capacity.

Tulemuste Kontrollnimekiri

Kui olete selle sammu lõpetanud, peaks teil olema:

2. Samm

Vaadake üle oma kooli SELFIE aruande tulemused

4.Samm

Kirjeldage tegevusi

Scroll to Top