Mis on SELFIE-põhine tegevuskava?

Nagu juba öeldud — SELFIE PTK on mõeldud teie toetamiseks teie kooli SELFIE aruandes sisalduvate andmete tõlgendamisel ja saadud teadmiste kasutamisel hästistruktureeritud ja tõenduspõhise tegevuskava (edaspidi: SELFIE-põhise tegevuskava ) loomiseks, mis aitaks digitehnoloogiaid õpetamises ja õppes paremini kasutada. Loodav kava on eraldiseisev dokument, milles kirjeldatud tegevused on tavaliselt teostatavad ja lõpuleviidavad ühe kooliaasta jooksul (kuid vahel ka pikema aja, nt kolme aasta vältel). Neid tegevusi juhitakse, seiratakse ja vajadusel kohandatakse ning nende mõju hinnatakse vastavalt sellele, kuidas need on edendanud teie kooli digipädevusi valitud SELFIE valdkondades. Selliste mõjude hindamine peaks aitama teil oma kooli tegevuskava veelgi täpsemaks muuta ja edasi arendada, pannes aluse kooliülese digipädevuse tsüklilisele arengule. Lõppeesmärk on edendada ja hoida alal pidevat süstemaatilist protsessi, millesse on aktiivselt kaasatud kõik koolikogukonna liikmed.

Teie SELFIE-põhine tegevuskava võib olla osa kooli üldisemast arengukavast või siis seotud hariduspoliitika või muude koolidele mõeldud raamistikega teie regioonis ja/või riigis. See võib sisaldada järgmist laadi teavet:

  1. SELFIE tulemustel põhinev kooli digistrateegiate ja -praktikate hetkeseisu kirjeldus. (SELFIE PTK 1 & 2. samm).
  2. Sekkumist vajavate SELFIE valdkondade tähtsusjärjekord ning eesmärgid nende prioriteetidega tegelemiseks. (SELFIE PTK 3. samm)
  3. Eesmärkide ja prioriteetide saavutamiseks tarvilike tegevuste üldkirjeldus (SELFIE PTK 4. samm).
  4. Üksikasjalik analüütiline ülevaade igast tegevusest, kus on täpsustatud vastutavad osapooled, tegevuse elluviimise ajakava, oodatavad tulemused ning tegevuse seire ja hindamine (SELFIE PTK 5. samm).
  5. Iga elluviidud tegevuse kriitiline analüüs, mis lisatakse hindamise käigus tegevuskava juurde (SELFIE PTK Samm 7).
  6. Analüüsivad kommentaarid lõpetatud tegevuskava üldisema elluviimise ja tulemuste kohta, mis saavad seejärel aluseks järgmisele planeerimistsüklile. (SELFIE PTK 7. samm).

SELFIE PTK tegevuskava dokumendimall on allalaetav Microsoft Word või PDF formaadis . SHERPA projektis osalevatelt koolidelt eeldatakse kas selle malli või siis veebiplatvormi kasutamist. Teistel koolidel on vaba voli malli kasutada ning seda vastavalt oma spetsiifilistele vajadustele vastavalt kohandada.

Scroll to Top