Samm 6:
Ettevalmistused ja elluviimine

Käesolev samm aitab teil tegevuskava elluviimiseks valmistuda ja sellega algust teha.

Mida See Hõlmab?

Olles töötanud välja üksikasjaliku SELFIE-põhise tegevuskava (5. samm), olete nüüd valmis seda ellu viima. Selle sammu sooritamiseks:

 • jagage oma tegevuskava kooliga ning saage kooli heakskiit,
 • teavitage ja aktiveerige erinevaid tegevustesse kaasatud osapooli,
 • soosige omandi- ja jagatud vastutuse tunnet
 • selgitage osalejatele elluviidavate tegevuste hindamise eesmärke,
 • võtke kasutusele vajalikke korralduslikke meetmeid,
 • koguge ja/või koostage vajalikke materjale ja töövahendeid,
 • pange paika sobiv viis uudiste regulaarseks edastamiseks,
 • hoidke alal osalejate aktiivset pühendumust kogu tegevuse perioodil.

Kuidas Me Seda Sooritame?

4. ja 5. samm seisnesid SELFIE-põhise tegevuskava väljatöötamises. 6. sammuks olete valmis seda tegevuskava käiku laskma. See eeldab mõningaid ettevalmistusi:

 1. Esitlege SELFIE-põhist tegevuskava koolikogukonnale: Esitlege oma SELFIE-põhist tegevuskava koolipersonalile (nt õpetajate ja/või ainevaldkonna koosolekutel) ja teistele huvitatud osapooltele (nt õpilastele ja lapsevanematele). Laske neil tegevuskavaga tutvuda ning julgustage neid tagasisidet andma ja parandusettepanekuid tegema. Erinevate osapoolte kaasamine SELFIE-põhise tegevuskava ettevalmistamisel soosib jagatud vastutuse ja omanditunde teket, õhutades seeläbi aktiivset osalust. 
 2. Selgitage erinevate osalejate rolle ja vastutusalasid: Informeerige kõiki osalejaid nende rollidest ja vastutusaladest tegevuskava elluviimisel. Veenduge, et kõigil osalejatel on olemas tegevuskava koopia ja täielik arusaamine oma rollist. Veenduge, et kõik teavad iga ülesande eest vastutajat. Kaasake võimalusel protsessi mitte üksnes koolipersonali, vaid ka lapsevanemaid.
 3. Selgitage osalejatele hindamise eesmärke ja teavitage neid, et kogu protsessi vältel on tagatud konfidentsiaalsus Selgitage kõigile osalejatele, et tegevuskava elluviimise käigus kogutakse hindamiseks andmeid, kuid seda kujundaval, mitte kokkuvõtval eesmärgil. Hindamise põhieesmärk on mõista iga elluviidud tegevuse panust kooli täiustamisse, mitte selgitada välja üksikisikute sooritust. Kogutud isikuandmetega käiakse ümber lugupidavalt ning kõigile riiklikele või rahvusvahelistele regulatsioonidele (nt GDPR) vastavalt. Kui andmeid soovitakse kasutada kuskil kooli tegevuste esitlemiseks, küsitakse selleks osalejatelt luba.
 4. Võtke kasutusele vajalikud korralduslikud meetmedVõtke kasutusele kõik vajalikud korralduslikud meetmed, mida tegevuskava elluviimine eeldab. Kaaluge tegevuskava üldise ajakava lõimimist koolikalendriga ning tehke tegevuste läbiviimiseks vajalikud formaalsed korraldused (nt ruumide broneerimine). Selle hõlbustamiseks võite luua väiksed fokusseeritud rakkerühmad, kellel on mõne tegevuskava prioriteedi vallas huvi ja ekspertiis ning kes antud protsessi kontrollivad.
 5. Koguge ja/või koostage vajalikke materjale ja vahendeid: Koguge ja/või koostage materjale ja vahendeid, mida teil tegevuskava elluviimiseks ja selle edenemise seiramiseks vaja võib minna.
 6. Pange paika sobiv viis uudiste regulaarseks edastamiseksOtsustage, kes, kuidas, kellele ja millal tegevuste edenemisest teada annab.

Nüüd olete valmis  alustama oma kooli SELFIE-põhise tegevuskava elluviimist. Pärast tegevuskava töösse laskmist kandke kindlasti hoolt, et kõik osapooled oleks kogu protsessi vältel sellele aktiivselt pühendunud, olles valmis neid vajadusel pidevalt toetama. See võib hõlmata tegevuskava regulaarset arutamist personalikoosolekutel; formaalseid/mitteformaalseid arutelusid konkreetsete osalejatega; tõhusaks osutunud ideede, nõuannete ja/või materjalide jagamist; koolisisese mentorluse võimaldamist ja edendamist, mille raames mõni suhteliselt kogenud õpetaja (mentor) toetab mõnda suhteliselt kogenematut õpetajat (nõustatavat).

Millist Tuge Meil Selle Sammu Jaoks On?

Abivahend 6.1-SELFIE-põhise tegevuskava kooli kogukonnale esitlemise mall

Lihtne PowerPoint mall SELFIE-põhise tegevuskava kooli kogukonnale esitlemiseks. Esitluse struktuur põhineb SELFIE-põhise tegevuskava mallil (4. samm). Kasutage pakutud kujundust või kohandage seda vastavalt oma kooli stiilile.

Kasutage veebipõhiseid tööriistu (nagu näiteks Microsoft Teams, Google Jamboard, Padlet, Mentimeter jne), mis võimaldavad koolikogukonna liikmetel tegevuskava osas suhelda ja koostööd teha, reaalajas tagasisidet ja sisendit pakkuda.

In the first part of this video from #SELFIEPTKMOOC (see video from start up to minute 4:30), you can find out more about how to implement a SELFIE-based Action Plan.

Tulemuste Kontrollnimekiri

Selle sammuga töötamise lõpetamise järel peaks teil olema:

5. Samm:

Fine Plan & Set Evaluation Means​

7. Samm:

Seirake & hinnake tegevusi

Scroll to Top