TEHTÄVÄ 5:
Tarkenna suunnitelmaa & määrittele arviointitapoja

Tämän tehtävä auttaa sinua kuvamaan toimenpidesuunnitelmaa yksityiskohtaisemmin, tarkentamaan toimenpiteitä ja tunnistaman sopivia arviointitapoja.

Mitä Tämä Tehtävä Sisältää?

Laadittuasi alustavan SELFIE-toimenpidesuunnitelman, jossa on luettelo toteutettavista toimenpiteistä (tehtävä 4), olet nyt valmis kuvaamaan kutakin toimenpidettä yksityiskohtaisemmin. Tässä tehtävässä määritellään milloin, kuka, mikä ja miten kukin toimenpide tulisi toteuttaa. Jokaiselle toimenpiteelle on määriteltävä:

  • Aikataulu: Milloin toimenpide tehdään ja saadaan valmiiksi?
  • Vastuu: Kuka on vastuussa toteuttamisesta ja toiminnan ohjauksesta?
  • Resurssit: Mitä resursseja tarvitaan toimenpiteen suorittamiseen?
  • Onnistumisen kriteerit: Mitä tuloksia toimenpiteeltä odotetaan?
  • Seuranta ja arviointi: Kuinka edistymistä seurataan ja arvioidaan?

miten tämä tehtävä suoritetaan?

Tässä tehtävässä kuvataan yksityiskohtaisemmin jokainen toimenpide suunnitelmassa. Jokaiselle toimenpiteelle määritellään seuraavat ttiedot:

  • Aikataulu: Määrittele realistinen aikataulu kunkin toimenpiteen suorittamista varten. Päätä, milloin toimenpide alkaa ja milloin se on suoritettava loppuun. Aikataulun on hyvä olla joustava. Toteutusvaiheen suunnittelussa on tärkeää huomioida toimenpiteiden keskinäiset riippuvuudet.
  • Resurssit: Määrittele toimenpiteiden suorittamiseen tarvittavat resurssit (eli henkilöstö, laitteet, palvelut jne.). Tarvittaessa on pohdittava mistä lisäresursseja voi hankkia. Esimerkkejä resursseista: ulkopuolisten henkilöiden ja organisaatioiden käyttö digiteknologian käyttöönottamiseksi, käytettävän digiteknologian lisääminen opetuksen ja oppimisen tueksi jne.
  • Vastuu: Nimitä henkilöt jotka vastaavat: a) toimenpiteiden toteuttamisesta ja/tai b) avustamisesta ja c) toteutuksen valvonnasta. Yleensä valvonnasta vastaa nimetty henkilö SELFIE-ohjausryhmästä.
  • Onnistumisen kriteerit: Laadi selkeät ja mahdollisuuksien mukaan mitattavissa olevat indikaattorit, joiden avulla voit seurata tavoitteiden saavuttamista ja muutoksien vaikutuksia.
  • Seuranta ja arviointi: Määrittele menetelmät ja työvälineet joilla voit selvittää ja seurata toimenpiteiden etenemistä ja tavoitteiden saavuttamista. Arviointitiedot voivat olla sekä määrällisiä että laadullisia. Luotettavien tietojen keräämiseksi on suositeltavaa käyttää useampia tietolähteitä. Tietolähteitä voivat olla haastattelut tai kyselylomakkeet, digitaalisen oppimispolun tai oppituntisuunnitelmien analysoinnit, luokkahuonehavainnot, videoluokan tallenteet jne. Oppilailta voi myös pyytää palautetta, jotta oppilaiden ja opettajien näkökulmia on mahdollisuus vertailla.

Edellä mainittujen tietojen määritteleminen antaa vankan perustan koulun SELFIE-toimenpidesuunnitelman toteuttamiselle ja antaa mahdollisuuden seurata yksittäisiä toimenpiteitä. Muista, että tehokkaan toimenpidesuunnitelman tarkoituksena ei ole toteuttaa liian suurta joukkoa toimenpiteitä, vaan saavuttaa asetetut tavoitteet.

mitä tukea on saatavilla tähän tehtävään?

Työkalu 5.1 - Tarkenna suunnitelmaa & määrittele arviointitavat

Lomake, jota käytetään suunnitelman tarkentamiseen ja arviointitapojen määrittämiseen. Tiedosto on saatavana sekä MS Word-muodossa että PDF-muodossa.

Työkalu 5.2 - SELFIE-toimenpidesuunnitelman malli

Voit käyttää tätä SELFIE-toimenpidesuunnitelmaa kunkin tehtävässä 4 kehitetyn toimenpiteen analysointiin. Tiedosto on saatavana sekä MS Word-muodossa että PDF-muodossa.

Mitä tehdään?

Miksi tehdään?

Missä tehdään?

Milloin tehdään?

Kuka tekee ja seuraa?

Kuinka muutos tehdään?

Mitä toteutus maksaa (resurssimielessä)?

Pohdi mahdollisuutta pyytää neuvoja ja tukea kaikissa tehtävissä ja erityisesti toimenpidesuunnitelman kehittämisessä erilaisilta palveluyksiköiltä joita tarjoavat paikalliset, alueelliset tai kansalliset opetusviranomaiset.

Toimenpiteiden tarkempi suunnittelu

Alla on esimerkki toimenpiteen tarkemmasta suunnittelusta ja arviointitapojen määrittelystä. Tämä analyysi tehdään kaikille toimenpiteille koulun SELFIE-toimenpidesuunnitelmassa.

ESIMERKKI TOIMENPIDE 1
Kehitysalue
SELFIE-alueet & aiheet
jotka vaativat toimenpiteitä
H. Oppilaan digiosaaminen
H1. Turvallinen toiminta
H3. Vastuullinen toiminta
Tavoitte
Mitä haluamme saavuttaa?
Oppilaiden kouluttaminen luovaan, turvalliseen ja vastuulliseen internetin käyttöön.
Toimenpidekuvaus
Mitä on tehtävä?
• Tiedota oppilaille esim Traficomin Kyberturvallisuuskeskuksen ohjeistuksista, jotka sisältävät neuvoja ja tukea internetin turvalliseen, vastuulliseen ja eettiseen käyttöön liittyvissä kysymyksissä.
• Järjestä oppilaiille, opettajille ja vanhemmille esityksiä ja työpajoja turvallisesta verkon käytöstä.
• Kannusta oppilaita tuottamaan lyhyitä videoita jotka käsittelevät luovaa ja turvallista internetin käyttöä.
• Pyydä oppilaita tutkimaan internetin turvallisuuskysymyksiä, kirjoittamaan tarinoita ja käsikirjoitus liittyen keskeisiin viesteihin joita he haluavat välittää tästä aiheesta yleisölle sekä harjoittelemaan eri tehtäviä dokumenttielokuvan toteutuksessa.
• Järjestä koulussa minielokuvafestivaali, jossa oppilaat esittelevät videoitaan. Ota mukaan koulun kaikki luokat ja vanhemmat.
Aikataulu
Milloin toimenpide suoritetaan ja milloin se on valmis?
Kouluvuoden aikana
Vastuu
Ohjausryhmä
Resurssit
• Kamera jokaiselle oppilasryhmälle
• Videomuokkaussovellus
Onnistumisen kriteerit
Miten mitataan sitä saavuttavatko oppilaat asetetun tavoitteen?
Oppilaat voivat:
• ymmärtää paremmin ongelmia jotka liittyvät turvalliseen, luovaan ja vastuulliseen internetin käyttöön.
• edistää nuorten parempaa internetin käyttöä
• välittää viestejään ja digitaalista verkkosisältöään vastuullisesta ja turvallisesta toiminnasta internetissä.
Seuranta & Evaluointi
Mitä työkaluja ja menetelmiä käytetään seuraamaan ja arvioimaan tavoitteiden saavuttamista?
• Oppilaiden tietotason arviointi työpajojen alussa ja sen jälkeen. Tämä voidaan toistaa koko toimenpiteen valmistuttua.
• Huomioiden teko oppilaiden työskennellessä.
• Äänestyksen järjestäminen osallistujien kesken minielokuvajuhlien aikana.
• Keskustelu oppilaiden kanssa toimenpiteen lopuksi.
• Oppilaiden tuotosten arviointi.

Toimenpiteiden tarkempi suunnittelu

Alla on esimerkki toimenpiteen tarkemmasta suunnittelusta ja arviointitapojen määrittelystä. Tämä analyysi tehdään kaikille toimenpiteille koulun SELFIE-toimenpidesuunnitelmassa.

ESIMERKKI TOIMENPIDE 2
Kehitysalue
SELFIE-alueet & aiheet
jotka vaativat toimenpiteitä
C. Infrastruktuuri ja laitteet
C1. Infrastrktuuri
C3. Verkkoyhteys
C13.Tuo oma laitteesi
C2. Opetuksessa käytettävät digitaaliset laitteet
C8. Oppimisessa käytettävät digitaaliset laitteet
Tavoitte
Mitä haluamme saavuttaa?
Tukea opetusta ja oppimista digitaalisen teknologian avulla: opettajien ja oppilaiden mobiililaitteiden käyttö, langattomien verkkojen käyttö kouluissa, pilvipohjaisten työkalujen ja sovellusten käytön lisääminen oppimisen, opetuksen ja arvioinnin tukena.
Toimenpidekuvaus
Mitä on tehtävä?
• Hanki (lisää) laitteita (kuten kannettavia, tabletteja, padeja) mahdollistamaan mobiilioppiminen ja -opetus.
• Kouluta opettajia ja oppilaita käyttämään digitaalisia laitteita.
• Kannusta opettajia ja oppilaita käyttämään mobiililaitteita aktiivisen oppimisen yhteydessä.
• Salli omien laitteiden käyttö oppituntien aikana.
• Varmista, että koululla on nopea ja luotettava laajakaistayhteys ja että koulun tiloissa on toimivat Wi-Fi-yhteydet, jotka tukevat mobiilioppimista.
• Lisää tietoisuutta turvallisesta ja vastuullisesta verkon käytöstä.
Aikataulu
Milloin toimenpide suoritetaan ja milloin se on valmis?
Kouluvuoden aikana
Vastuu
Ohjausryhmä
Resurssit
• Digilaitteet (tabletit, kannettavat PCt jne.)
• Laajakaistayhteys, Wi-Fi verkko
Onnistumisen kriteerit
Miten mitataan sitä saavuttavatko opiskelijat asetetun tavoitteen?
• Tarjota kaikille oppilaille yhttäläiset mahdollisuudet tarvittavaan teknologiaan.
• Opettajat ja oppilaat käyttävät oppimistilanteissa mobiililaitteita.
• Oppilaat käyttävät omia laitteitaan oppituntien aikana.
• Henkilöstö ja oppilaat tuntevat käyttävänsä teknologiaa koulussa turvallisesti.
Seuranta & Evaluointi
Mitä työkaluja ja menetelmiä käytetään seuraamaan ja arvioimaan tavoitteiden saavuttamista?
• Luettelo käytettävistä laitteista.
• Käytettävissä olevien laitteiden (koulun tai oppilaiden omien) käyttömäärän seuranta.

Toimenpiteiden tarkempi suunnittelu

ESIMERKKI TOIMENPIDE 3
Kehitysalue
SELFIE-alueet & aiheet
jotka vaativat toimenpiteitä
D. Jatkuva ammatillinen kehittyminen
D2. Osallistuminen jatkuvaan ammatilliseen kehittymiseen
D3. Kokemusten jakaminen
Tavoitte
Mitä haluamme saavuttaa?
Valmistella ja toteuttaa opettajien etäopetusvalmiuksien kehittämiseen tähtäävä koulutusohjelma
Toimenpidekuvaus
Mitä on tehtävä?
• Käytä itsearviointityökalua (esimerkiksi SELFIE for Teachers, TET-SAT) opettajien itsereflektoinnin käynnistämiseksi (tai hyödynnä jo tehdyn SELFIEn tuloksia) ja tunnista opettajien etäopetukseen ja -oppimiseen liittyvät tarpeet.
• Suunnittele opettajien tarpeiden mukainen koulutusohjelma: tavoitteet, sisältö ja kouluttajat (sisäiset , muut opettajat tai ulkoiset).
• Julkista koulutuksen aikataulu ja sisältö.
• Toteuta koulutus.
• Rakenna verkkotila viestintää ja yhteistyötä varten, kokemusten jakamiseen, palautteen antamiseen (kriittisinä ystävinä), materiaalin ja resurssien jakamiseen.
Aikataulu
Milloin toimenpide suoritetaan ja milloin se on valmis?
Mielellään kouluvuoden alussa, mutta tarvittaessa voidaan toteuttaa muulloinkin kouluvuoden aikana.
Vastuu
Ohjausryhmä
Resurssit
• Itsearviointityökalu
• Verkkoalusta etäopetukseen ja -oppimiseen
• Koulutusohjelmaan liittyvät resurssit
Onnistumisen kriteerit
Miten mitataan sitä saavuttavatko oppilaat asetetun tavoitteen?
Opettajat pystyvät:
• Ymmärtämään eroavaisuudet kasvokkaisen ja etäoppimisen välillä, sekä verkkoympäristössä ilmenevät haasteet.
• Kehittämään teknisiä taitojaan liittyen etäopetukseen.
• Pitämään yhteyttä oppilaisiin, motivoimaan ja sitouttamaan verkossa oppimiseen.
• Jakamaan hyviä käytäntöjä muiden opettajien kanssa ja antamaan palautetta.

Kouluorganisaatio pystyy:
• Suunnittelemaan ja kehittämään opettajien tarpeisiin perustuvan koulutusohjelman etäopetuksen ja -oppimisen käytännöistä.
• Tukemaan opettajia digitaalisen kyvykkyyden kehittämisessä.
• Johtamaan ja rohkaisemaan opettajia yhteistyöhön ja kommunikointiin.
Seuranta & Evaluointi
Mitä työkaluja ja menetelmiä käytetään seuraamaan ja arvioimaan tavoitteiden saavuttamista?
• Itsearvioinnin toteuttaminen (oppivuoden alussa ja lopussa)
• Koulutusohjelma ja siihen osallistuminen
• Koulutusmateriaali
• Opettajien tuottamat oppimateriaalit
• Opipilaiden tuotokset

In the last part of this video from #SELFIEPTKMOOC (see video from minute 5:00 up to end), you can find out more about how to describe each action in a greater detail.

tarkastuslista tehtävän aikaansaannoksista

Viimeisteltyäsi tämän tehtävän, olet saanut aikaan seuraavaa:

TEHTÄVÄ 4

Kuvaile toimenpiteitä

TEHTÄVÄ 6

Toimenpidesuunnitelman toteutus

Scroll to Top